dinsdag 1 januari 2013

Mijn voorzaten Vermaat 9: Philip Cornelisz Vermaat

Philip Cornelisz Vermaat werd geboren rond 1640 in Spijkenisse. 


Hij trouwde, ten hoogste 19 jaar oud, vóór 1659 in Spijkenisse met Teuntje Jans Laeckenkooper. Teuntje is geboren vóór 16-10-1647, mogelijk in Ginneken [bron: DTB Breda Dopen nh Ginneken 1660-1710 p. 3r [Stadsarchief Breda, p. 8-9/112]]. Zij is gedoopt op 16-10-1667 in Ginneken [bron: DTB Breda Dopen nh Ginneken 1660-1710 p. 3r [Stadsarchief Breda, p. 8-9/112]].
Met attestatie dd. 11-10-1667 uit Spijkenisse. Gedoopt als huisvrouw "inde twintig jaren" uit "ouders die de kinder-doop ontkennen" [DTB Breda Dopen nh Ginneken 1660-1710 p. 3r [Stadsarchief Breda, p. 8/112]].

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maartje Philips Vermaat (~Spijkenisse, 17-05-1660 +vóór 1691)
II. Barber Vermaat (~Spijkenisse, 26-08-1663 +vóór 26-06-1667)
III. Cornelis Vermaat (~Spijkenisse, 22-03-1665 +vóór 1668)
IV. Barber Philips Vermaat (~Spijkenisse, 26-06-1667 +vóór 1691)
V. Cornelis Philipsz Vermaat (~Spijkenisse, 09-09-1668 +Hoogvliet, <22-03-1722) 
VI. Jan Philipsz Vermaat (~Spijkenisse, 21-11-1670 +Nieuwenhoorn, <22-01-1741)
VII. Maarten Philipsz Vermaat (*Spijkenisse, na 1670 +SpiJkenisse, <14-05-1739 
VIII. Philip (Fylp) Philipsz Vermaat (*Spijkenisse, na 1670 +Heenvliet, <15-04-1737) 
IX. Arij Philipsz Vermaat (*Spijkenisse, na 1674 []Geervliet,1713) 
X. Pieter Philipsz Vermaat (*Spijkenisse, na 1676 +Pernis, <26-09-1743)


Teuntje was afkomstig uit een Doopsgezind mileu, wat onder meer als gevolg had dat zij niet als kind was gedoopt. Na de geboorte van haar vierde kind, misschien wel als gevolg van het overlijden van haar zoontje Cornelis, besloot zij zich te laten dopen. Niet in de Doopsgezinde, maar in de Nederduitsch Gereformeerde Kerk. Op 16 oktober 1667 werd zij in Ginneken gedoopt.
20-11-1667 doop: Teuntjen Jans, hv van Philp Cornelisz Vermaet hebbende versocht den h[eilige] doop te mogen ontfangen, is van ons na voorgaende kennis van handel en wandel, inde gronden der salicheit ondersocht en bevonden gesont inden geloove en belooft hebbende haren doop christelijck te beleven en tot het h[eilig] avontmael toe te treden heeft van ons attestatie verkregen waer op sij inde kercke tot ... binnen hen op den 16 october is gedoopt geworden dies haer onder de gedoopte opgetekent.
[Spijkenisse, DTBL NG, D:1642-1671]


Doop Teuntje Jans Laeckenkooper 1/4

Doop Teuntje Jans Laeckenkooper 2/4

Doop Teuntje Jans Laeckenkooper 3/4

Doop Teuntje Jans Laeckenkooper 4/4
Wat is de reden dat Teuntje in Ginneken bij Breda is gedoopt en niet in Spijkenisse? Mogelijk was Philip in de kost bij zijn oom Maarten Philipsz, die in Oosterhout woonde en heeft hij daar Teuntje ontmoet? Een andere reden is dat zij in de Doopsgezinde Gemeente in Ginneken belijdenis heeft gedaan en vervolgens daar de (volwassen)doop heeft ontvangen. Ik acht dit overigens niet waarschijnlijk, want de vermelding uit Spijkenisse spreekt dat in het geheel niet over.

In 1683 had Philip een aantal boomgaarden in bezit.

Margareta de Vliegher, laatst weduwe van Ds. Thomas Boon, won. in Spijkenisse, bekent aan Aryen Heyndricksz Rijendam, won. in Spijkenisse, een schuld van 1200 car. g. wegens geleende en aangetelde gelden, die zij belooft   met rente te restitueren onder verband van haar huis en erf aan de Voorstraat   in Spijkenisse, waar zij tegenwoordig in woont, belend: w. de straat, n. Cornelis Dircksz Orange, o. de haven en z. Phillip Cornelisz Vermaet, en haar huis en erf met de tuinen en de boomgaard achter de kerk van Spijkenisse, zoals zij die uit de boedel van Ds. Thomas Boon gekocht heeft, en nog twee boomgaarden, een oude en een nieuwe, in de polder van Brabant aan de Vierambachtenkade, de oude boomgaard belend: z. en o. de weg aan de Brede kade, n. de nieuwe boomgaard, w. de Vierambachtenkade, de nieuwe boomgaard belend: z. de oude boomgaard, n. de weg van de Vierambachtenkade. In de marge: 9-5-1688, Aryen Heyndricksz Rijendam, won. in Spijkenisse, verklaart, dat hij het huis aan de Voorstraat van deze schuld ontslaat, belend: w. de straat, n. Cornelis Dircksz Orange, o. de haven en z. Phillip Cornelisz Vermaat en de twee boomgaarden. Hij verklaart door Margareta de Vlieger voldaan en betaald te zijn. In de marge: 29-12-1693, Ds. Petrus du Marchye, predikant te Aarlanderveen, heeft de schuldbrief getoond, die is afgelost, ondertekend door Aryen Hendricksz. 
Datering: 29-10-1683
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 048 Ambacht Spijkenisse en Braband]

Philip is overleden op 11-03-1684 in Spijkenisse, 43 of 44 jaar oud [bron: Kwartierstaat Adrianus Landheer (Gens Nostra)]. Op de grafsteen staat: "Hier Leijt begraven Philip Cornelisse Vermaet, hij sterf 11 Maart 1684 Met agt kinderen geprocureert bij Teunje Jansd sijne huisvrouwe."
[Ons Voorgeslacht jg. 1957, p. 4/128].
Dat er op de grafsteen sprake is van slechts acht en niet van tien kinderen, komt waarschijnlijk doordat in elk geval twee van de tien kinderen jong gestorven zijn. Wel betekent dit dat zijn dochters Maartje en Barber in elk in 1684 nog in leven waren.

Teuntje is overleden vóór 03-01-1691 in Spijkenisse.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten