dinsdag 26 februari 2013

Uit dezelfde stam: de familie De With (1)

Zoals Marcel Kemp al opperde, is Johan Eerstsz mogelijk een (oudere?) broer van Philips Eerstsz, de stamvader van de familie Van der Mathe/Vermaat.

Wanneer we de mogelijkheid dat Johan Eerstz en Philips Eerstsz broers zijn bekijken, moeten we de mogelijkheid open houden dat een van de twee een bastaard is van Eerst. Niet alleen vererven de landerijen van Philips niet op zijn eigen kinderen maar op die van Johan, ook komt de naam Eerst veelvuldig voor in het nageslacht van Johan, terwijl hij in het nageslacht van Philips niet voorkomt.

Zoals de navolgende reeks zal tonen, komt een aantal van de (vermoedelijke) nazaten in mannelijke lijn van Johan Eerstsz nog twee maal in dichte aanraking met de nazaten van Philips Eerstsz: de eerste keer door een huwelijk, de tweede keer door een verzwagering.

In dit eerste deel van de serie volgen we de nakomelingen van Johan Eerstsz tot de vijfde generatie.

1 Johan Eerstzn, zoon van [waarschijnlijk] Eerst (Ernst?)?.
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1.1 Ernst Johansz is geboren vóór donderdag 31 juli 1365, zoon van [waarschijnlijk] Johan Eerstzn (zie 1). Ernst is overleden vóór woensdag 17 augustus 1407. 
176. 2 morgen land in Odijk, boven: de heren van St. Marie te Utrecht (1403: beneden:
heer Willem van Rhenen), beneden: Arnout Schive (1403: boven) gemeen met de
leenman.
18-8-1392: Filips Ernstsz., 6 fol. 40v.
6-9-1403: Ernst Jansz., 7 fol. 12.
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 136.
[J.C. Kort, Leenhoven van Vianen 1222-1666]

161. Een hofstede, genaamd Tielland, en 1 morgen daarnaast, (1652: zijnde tezamen 2
morgen), in Houten, boven: Gijsbert van Schadewijk (1462: Gerard Hermansz.;
1573: Ernst van Rossum), beneden: kinderen Jacob van Lokhorst (1462: de heren
van het Duitse huis te Utrecht), zijnde hofleen.
31-7-1392: Ernst Jansz., te komen op zijn kinderen bij Arnout, dochter van Rumer van den
Vene, nicht van de leenheer, zijn vrouw, 6 fol. 29v.[J.C. Kort, Leenhoven van Vianen 1222-1666]

Op de locatie van Het onzichtbare kasteel heeft volgens archiefstukken het kasteel of hofstede Tiellandt gestaan, dat tot op heden niet gelokaliseerd is. Tiellandt betekent waarschijnlijk ’t eiland. Archiefstukken maken melding van een stuk land waarop een groot stenen gebouw had gestaan dat omgeven was door grachten.Het kasteel is vermoedelijk al in de 15e of 16e eeuw verwoest of gesloopt.
[https://www.houten.nl/over-gemeente-houten/monumenten-archeologie-en-kunst/kunst/trap/kunstwerken/]Kunstwerk "Het onzichtbare kasteel"
Vermeld:
31-07-1392 
Landgebruik (31-7-1392: Ernst Jansz., te komen op zijn kinderen bij Arnout, dochter van Rumer van den
Vene, nicht van de leenheer, zijn vrouw, 6 fol. 29v.)
[bron: Leenhoven Vianen 1200-1666] 

06-09-1403
Landgebruik (136. 2 morgen land in ’t Goy, boven: Jan van den Zande (1403: beneden: Hendrik Buddinxz.),
beneden: heer Zweder van Vianen (1403: boven: erven heer Zweder van Beverweerd;
1435: Gijsbert van Vianen).
18-8-1392: Filips Ernstsz., 6 fol. 40v.
6-9-1403: Ernst Jansz. abusivelijk als 3 morgen in Loerik, (zie ook nr. 176), 7 fol. 12.
19-6-1420: Zweder Ernstsz. bij overdracht door Filips Ernstsz., 9 fol. 31.
5-1-1435: Arntje, dochter van Zweder Ernstsz., 10 fol. 18.
23-12-1439: Jan van Schadewijk Gijsbertsz. bij overdracht door Arntje, dochter van Zweder
Erntstsz., 10 fol. 33v.)
[bron: Leenhoven Vianen 1200-1666] 
Ernst trouwde met Aerntge (Arentje) Rumers van den Vene. Aerntge is een dochter van Rumer uten Goye en Feije van den Vene. 
Notitie bij de geboorte van Aerntge: vader Rumer van de Vene
Aerntge trouwde later met [Vader van Herman Schade]. 

Vermeld:
31-07-1392 
Landgebruik (31-7-1392: Ernst Jansz., te komen op zijn kinderen bij Arnout, dochter van Rumer van den
Vene, nicht van de leenheer, zijn vrouw, 6 fol. 29v.)
[bron: Leenhoven Vianan 1200-1666] 

Kinderen van Ernst en Aerntge: 

1 Zweder Ernstsz. Volgt 1.1.1.
2 [waarschijnlijk] Jan (Jonge Jan Eerstenssoen) alias Overdamme Eerstsz. Volgt 1.1.2.
3 Rumer Ernstz. Volgt 1.1.3.

1.1.1 Zweder Ernstsz, zoon van Ernst Johansz (zie 1.1) en Aerntge (Arentje) Rumers van den Vene.
Notitie bij Zweder: Zweder kan ook heel goed een (jongere) broer van Philips Ernstsz zijn. De reden dat ik denk dat hij een achterneef is van Philips, is dat zijn dochter Ar(e)ntje heet en dus mogelijk vernoemd is naar haar grootmoeder Arentje van de Vene.

Vermeld:
19-06-1420 
Landgebruik (136. 2 morgen land in ’t Goy, boven: Jan van den Zande (1403: beneden: Hendrik Buddinxz.),
beneden: heer Zweder van Vianen (1403: boven: erven heer Zweder van Beverweerd;
1435: Gijsbert van Vianen).
18-8-1392: Filips Ernstsz., 6 fol. 40v.
6-9-1403: Ernst Jansz. abusivelijk als 3 morgen in Loerik, (zie ook nr. 176), 7 fol. 12.
19-6-1420: Zweder Ernstsz. bij overdracht door Filips Ernstsz., 9 fol. 31.
5-1-1435: Arntje, dochter van Zweder Ernstsz., 10 fol. 18.
23-12-1439: Jan van Schadewijk Gijsbertsz. bij overdracht door Arntje, dochter van Zweder
Erntstsz., 10 fol. 33v.)
[bron: Leenhoven Vianen 1200-1666] 

Kind van Zweder uit onbekende relatie: 
1 Arntje Zweders [1.1.1.1], geboren vóór woensdag 5 januari 1435. 

Vermeld:
05-01-1435 
Landgebruik (136. 2 morgen land in ’t Goy, boven: Jan van den Zande (1403: beneden: Hendrik Buddinxz.),
beneden: heer Zweder van Vianen (1403: boven: erven heer Zweder van Beverweerd;
1435: Gijsbert van Vianen).
18-8-1392: Filips Ernstsz., 6 fol. 40v.
6-9-1403: Ernst Jansz. abusivelijk als 3 morgen in Loerik, (zie ook nr. 176), 7 fol. 12.
19-6-1420: Zweder Ernstsz. bij overdracht door Filips Ernstsz., 9 fol. 31.
5-1-1435: Arntje, dochter van Zweder Ernstsz., 10 fol. 18.
23-12-1439: Jan van Schadewijk Gijsbertsz. bij overdracht door Arntje, dochter van Zweder
Erntstsz., 10 fol. 33v.)
[bron: Leenhoven Vianen 1200-1666] 

23-12-1439
Landgebruik (136. 2 morgen land in ’t Goy, boven: Jan van den Zande (1403: beneden: Hendrik Buddinxz.),
beneden: heer Zweder van Vianen (1403: boven: erven heer Zweder van Beverweerd;
1435: Gijsbert van Vianen).
18-8-1392: Filips Ernstsz., 6 fol. 40v.
6-9-1403: Ernst Jansz. abusivelijk als 3 morgen in Loerik, (zie ook nr. 176), 7 fol. 12.
19-6-1420: Zweder Ernstsz. bij overdracht door Filips Ernstsz., 9 fol. 31.
5-1-1435: Arntje, dochter van Zweder Ernstsz., 10 fol. 18.
23-12-1439: Jan van Schadewijk Gijsbertsz. bij overdracht door Arntje, dochter van Zweder
Erntstsz., 10 fol. 33v.)
[bron: Leenhoven Vianan 1200-1666] 

1.1.2 Jan (Jonge Jan Eerstenssoen) alias Overdamme Eerstsz, zoon van [waarschijnlijk] Ernst Johansz (zie 1.1) en [waarschijnlijk] Aerntge (Arentje) Rumers van den Vene.

Mogelijk:716. Overdracht van het erfpachtrecht op 14 hont land op
Raephof in het Gooi, toebehoorende aan het kapittel van St. Jan
te Utrecht, door Henrie Scaj overgedragen aan het convent. 1404.
3 charters.

N.B. In een der charters is sprake van den vryen eigendom van deze 14 hont
land; maar uit een ander blykt dat de erfpacht zal bedoeld zijn.

717. Koopakten, eigendomsopdrachten enz. van verschillende
perceelen land in het Gooi, door verschillende personen verkocht
en opgedragen aan het convent. 1399 — 1461. 9 charters.

718. Verklaring van den prior der Regulieren te Utrecht e a. ,
dat Jan Eerstsz. het pachtrecht van het land in het Gooi , dat hij van
het convent Yredendaal in pacht had, aan hetzelve heeft overge-
dragen. 1448. 1 charter.

719. Pachtbrief van eene hoeve land in het Gooi, door Jan Eerst
Henrickssz. in pacht genomen van het convent. 1522. 1 charter.
[Catalogus van de archieven van de kleine kapittelen en kloosters]

Mogelijk:
172. De helft van 5 morgen aan de bovenzijde in Vreeswijkerbroek, strekkend van de Lek
tot de Broekweg, boven: de kade van Vreeswijkerbroek, Honswijker, Tuller en
Waallerwetering, beneden: de leenheer (1570: jaarlijks f 5.- Karolus waardig).
20-8-1464: Filips Hubertsz., 4773 fol. 42, 4774 fol. 49v, 4775 p. 126, 4776 fol. 164.
7-3-1481: Filips Hubertsz., 4775 p. 126, 4776 fol. 164.
26-11-1504: Jan Filipsz. bij overdracht door Filips Hubertsz., zijn vader, met diens lijftocht,
4775 p. 126, 4776 fol. 164.
15-4-1505: Ernst Filipsz. bij overdracht door Jan Filipsz., zijn broer, bevestigd door Filips
Hubertsz., zijn vader, 4775 p. 126, 4776 fol. 164.
13-1-1535: Pieter Jacobsz. voor Hendrik Ernstsdr., zijn vrouw, bij dode van Ernst Filipsz., haar vader, na verzuim door Filips Ernstsz. en belast voor Jan Gerardsz. in ‘t Waall met f 5.- Karolus, te lossen met f 80.-, 4776 fol. 164.
18-7-1538: Jan Gerardsz. in ‘t Waall is gelost, waarna belast voor Evert Jansz. Schay te Utrecht in de Weerd met f 12.- Karolus, te lossen met f 200.-, 4776 fol. 164.
24-10-1548: Hendrik van Leerdam voor Aleid, weduwe Evert Schay Jansz., is betaald, bevestigd door IJsbrand Scay, Jan Winter Willemsz., gehuwd met Cornelis, dochter van Evert Jansz. Schay, en Floris Matthijsz., gehuwd met Clemens, dochter van Evert Jansz. Schay, 4776 fol. 164.
22-10-1548: Belast voor Jacob Gerardsz. van Rossum met f 18.- Karolus door Pieter Jacobsz. voor Hendrikje, dochter van Ernst Filipsz., diens vrouw, te lossen met f 300.-, 4776 fol. 164.4-5-1552: Jacob Gerardsz. van Rossum bij overdracht door Pieter Jacobsz. voor Hendrikje, dochter van Ernst Filipsz., diens vrouw, 4776 fol. 182.
16-9-1556: Jacob Gerardsz. van Rossum, 4776 fol. 182.
14-4-1570: Jacob Gerardsz. van Rossum met ledige hand, 4778 fol. 25v-26.
10-4-1599: Gerard van Rossum bij overdracht door Jacob, zijn vader, 4776 fol. 182.
14-7-1607: Cornelis Gerardsz. Neutman voor Jacob van Rossum bij dode van Gerard, diens vader, 4776 fol. 182.
4-12-1615: Hulde van Jacob Gerardsz. van Rossum, 4776 fol. 182.
17-9-1629: Lijftocht van Tonisje Adriaans, gehuwd met Jacob Gerardsz. van Rossum, 4776 fol. 182.
[J.C. Kort, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE CULEMBORG 1261-1669]

Hier zien we een Filips Hubertsz met twee zonen, Jan Philipsz en Ernst Philipsz. Ernst heeft een dochter Hendrikje, die getrouwd is met Pieter Jacobsz (van Rossum?).
De combinatie Philip en Ernst is opvallend.

Kind van Jan uit onbekende relatie: 
1 Hendrick Jonge Jan Eersten, geboren vóór dinsdag 19 mei 1433. Volgt 1.1.2.1.

1.1.2.1 Hendrick Jonge Jan Eersten is geboren vóór dinsdag 19 mei 1433 [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 70]], zoon van Jan (Jonge Jan Eerstenssoen) alias Overdamme Eerstsz (zie 1.1.2). Hendrick is overleden vóór dinsdag 19 april 1485.

Notitie bij Hendrick: 1. 5 morgen land (1395: in ’t Goy) op Delf, (1395: waarvan 2½; 1458: 3½; 1516: na meting 4, waarvan 2 aan de vaart; morgen, boven: Dirk Frederiksz. met nr. 2 en Gerard Andriesz.;
1551: St. Jacobs gasthuis te Utrecht, beneden: Hendrik van Riebeek; 1458:
Bernard die Wilde; 1551: Steven Gijsbertsz. van Schaik en Cornelis Gerardsz. van
Schaik, en een hofstede en 1 morgen aldaar in Westrum, boven: Willem Keye; 1423: de
leenman; 1570: Hildebrand Ernstenz., beneden: de heren van het Duitse huis te
Utrecht).
..-.-13..: Gerard Abbenz. zoals van Hagestein, 4772 fol. 55v.
..-.-13(95): Gerard Speiart, 4772 fol. 54.
..-.-14..: Gijsbert Speiart, 4772 fol. 54.
29-7-1423: Gijsbert Speiart, 4772 fol. 54 en fol. 97.
4-1-1453: Gijsbert Speiart, 4773 fol. 44v.
14-2-1454: Alfer Speiart Gijsbertsz., 4773 fol. 44v.
19-5-1458: Hendrik Klein Jan Ernstszz. bij overdracht door Alfer Speiart Gijsbertsz., 4773 fol. 44v, 4774 fol. 51, 4775 p. 129.
7-3-1481: Hendrik Klein Jan Ernstszz. 4775 p. 129.
19-4-1485: Ernst Hendriksz. bij dode van Hendrik Klein, zijn vader, 4775 p. 129.
15-10-1510: Cornelis Ernstsz. bij dode van zijn vader, 4775 p. 129, 4776 fol. 159.
12-2-1516: Andries Nikolaasz. voor Janna Ernstendr., zijn vrouw, 4775 p. 129, 4776 fol. 159.
[J.C. Kort, Leenrepertorium Culemborg-Hagestein]

Er is ook een vermelding van Hendrik GROOT Jan Ernstsz:
164. 7 hont land (1620: in 2 morgen, waarboven: Cornelis de Berger, beneden naar Houten:
Engbert Antonsz.) tussen de Geer en Houten, boven: de leenman, beneden: de
vrouw van Hubert van Wulven en kinderen (1474: Hendrik Groot Jan Ernstszz.;
1563: Steven Jansz.; 1576: Nikolaas Simonsz.); 4 hont (1620: in 2 morgen, waarvan
de leenman de rest heeft, waarboven: Jan Nikolaasz.; 1654: de leenman, beneden: de
heren van het Duitse huis) tussen de Haagsloot en de Houterweg, boven: Beatrijs, gehuwd
met Dirk Pelgrimsz., en kinderen (1474: Matthijs Koevoet; 1538: Arnout
Taats; 1563: Dirk Stevensz.; 1576: Hildebrand Stevensz.; 1596: alias van Rossum;
1616: Jan Nikolaasz.), beneden: de vrouw van Herman Engbertsz. en kinderen (1474:
de heren van het Duitse huis te Utrecht).
[J.C. Kort, Leenhoven van Vianen]

Hendrick trouwde met Cornelia Steven de Keijserssuster.

Kinderen van Hendrick en Cornelia: 

1 Jan Henrickx die Wyt.
[Met Jan Henrickx die Wyt zijn we gekomen bij de vijfde generatie, waarover meer in het volgende deel van deze reeks.]
2 Ernst Hendricksz.

1.1.2.1.2 Ernst Hendricksz, zoon van Hendrick Jonge Jan Eersten (zie 1.1.2.1) en Cornelia Steven de Keijserssuster. Ernst is overleden vóór dinsdag 15 oktober 1510.

Kinderen van Ernst uit onbekende relatie: 

1 Cornelis Ernstsz [1.1.2.1.2.1]. 
2 Janna Ernstendr. Volgt 1.1.2.1.2.2.

1.1.2.1.2.2 Janna Ernstendr, dochter van Ernst Hendricksz (zie 1.1.2.1.2). Janna is overleden na woensdag 13 september 1553. Janna trouwde vóór dinsdag 12 februari 1516 met Andries Nikolaasz. Andries is overleden na zondag 19 maart 1553.

Notitie bij Andries: 1B. De achterste 2 morgen, (1570: beneden: Adriaan Stevensz. en Dirk Jansz. de Wit, jaarlijks f 6,- filips waardig); de hofstede met 1 morgen.
25-7-1551: Paulus Jansz. na verzuim, bevestigd door Jan Hendriksz., zijn vader, die zei gekocht te hebben van Janna Ernstendr., 4776 fol. 159v, 4777 fol. 301.
13-9-1553: Andries Nikolaasz. doet afstand voor Janna, dochter van Ernst Hendriksz., 4776 fol. 159v, 4777 fol. 301.

1.1.3 Rumer Ernstz is geboren [bron: http://genea.hommelberg.nl/genea/verwijs.php?page=MenuD/00-Voorouders/Kwartierstaat%20Pieter,%20Anne%20en%20Thomas%20Hommelberg%20(lijst%2032%20generaties).htm], zoon van Ernst Johansz (zie 1.1) en Aerntge (Arentje) Rumers van den Vene.
Kind van Rumer uit onbekende relatie: 
1 Herbert Rumersz. Volgt 1.1.3.1.
1.1.3.1 Herbert Rumersz, zoon van Rumer Ernstz (zie 1.1.3). 

Kind van Herbert uit onbekende relatie: 

1 Hubert Herbertsz. Volgt 1.1.3.1.1. 

1.1.3.1.1 Hubert Herbertsz, zoon van Herbert Rumersz (zie 1.1.3.1). Hubert trouwde met Fijtgen?.

Kind van Hubert en Fijtgen: 

1 Gerrichgen Huybertsdr. Volgt 1.1.3.1.1.1. 

1.1.3.1.1.1 Gerrichgen Huybertsdr, dochter van Hubert Herbertsz (zie 1.1.3.1.1) en Fijtgen?. Gerrichgen trouwde met Cornelis Jansz Overdam.

Kinderen van Gerrichgen en Cornelis: 

1 Adriana Cornelisdr Overdam [1.1.3.1.1.1.1]. 
2 Margriet Cornelisdr Overdam [1.1.3.1.1.1.2], geboren in 1570.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten