vrijdag 28 april 2017

Oud nieuws uit Brabant

Op de dag dat Koningsdag 2017 werd gevierd in Tilburg, ontving ik van S. Middelhoek een interessante verwijzing naar het Weesboek van Delft, die veel te maken had met Oosterhout en die niet alleen twee problemen voor mij oploste, maar er ook een toevoegde.
Tevens geeft mij dit de gelegenheid om de gegevens die ik van deze familietak sinds 2011 verzamelde te presenteren in deze blog.

Van de kinderen van Maarten Philipsz Vermaat en Magdalena Jans Bos is bekend dat een aantal in Spijkenisse is gedoopt, terwijl van de andere moet worden aangenomen dat dat in Oosterhout gebeurd is. Helaas is er geen Doopboek uit die tijd beschikbaar (het oudst bewaarde begint pas in 1654). 
Van twee van deze kinderen had ik in 2011 alleen hun huwelijksvermelding gevonden: Marijtge (onder)trouwde Oud-Beijerland/Gorinchem 18-3/3-4-1646 met Johannes Christiaenen van Oosterwijck en Jan (onder)trouwde Oosterhout 18-4-17-5-1648 met Catelijn Dircks Rijven.

De mail van Middelhoek betrof informatie uit deel 3 van Geschiedenis van de familie Middelhoek (J. Middelhoek sr., 1980), waarin wordt vermeldt dat Doen Middelhoek is getrouwd met Josijna [Pieters] van der Burgh. De tekst van de mail is als volgt:
"Het echtpaar Jan Maertensz. Vermaet (1625-<1669) en Catalina Dircksdr. Rijven, gehuwd in 1648 wordt vermeld in het weesboek van Delft (Collectie Delft, nadere toegangen). Ze hebben 2 kinderen: Magdalena, getrouwd met een soldaat (uitgebreide informatie!) en Dirck. Ik meen dat Dirck in Rotterdam ging wonen en getrouwd is met Marijtje Pietersdr. van der Burgh (haar zussen zijn Josina en Anna). De ouders van de drie zussen zijn Pieter Cornelisz. van der Burgh, chirurgijn van Geervliet, en  Josijntge Dirks. Zij zijn ondertrouwd in Rotterdam op 20 augustus 1656. Pieter is minstens 3 maal getrouwd geweest.
Verdere informatie:
J. Middelhoek, Geschiedenis van de familie Middelhoek, deel III. De Middelhoeken van Rotterdam, Kralingen en De Zwaluwe, 1690-1750. Rotterdam 1980, 112+11 pag, geïll.
https://mgmidd.home.xs4all.nl/middelhoek/Boeken/Deel-3.pdf".

De vermelding in het Weesboek van Delft van 28-10-1678 betreft de nalatenschap van Catelijn van Rijven, waarin haar kinderen Magdalena (20 jaar) en Dirck (11 jaar) worden genoemd.


De vermelding van de Weeskamer te Delft van 28 oktober 1678
Nu had ik reeds een Dirck Jansz Vermaat, die in Rotterdam trouwde met Maria Pieters van der Burgh, maar waarschijnlijk al voor de geboorte van hun zoon Dirck (~1-5-1691 []16-5-1691) was overleden. 
Wat Middelhoek niet vermeldt in zijn mail is dat zowel Doen Middelhoek als zijn vrouw Josijna van der Burgh plus (waarschijnlijk haar zus) Anna van der Burgh doopgetuige zijn bij de doop van Dirck Vermaat jr. in 1691.
Dirck Jansz Vermaat moet dus de in 1678 vermelde zoon Dirck zijn van Jan Maartensz Vermaat en Catelijn Dircks van Rijven. Ook de vernoeming (naar de vader van Catelijn) ondersteunt dit.

Naar dochter Magdalena hoefde ik ook niet lang te zoeken. Zij trouwde in Delft met de soldaat Jasper Bate en kreeg met hem 12 kinderen, van wie er slechts twee de volwassen leeftijd bereikten. In eerste instantie had ik haar met een zeer grote "onwaarschijnlijk" gekoppeld aan een lid van de familie Vaeremaet/Vermaat, maar het feit dat 4 van haar kinderen Jan genoemd werden wees er al op dat haar vader ook een Jan moest zijn. Een van haar twee volwassen geworden dochters heette bovendien Catharina.

Catelijn van Rijven ging na de dood van Jan op 6-6-1669 in ondertrouw met Huijbrecht Willemsz Vermeulen, maar dit huwelijk vond geen doorgang omdat de beoogd bruidegom op 8-7-1669 overleed. Als ik de vermelding in Delft goed interpreteer, is Catelijn op 28-10-1678 in ieder geval al overleden.

Nu ik zowel Magdalena als Dirck had "thuisgebracht" bij hun ouders, stond ik nog wel voor de vraag wie Dirck's vrouw Maria/Marijtje [Pieters] van der Burgh is en vooral wie haar ouders zijn.
Pieter was chirurgijn in Geervliet, Pieter en Josijntge ondertrouwden Rotterdam 20-8-1656:
Bruidegom Pieter Cornelisse van der Burgh wed. Arentge Leenderts
Bruid Josijntge Dirks , jongedochter , van Iselsteijn , wonend: Rotterdam
Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 20-08-1656
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
We weten dat bij de doop van Dirck Vermaat jr in 1691 drie doopgetuigen optreden: Doen Middelhoeck, Anna van der Burg en Josijna van der Burgh. Doen Middelhoeck was de echtgenoot van Josijna, zodat zowel Josijna als Anna waarschijnlijk zussen zijn van Maria. Maria wordt ook wel Marijtje genoemd.

Van vader Pieter weten we dat hij weduwnaar was van Arentge (Ariaentgen) Leenderts [Munt] toen hij trouwde met Josijna Dirks. Zijn kinderen Ariaentgen (~29-10-1645) en de tweeling Cornelia en Machtelt (~27-2-1647) zijn in Geervliet gedoopt. Volgens de site van Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/persoon.php?kaart=317867&lang=nl) is Pieter ook nog getrouwd geweest met Marijtge Jansdr Braam, met wie hij tussen 1667 en 1678 zes kinderen eveneens in Geervliet laat dopen. Van het huwelijk met Josijntje Dirks, die in 1657 als NG lidmaat in Geervliet vermeld wordt, is echter daar geen spoor. Er zijn dus ook geen doopvermeldingen van de dochters Anna, Josijna, Maria en Margaretha. Wel is het te verwachten dat moeder Josijna Dirks bij de geboorte van haar gelijknamige dochter is overleden.

Van de drie zussen Anna, Josijna en Maria weten we nog het volgende.
Josina hertrouwde na de dood van haar eerste echtgenoot met Martinus van Egmondt en werd begraven in Kralingen op 11-8-1727 in de kerk:
Overledene Jozyna van der Burg
Plaats Kralingen
Datum begraven 11-08-1727
Bron DTB Kralingen Begraven kerk
Anna bleef ongehuwd en werd op 3-12-1729 in Rotterdam begraven:
Overledene Anna van der Burgh
Plaats Rotterdam
Datum begraven 03-12-1729
Opmerkingen overledene was een bejaarde jongedochter; Grote kerk eijge; Ouwendijk o/'t huijs Jerusalem
Bron DTB Rotterdam Begraven
Maria hertrouwde na de dood van Dirck met Pieter Francken [Lens]:
Bruidegom Pieter Francken , jongeman , van Rotterdam , wonend: Weste Wagestraat
Bruid Maria van der Burch weduwe van Dirck Jansz Vermaet , wonend: Delfse Vaert
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 11-11-1692 
Datum ondertrouw 26-10-1692

Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Ze krijgen minstens 8 kinderen: Pieter (~9-8-1693), Johanna (~5-8-1694), Maritje (~13-11-1695), Aplonija (~24-9-1697), Franco (~4-4-1700), de tweeling Anna en Abraham (~7-11-1702) en Anna (~28-9-1704). Pieter en Marijtje wonen dan op Roosant. Ze treedt in Rotterdam verschillende keren als doopgetuige op, de laatste keer op 13-9-1703. Mogelijk is ze uit Rotterdam vertrokken, maar waarheen weten we niet. De laatste vermelding is afkomstig uit het testament d.d. 24-7-1726 van Anna van der Burgh, waarin ze Marijtje en Apolonia, de twee dochters van haar zus Marijtje, de helft van haar bezittingen vermaakt. Blijkbaar is zus Maria dan al overleden en zijn haar dochters Marijtje en Apolonia de enigen die haar hebben overleefd. 

Wat we ook niet weten is of de Pieter Cornelisz van der Burgh die met Josijna Dirks trouwt dezelfde is als de chirurgijn van Geervliet of dezelfde die rond 1667 trouwt met Marijtge Jansdr Braam. Het enige spoor dat zijn vrouw Josijna in Geervliet achterlaat is haar reeds genoemde vermelding als NG lidmaat in 1657.

Tot slot ging ik toch nog even zoeken in het NG Doopboek van Oosterhout en vond daar zowaar de doopvermelding van Dirck Jansz Vermaat op 12-8-1665 en die van zijn neef Jan Adriaensz Vermaat op 25-9-1668.

Parenteel van Maerten Philipsz Vermaet

1 Maerten Philipsz Vermaet, zoon van Philip Philipsz (de Oude) Vermaet en Maartgen Dircksdr Koedieff. Hij is gedoopt op zondag 4 april 1593 in Poortugaal [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 131].
Notitie bij de geboorte van Maerten: "Maerte soon van Philipus Philips [...] gedoopt den 4 aprilis 1593"
Getuigen: Joncker Chaerle van Nispen, Jacob Tijssen, biersteker in Rhoon, Roos, dochter van Joncker Gerrit van Roon en Baelken, wijf van Cornelis Dirix.
DTB Poortugaal dopen 1583-1594 [Nat. Archief, p. 39/48]
Maerten is overleden vóór vrijdag 23 juni 1645 in Oosterhout, ten hoogste 52 jaar oud [bron: ONA Rotterdam Inventarisnummer 90 Aktenummer/Blz. 332/507].
Notitie bij overlijden van Maerten: Marcel Kemp geeft als sterfjaar 1645 [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 132]
Notitie bij Maerten: Biersteker in Rhoon Vermeld:
30-04-1623    Testament (Compareert Neeltge Dirks, huisvrouw van Dirk Jansz. Roeffs, wonende Poortugaal en maakt haar testament. Bekrachtigt het testament, gepasseert voor nots. Gerrit Jansz. van Woerden tot Rotterdam d.d. 1-11-1607. Bekrachtigt ook het legaat, gemaakt voor nots. Pieter Cornelisz. van der Bol tot Spijkenisse dd. 17-11-1616, besproken op Maartge Dirks, haar zuster. Erfgename zullen zijn:
- de vijf kinderen van Ariaantje Dirks, huisvrouw van Vrederik Pietersz., wonende Brielle, haar zuster
- de zeven kinderen van Maartge Dirks, huisvrouw van Philip Philipsz. (Vermaat)
- Ariaantje Cornelisse, dochter van Cornelis Dirksz., haar zaliger broeder, elk voor een gerechte derde part. Trijntje Deunus(?), getrouwd met Cornelis Engelsz., krijgt ook een legaat.
(in presentie van Mathijs Jansz. en Claas Claasz. Verkerk)

[J.J. Vervloet, Overmase comparanten voor Scheidamse notarissen (1604-1700), Overmase bronnen deel I])
  [bron: Notaris Adriaan Cornelisz van Molswijk, prot. nr. 748, p. 767]
23-06-1645    Schuldbekentenis (048 Ambacht Spijkenisse en Braband
Regesten van transportregisters

572 Madeleentgen Jansdr, wed. van Maerten Philpsz, geass. met secretaris Du Marchie als haar gecoren voogd in deze, bekent aan Philp Philpsz Vermaet een schuld van 1350 pond wegens koop van een kromstevenschuit met toebehoren. Zij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte. Cornelis Philpsz Vermaet, schipper, won. in Spijkenisse, en Leendert Arensz, schipper, won. te Vlaardingen, stellen zich borg.
Datering:
23-06-1645
Zie ook
Toegang 048, Inv.nr. 220)
  [bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 048 Ambacht Spijkenisse en Braband]
29-09-1648    Machtiging (Aktesoort machtiging
Datum 29/09/1648
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 90
Aktenummer/Blz. 332/507
Notaris Jan van Aller Az.
Inhoud
Philips Philipsen Vermaat schipper wonende te Spikenes, machtigt Jan Jacobsz Feytama brouwer in brouwerij de Werelt, nu geheten den Haswijnt, te Schiedam om gelden te innen van Magdaleentgen Jans weduwe van
Maerten Phillipsen wonende te Oosterhout, volgens custingbrief d.d. 23.06.1645 verleden.)
  [bron: ONA Rotterdam]
Maerten ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op zondag 18 september 1616 in Spijkenisse [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 132] met Magdalena Jansdr Bos, 25 of 26 jaar oud. Magdalena is geboren in 1590 in Oosterhout [bron: http://www.fredbrouwer.nl/geneaplok/Generatie%2014.html].
Vermeld:
23-06-1645    Schuldbekentenis (048 Ambacht Spijkenisse en Braband
Regesten van transportregisters

572 Madeleentgen Jansdr, wed. van Maerten Philpsz, geass. met secretaris Du Marchie als haar gecoren voogd in deze, bekent aan Philp Philpsz Vermaet een schuld van 1350 pond wegens koop van een kromstevenschuit met toebehoren. Zij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte. Cornelis Philpsz Vermaet, schipper, won. in Spijkenisse,
en Leendert Arensz, schipper, won. te Vlaardingen, stellen zich borg.
Datering:
23-06-1645
Zie ook
Toegang 048, Inv.nr. 220)
  [bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 048 Ambacht Spijkenisse en Braband]
29-09-1648    Machtiging (Aktesoort machtiging
Datum 29/09/1648
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 90
Aktenummer/Blz. 332/507
Notaris Jan van Aller Az.
Inhoud
Philips Philipsen Vermaat schipper wonende te Spikenes, machtigt Jan Jacobsz Feytama brouwer in brouwerij de Werelt, nu geheten den Haswijnt, te Schiedam om gelden te innen van Magdaleentgen Jans weduwe van
Maerten Phillipsen wonende te Oosterhout, volgens custingbrief d.d. 23.06.1645 verleden.)
  [bron: ONA Rotterdam]
Kinderen van Maerten en Magdalena:
1 Marijtge Maertens Vermaedt, geboren in 1620. Volgt 1.1.
2 Adriaen Mertens Vermaet, geboren in 1620 in Oosterhout. Volgt 1.2.
3 [voornaam niet vermeld] Vermaet [1.3]. Hij of zij is gedoopt op zondag 22 september 1624 in Spijkenisse [bron: Spijkenisse, DTBL NG, D:1604-1643]. Bij de doop van [voornaam was de volgende getuige aanwezig: Diercxken Philipsdr Vermaat (geb. 1595) [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van [voornaam: 433 kd 22-09-1624 d: nv v: Merten Philips
433 kd m: Magdalena Jans van Oosterhout
433 kd g: Diercxsz Philips, de moeije
4 Cathelijn Martens Vermaet, geboren vóór 1625. Volgt 1.4.
5 Jan Maertensz Vermaet, geboren in 1625 in Oosterhout. Volgt 1.5.
6 Elysabeth Maertensdr Vermaet [1.6]. Zij is gedoopt op zondag 1 maart 1626 in Spijkenisse [bron: Spijkenisse, DTBL NG, D:1604-1643]. Bij de doop van Elysabeth was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Philip Philipsz (de Oude) Vermaet (1567-na 1648) [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Elysabeth: 466 kd 01-03-1626 d: Elijsabeth v: Marten Philipsz m: Magdalena Jans
466 kd g: den vader, Philips Philipsz en (nv)
1.1 Marijtge Maertens Vermaedt is geboren in 1620, dochter van Maerten Philipsz Vermaet (zie 1) en Magdalena Jansdr Bos.
Notitie bij Marijtge: Gezien de naam en de leeftijd is dit mogelijk een dochter van Maerten Philipsz Vermaat en Magdalena Jans Bos
Getuige bij:
12-08-1665   doop Dirk Jansz Vermaet (1665-vóór 1692) [zie 1.5.2]   [tante vaderszijde]  [bron: DTB Oosterhout dopen NG 1658-1754 [Reg. Archief Tilburg, p. 11/95]]
Marijtge trouwde, 25 of 26 jaar oud, op dinsdag 3 april 1646 in Gorinchem [bron: DTB Gorinchem trouwen 1590-1691 [FamilySEarch, p. 380/764]] met Johannes Christiaenen van Oosterwijck, nadat zij op zondag 18 maart 1646 in Oud Beijerland in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Oud Beijerland trouwen 1629-1650].
Notitie bij het huwelijk van Marijtge en Johannes: "Johannes Christiaenen van Oosterhijck j.m. van Gorinchem en Marijtge Maertens Vermaedt j.d. won alhier, met att. naar Gorcum"

Ondertrouw 11 maart 1646 in Gorinchem [DTB Gorinchem trouwen 1590-1691 [FamilySEarch, p. 380/764]]
Johannes is geboren in Gorinchem.
Notitie bij de geboorte van Johannes: vader [mogelijk] Christiaan Jansz van Oosterwijck {genoemd Gorinchem 11-1-1657 bij huwelijkse voorwaarden Van Wijgaarden/Van Helsdingh}
1.2 Adriaen Mertens Vermaet is geboren in 1620 in Oosterhout, zoon van Maerten Philipsz Vermaet (zie 1) en Magdalena Jansdr Bos. Adriaen is overleden vóór donderdag 8 januari 1682, ten hoogste 62 jaar oud.
Vermeld:
01-08-1670    Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 24
Registernaam Adriaen Ruijssenaer (1667-1670)
Periode register 1667-1670
Akte subtype testament
Aktenummer 6
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 01-08-1670
Geregistreerde Ariaen Martens Vermaet
Geregistreerde geslacht m)
  [bron: Gemeente Oosterhout register Adriaen Ruijssenaer (1667-1670)]
08-01-1682    Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 28
Registernaam Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)
Periode register 1681-1684
Akte subtype Testament
Aktenummer 21
Diversen Adriaen Mertens Vermaet is overleden.
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 08-01-1682
Geregistreerde Adriaen Mertens Vermaet
Geregistreerde geslacht m)
  [bron: Gemeente Oosterhout register Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)]
Adriaen trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zondag 9 december 1646 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout trouwen NG 1642-1658 [Reg. Archief Tilburg, p. 8/65]] met Cornelia Willems (Neeltje Wilms) Vermeulen, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 16 november 1646 in Oosterhout in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Oosterhout trouwen NG 1642-1658 [Reg. Archief Tilburg, p. 8/65]].
Notitie bij het huwelijk van Adriaen en Cornelia: {Trouwdatum afgeleid van inschrijvingsdatum plus 3 aankondigingen op de daaropvolgende zondagen.}

"Adriaen Mertens Vermaet jongman van Oosterhout met Cornelia Willemsen Vermeulen jonge dogter mede van Oosterhout beijde woonende alhier"
in marge: "getrout alhier van T.H:"
Cornelia is geboren in 1622 in Oosterhout.
Kinderen van Adriaen en Cornelia:
1 Marten Adriaensen Vermaet [1.2.1], geboren in 1648 in Oosterhout.
Vermeld:
08-01-1682    Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 28
Registernaam Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)
Periode register 1681-1684
Akte subtype Testament
Aktenummer 21
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 08-01-1682
Geregistreerde Marten Adriaensen Vermaet
Geregistreerde geslacht m)
  [bron: Gemeente Oosterhout register Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)]
2 Mayken (Mariken) Adriaens Vermaat, geboren in 1650. Volgt 1.2.2.
3 Ida (Yda) Adriaensen Vermaet, geboren in 1652 in Oosterhout. Volgt 1.2.3.
4 Jenneken (Joanna) Arisen Mertens Vermaet, geboren in 1657 in Oosterhout. Volgt 1.2.4.
5 Philippus Adriaensz Vermaet [1.2.5]. Hij is gedoopt op zondag 11 januari 1660 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen NG 1658-1754 [Reg. Archief Tilburg, p. 3/95]].
Notitie bij de geboorte van Philippus: Getuigen Gerrit Willemsz Vermeulen en Gertrudis Janse Vermeulen
6 Elisabeth (Lysbeth) Aertse (Ariense) Vermaat, gedoopt op zondag 26 februari 1662 in Oosterhout. Volgt 1.2.6.
7 Willemeijntien Arisen Vermaet [1.2.7]. Zij is gedoopt op zondag 21 september 1664 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen NG 1658-1754 [Reg. Archief Tilburg, p. 9/95]].
Notitie bij de geboorte van Willemeijntien: Getuige Willem Gerritsz Vermeulen
Notitie bij Willemeijntien: Plaats: Breda
Bron: GA breda
Gezindte: NG
DTB-nr: Afd.III-116,nr.140, fol: 169
Datum: 1686-04-11
Registratievorm: Belijdenis
Naam LIDMAAT: Willemijntje Aertse Vermaet

"belijd 1686 ii April"
Vermeld:
08-01-1682    Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 28
Registernaam Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)
Periode register 1681-1684
Akte subtype Testament
Aktenummer 21
Diversen Adriaen Mertens Vermaet is overleden.
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 08-01-1682
Geregistreerde Adriaen Mertens Vermaet
Geregistreerde geslacht m)
  [bron: Gemeente Oosterhout register Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)]
8 Jan Adriaensz Vermaat, gedoopt op dinsdag 25 september 1668 in Oosterhout. Volgt 1.2.8.
1.2.2 Mayken (Mariken) Adriaens Vermaat is geboren in 1650, dochter van Adriaen Mertens Vermaet (zie 1.2) en Cornelia Willems (Neeltje Wilms) Vermeulen.
Notitie bij de geboorte van Mayken: Moeder moet Cornelia Willems Vermeulen zijn omdat bij de doop van haar kinderen diverse verwanten van Cornelia getuige zijn.
Mayken is overleden vóór vrijdag 8 maart 1680, ten hoogste 30 jaar oud [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek Oosterhout 1676-1687].
Notitie bij overlijden van Mayken: Bruidegom Jacob Laureyssen N.N.
Eerdere vrouw Mayken Adriaenssen Vermaet
Bruid Annaken Paulus Breuckelen
Soort registratie trouwakte
Religie NG
Plaats huwelijk Oosterhout
Datum ondertrouw 08-03-1680
Datum huwelijk 24-03-1680
Periode 1676-1687
Deel Nederduits Gereformeerd trouwboek 1676-1687
Pagina 25
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 28
Mayken trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1674 in Oosterhout [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek 1658-1675 Oosterhout [1674]] met Jacob Laurentssen, nadat zij op zondag 8 april 1674 in Geertruidenberg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek 1658-1675 Oosterhout [1674]].
Notitie bij het huwelijk van Mayken en Jacob: "Jacob Laurentss wdnr van Josijntje Adriaens, Ruijter onder de Compagnie vander Hr Ritmr Brasser in guarnisoen alhier met Maijken Adriaens Vermaat j.d. van Oosterhout ... woonend tot Grbergh op ’t ... by att v Grbrgh. Bij ... getrouwt den 6 = maij 1674."

Bruidegom Jacob Laurentssen N.N.
Bruid Mayken Adriaens Vermaat
Geboorteplaats Oosterhout
Woonplaats Geertruidenberg
Soort registratie trouwakte
Religie NG
Diversen ot. te G’berg, met att. van G’berg hier getrouwd
Plaats Oosterhout
Plaats huwelijk Oosterhout
Datum ondertrouw 09-04-1674
Datum huwelijk 06-05-1674
Periode 1658-1675
Deel Nederduits Gereformeerd trouwboek 1658-1675
Pagina 118
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 27
Kinderen van Mayken en Jacob:
1 Adriaentje Jacobs [1.2.2.1]. Zij is gedoopt op zondag 22 september 1675 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen NG 1658-1754 [Reg. Archief Tilburg, p. 27/95]].
Notitie bij de geboorte van Adriaentje: Getuigen Jan Willemsz Vermeulen en Neeltje Willems Vermeulen
2 Huybrecht Jacobsz [1.2.2.2]. Hij is gedoopt op zondag 20 december 1676 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen NG 1658-1754 [Reg. Archief Tilburg, p. 28/95]].
Notitie bij de geboorte van Huybrecht: Getuigen Maartje Arisen
1.2.3 Ida (Yda) Adriaensen Vermaet is geboren in 1652 in Oosterhout, dochter van Adriaen Mertens Vermaet (zie 1.2) en Cornelia Willems (Neeltje Wilms) Vermeulen. Ida is overleden, 76 of 77 jaar oud. Zij is begraven op zondag 14 augustus 1729 in Breda [bron: DTB Breda Begraafboek Kleine Kerk 1704-1823].
Notitie bij overlijden van Ida: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: III-8 nr. 869
, folio: 66 v
Begraafdatum: 1729-08-14
Soort bron: bg
Naam begravene: Ida Vermaet
Man/Vrouw: v
Relatie: weduwe van
Naam relatie: Antonij Cool
Opmerkingen: Begraafboek Kleine Kerk 1704-1823 2x geluid.
Getuige bij:
29-05-1691   doop Arij Gillesz Scharpaart (geb. 1691) [zie 1.2.6.2]   [tante moederszijde]  [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 424]
15-09-1699   doop Arij Vermaet (1699-1700) [zie 1.2.8.2]   [tante vaderszijde]  [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 486]
Ida trouwde, 29 of 30 jaar oud, op vrijdag 1 mei 1682 in Breda [bron: Trouwboek Breda Grote Kerk 1680-1685 p. 78] met Anthoni Jansen Croll (Krol), 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 11 april 1682 in Breda in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwboek Breda Grote Kerk 1680-1685 p. 78].
Notitie bij het huwelijk van Ida en Anthoni: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
DTB-nr: IV-9 nr. 39, folio: 78
Datum huwelijk: 1682-05-01
Naam BRUIDEGOM: Anthoni Jansen Croll
Naam BRUID: Ida Adriaensen Vermaet
Geboorteplaats bruid: Oosterhout
Opmerkingen: Trouwboek Breda Grote Kerk 1675-1711

Bron: Trouwen nh Grote Kerk 1680-1685
Archief: IV-9 inventarisnummer 39 Collectie DTB Breda

"j.d. van oosterhout, woont Caasteelpleijn"
Hij is gedoopt op zondag 26 december 1655 in Breda [bron: GA Breda NG DTB-nr: 26, fol: 317].
Notitie bij de geboorte van Anthoni: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 26, fol: 317
Naam kind: Anthonis
Datum doop: 1655-12-26
Man/Vrouw: m
Naam vader: Jan Anthnissen Crol
Naam moeder: Anneken Hendrickxen
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk zie folio 280
Anthoni is overleden, 71 jaar oud. Hij is begraven op maandag 25 augustus 1727 in Breda [bron: GA Breda NG DTB-nr: III-8 nr. 869, folio: 46 r].
Notitie bij overlijden van Anthoni: [Mogelijke begraafdatum:]
Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: III-8 nr. 869
, folio: 46 r
Begraafdatum: 1727-08-25
Soort bron: bg
Naam begravene: Anthonij Crol
Man/Vrouw: m
Opmerkingen: Begraafboeken Breda kleine kerk 1704-1823 2x geluid.
Getuige bij:
15-09-1699   doop Arij Vermaet (1699-1700) [zie 1.2.8.2]   [aangetrouwde oom vaderszijde]  [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 486]
Kinderen van Ida en Anthoni:
1 Joannes Croll [1.2.3.1]. Hij is gedoopt op woensdag 3 maart 1683 in Breda [bron: GA Breda NG DTB-nr: 28, fol: 133 r].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 28, fol: 133 r
Naam kind: Joannes
Datum doop: 1683-03-03
Man/Vrouw: m
Naam vader: Anthony Jansen Crol
Naam moeder: Ida Aries
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1675 - 1686
Joannes is overleden, 5 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 18 november 1688 in Breda [bron: GA Breda NG DTB-nr: Afdeling III-8, 860, folio: 29].
Notitie bij overlijden van Joannes: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
DTB-nr: Afdeling III-8, 860
, folio: 29
Begraafdatum: 1688-11-18
Soort bron: bg
Naam begravene: NN Krol
Anders: NN
Relatie: Kind van
Naam relatie: Antony Krol
Opmerkingen: Begraafboeken Breda Kleine Kerk 1544-1704 Gebruik van baarkleed, betaald biergeld, verluiden.
2 Cornelia Anthonisse Krol [1.2.3.2]. Zij is gedoopt op woensdag 27 september 1684 in Breda [bron: DTB Breda NG Dopen Grote Kerk 1675 - 1686].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 28, fol: 160 v
Naam kind: Cornelia
Datum doop: 1684-09-27
Man/Vrouw: v
Naam vader: Antoni Croll
Naam moeder: Ida Vermaet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1675 - 1686
3 Arien Croll [1.2.3.3]. Hij is gedoopt op zondag 25 augustus 1686 in Breda [bron: GA Breda NG DTB-nr: 29, fol: 2 r].
Notitie bij de geboorte van Arien: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 2 r
Naam kind: Arien
Datum doop: 1686-08-25
Man/Vrouw: m
Naam vader: Antoni Crol
Naam moeder: Arie Vermoet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704

{Waarschijnlijk is hier de vader van de moeder in plaats van de moeder vermeld. Hij kan echter geen getuige geweest zijn, want hij is al in 1682 overleden.}
Arien is overleden, 44 jaar oud. Hij is begraven op maandag 6 november 1730 in Breda [bron: GA Breda NG DTB-nr: III-8 nr. 870, folio: 39 v].
Notitie bij overlijden van Arien: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: III-8 nr. 870
, folio: 39 v
Begraafdatum: 1730-11-06
Soort bron: bg
Naam begravene: Adriaan Crol
Man/Vrouw: m
Opmerkingen: Begraafboeken Breda kleine kerk 1704-1823 1x geluid.
4 Anna Anthonisse Krol [1.2.3.4]. Zij is gedoopt op vrijdag 19 maart 1688 in Breda [bron: DTB Breda NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704].
Notitie bij de geboorte van Anna: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 23 r
Naam kind: Anna
Datum doop: 1688-03-19
Man/Vrouw: v
Naam vader: Antoni Jansen Krol
Naam moeder: Ida Vermaet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704
5 Johannes Krol [1.2.3.5]. Hij is gedoopt op zondag 9 oktober 1689 in Breda [bron: DTB Breda NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 40 v
Naam kind: Johannes
Datum doop: 1689-10-09
Man/Vrouw: m
Naam vader: Antoni Jansen Krol
Naam moeder: Ida Aries Vermaet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704 tweeling zie ook folio 41v dd 9 november 1689
Johannes is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 3 oktober 1693 in Breda [bron: GA Breda NG DTB-nr: Afdeling III-8 nr. 862, folio: 030-031 v].
Notitie bij overlijden van Johannes: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
DTB-nr: Afdeling III-8 nr. 862
, folio: 030-031 v
Begraafdatum: 1693-10-03
Soort bron: bg
Naam begravene: NN Crol
Anders: NN
Relatie: Kind van
Naam relatie: Antony Crol
Opmerkingen: Begraafboeken Breda Kleine Kerk 1544-1704 Gebruik van baarkleed, betaald biergeld,

verluiden.
Notitie bij Johannes: Eerste van tweeling
6 Anna Krol [1.2.3.6]. Zij is gedoopt op zondag 9 oktober 1689 in Breda [bron: DTB Breda NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704].
Notitie bij de geboorte van Anna: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 40 v
Naam kind: Anna
Datum doop: 1689-10-09
Man/Vrouw: v
Naam vader: Antoni Jansen Krol
Naam moeder: Ida Aries Vermaet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704 tweeling zie ook 9 november 1689 folio 41v
Anna is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 19 september 1752 in Breda [bron: GA Breda NG DTB-nr: III-8 nr. 875, folio: 79 r].
Notitie bij overlijden van Anna: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: III-8 nr. 875
, folio: 79 r
Begraafdatum: 1752-09-19
Soort bron: bg
Naam begravene: Anneken Krol
Man/Vrouw: v
Relatie: huisvrouw van
Naam relatie: Simon Borstlap
Bedrag: 9.4.-
Opmerkingen: Begraafboek Kleine Kerk 1704-1823 2x Geluid.
of:
Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: III-8 nr. 870
, folio: 42 v
Begraafdatum: 1731-03-28
Soort bron: bg
Naam begravene: Anna Crol
Man/Vrouw: v
Opmerkingen: Begraafboeken Breda kleine kerk 1704-1823 2x geluid.
Notitie bij Anna: Tweede van tweeling
7 Willemina Krol [1.2.3.7]. Zij is gedoopt op zondag 14 oktober 1691 in Breda [bron: DTB Breda NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 68 v
Naam kind: Willemina
Datum doop: 1691-10-14
Man/Vrouw: v
Naam vader: Antony Janse
Naam moeder: Yda Vermaet
Naam peter: Jan Janse
Naam meter: Francina Pieters
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704
Willemina is overleden op donderdag 4 juni 1733 in Breda, 41 jaar oud. Zij is begraven op maandag 8 juni 1733 in Breda [bron: GA Breda NG DTB-nr: afd. III-8 nr. 151, folio: 143 r].
Notitie bij overlijden van Willemina: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
DTB-nr: afd. III-8 nr. 151
, folio: 143 r
Begraafdatum: 1733-06-08
Datum overlijden: 1733-06-04
Soort bron: bg
Naam begravene: Willemijn Crol
Man/Vrouw: v
Opmerkingen: Begraven Grote Kerk 1693-1745 5e geluid.
8 Johanna Krol [1.2.3.8]. Zij is gedoopt op woensdag 8 april 1693 in Breda [bron: Dopen nh Breda 1686-1704]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Perijntjen (Perina) Adriaense Burghgraef (1660-1734) [zie 1.4.4] [nicht van moeder] en Jan Adriaensz Vermaat (1668-1704) [zie 1.2.8] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 86 v
Naam kind: Johanna
Datum doop: 1693-04-08
Man/Vrouw: v
Naam vader: Antoni Jansen Krol
Naam moeder: Ida Aries Vermaet
Naam peter: Johannes Vermaet
Naam meter: Preina Burggraaf
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704
Johanna is overleden, 5 maanden oud. Zij is begraven op vrijdag 25 september 1693 in Breda [bron: GA Breda NG DTB-nr: Afdeling III-8 nr. 862, folio: 30 v].
Notitie bij overlijden van Johanna: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
DTB-nr: Afdeling III-8 nr. 862
, folio: 30 v
Begraafdatum: 1693-09-25
Soort bron: bg
Naam begravene: NN Crol
Anders: NN
Relatie: Kind van
Naam relatie: Antony Crol
Opmerkingen: Begraafboeken Breda Kleine Kerk 1544-1704 Gebruik van baarkleed, betaald biergeld, verluiden.
1.2.4 Jenneken (Joanna) Arisen Mertens Vermaet (afb. 1) is geboren in 1657 in Oosterhout, dochter van Adriaen Mertens Vermaet (zie 1.2) en Cornelia Willems (Neeltje Wilms) Vermeulen. Jenneken is overleden na maandag 14 september 1693, minstens 36 jaar oud.
Vermeld:
08-01-1682    Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 28
Registernaam Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)
Periode register 1681-1684
Akte subtype Testament
Aktenummer 21
Diversen Adriaen Mertens Vermaet is overleden.
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 08-01-1682
Geregistreerde Adriaen Mertens Vermaet
Geregistreerde geslacht m)
  [bron: Gemeente Oosterhout register Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)]
van 16-10-1683 tot 14-09-1693    Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 55
Registernaam Cornelis van Vorssel (1676-1685)
Periode register 1676-1685
Akte subtype Testament
Aktenummer 96 + 97
Diversen Het is een aanvulling van 14 september 1693.
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 16-10-1683
Geregistreerde Jenneken Arissen Vermaet
Geregistreerde geslacht v)
  [bron: Gemeente Oosterhout register Cornelis van Vorssel (1676-1685)]
Jenneken trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zondag 27 februari 1684 in Oosterhout [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek Oosterhout 1676-1687] met Jacob Adriaensz (Horst), 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 12 februari 1684 in Oosterhout in ondertrouw zijn gegaan [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek Oosterhout 1676-1687].
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Jacob: Bruidegom Jacob Adriaen Jaspers Cornelissen
Bruid Jenneken Adriaenssen Vermaet
Soort registratie trouwakte
Religie NG
Plaats Oosterhout
Plaats huwelijk Oosterhout
Datum ondertrouw 12-02-1684
Datum huwelijk 27-02-1684
Periode 1676-1687
Deel Nederduits Gereformeerd trouwboek 1676-1687
Pagina 69
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 28
Hij is gedoopt op vrijdag 27 april 1657 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1649-1658 en 1676-1682 [Reg. Archief Tilburg, p. 30/86]].
Notitie bij de geboorte van Jacob: vader Adriaen Jaspers
moeder Adriana Jacobs
getuigen Andreas Jan Sc[...] en Joanna Huijberds
Kinderen van Jenneken en Jacob:
1 Adrianus Jacobsz (Horst) [1.2.4.1]. Hij is gedoopt op donderdag 14 oktober 1683 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 16].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Kind Adrianus Cornelissen
Vader Jacobus Adriani Jaspers Cornelissen
Moeder Joanna Adriani Mertens Vermaert [sic]
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 14-10-1683
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 16
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
2 Nicolaus Jacobsz (Horst) [1.2.4.2]. Hij is gedoopt op donderdag 6 december 1685 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 41].
Notitie bij de geboorte van Nicolaus: Kind Nicolaus Cornelissen
Vader Jacobus Adriaen Jaspers Cornelissen
Moeder Johanna (Adriaen Mertens) Vermaet
Soort registratie doopakte
Diversen helft van tweeling
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 06-12-1685
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 41
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
Notitie bij Nicolaus: Eerste van tweeling
3 Cornelia Jacobsz (Horst) [1.2.4.3]. Zij is gedoopt op donderdag 6 december 1685 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 41].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kind Cornelia Cornelissen
Vader Jacobus Adriaen Jaspers Cornelissen
Moeder Johanna (Adriaen Mertens) Vermaet
Soort registratie doopakte
Diversen helft van tweeling
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 06-12-1685
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 41
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
Notitie bij Cornelia: Tweede van tweeling
4 Guilielmus Jacobsz (Horst) [1.2.4.4]. Hij is gedoopt op woensdag 11 juni 1687 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 56].
Notitie bij de geboorte van Guilielmus: Kind Guilielmus Cornelissen
Vader Jacobus Adriaen Jaspers Cornelissen
Moeder Johanna Adriani (Martini) Vermaet
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 11-06-1687
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 56
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
Guilielmus is overleden vóór 1690, ten hoogste 3 jaar oud.
5 Jacobus Jacobsz (Horst) [1.2.4.5]. Hij is gedoopt op maandag 16 mei 1689 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 78].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Kind Jacobus Cornelissen
Vader Jacobus Adriani Jespers Cornelissen
Moeder Joanna Adriani Mertens (Vermaet)
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 16-05-1689
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 78
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
6 Willem Jacobsz (Horst) [1.2.4.6]. Hij is gedoopt op vrijdag 27 oktober 1690 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 95].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kind Wilhelmus Cornelissen
Vader Jacobus Adriaen Jaspers Cornelissen
Moeder Joanna Adriaen Mertens (Vermaet)
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 27-10-1690
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 95
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
7 Philippus Jacobsz (Horst) [1.2.4.7]. Hij is gedoopt op maandag 2 juni 1692 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 120].
Notitie bij de geboorte van Philippus: Kind Philippus Cornelissen
Vader Jacobus Adriani Jespers Cornelissen
Moeder Joanna Adriani Mertens (Vermaet)
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 02-06-1692
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 120
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
8 Joannes Jacobsz (Horst) [1.2.4.8]. Zij is gedoopt op vrijdag 17 december 1694 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 157].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Kind Joannes Cornelissen
Vader Jacobus Adriani Jespers Cornelissen
Moeder Joanna Adriani (Mertens) Vermaet
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 17-12-1694
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 157
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
9 Cornelius Benedictus Jacobsz (Horst) [1.2.4.9]. Hij is gedoopt op donderdag 26 september 1697 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 200].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Kind Cornelius Benedictus N.N.
Vader Jacobus Jespers N.N.
Moeder Joanna Martini
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 26-09-1697
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 200
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
10 Adamus Jacobsz (Horst) [1.2.4.10]. Hij is gedoopt op maandag 10 augustus 1699 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 229].
Notitie bij de geboorte van Adamus: Kind Adamus Cornelissen
Vader Jacobus Adriani Jespers Cornelissen
Moeder Joanna Adriani (Mertens) Vermaet
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 10-08-1699
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 229
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
1.2.6 Elisabeth (Lysbeth) Aertse (Ariense) Vermaat, dochter van Adriaen Mertens Vermaet (zie 1.2) en Cornelia Willems (Neeltje Wilms) Vermeulen. Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1662 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen NG 1658-1754 [Reg. Archief Tilburg, p. 6/95]].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Getuigen Jacob Wouters en Digna Adriaans
Elisabeth is overleden, 74 jaar oud. Zij is begraven op maandag 11 februari 1737 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overledene Lijsbet Vermaat
weduwe van Gilles Schaarpaart
Plaats Rotterdam
Datum begraven 11-02-1737
Opmerkingen overledene liet na 4 meerderjarige kinderen; Groenedael over de brugh
Bron DTB Rotterdam Begraven
Getuige bij:
15-02-1703   doop Arij Jansz Vermaat (1703-1756) [zie 1.2.8.5]   [tante vaderszijde]  [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 486]
Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 5 mei 1688 in Breda [bron: DTB Breda Trouwen 1685-1748 [Family search, p. 39/627]] met Gilles Jans Scharpaart, 43 jaar oud, nadat zij op zondag 18 april 1688 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 134].
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Gilles: Bruidegom Gillis Jans Scharppaert , jongeman , van Rotterdam , wonend: Nieuwehaven
Bruid Elizabeth Aertse Vermaet , jongedochter , van Oosterhout , wonend: Breda
Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 18-04-1688
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Hij is gedoopt op donderdag 29 september 1644 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd].
Notitie bij de geboorte van Gilles: Op basis van de vernoemingen zouden de ouders van Gilles Jan en Jannetje moeten heten.
Op basis van de optredende doopgetuigen moet Gilles nog een broer Kobus/Jacobus en een zus Cathrijna hebben.

Bruidegom Jan Gillissen wed.
Bruid Jannetie Jacobs wed. Cornelis Reiniersen
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 19-04-1637
Datum ondertrouw 05-04-1637
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

Dopeling Jacop
Vader Jan Gillese
Moeder Jannetge Jacops
Getuige Aeltge Geerets
Corneles Geerets
Plaats Rotterdam
Datum doop 03-10-1642
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
=================================
Dopeling N.n.
Vader Jan Jillese
Moeder Jannetg Jacobx
Getuige Isaack Gillese
Catelijntge Jacobx
Trijntge Pieters
Plaats Rotterdam
Datum doop 29-09-1644
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
===========================
Dopeling Gerrit
Vader Jan Gillisse
Moeder Jannetge Jacobs
Getuige Weijntge Areijens
Plaats Rotterdam
Datum doop 08-01-1653
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
===========================
Dopeling Catherijn
Vader Jan Gillisse
Moeder Jannetge Jacobs
Getuige Dirck Jansse
Fijttge Dirckx
Plaats Rotterdam
Datum doop 03-08-1664
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Gilles is overleden vóór maandag 11 februari 1737, ten hoogste 92 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gilles: Mogelijk:
Overledene Gillis Jans
neef van Claas Krijger
Plaats Poortugaal
Datum begraven 02-02-1734
Opmerkingen nihil
Bron DTB Poortugaal Begraven gaarder
Kinderen van Elisabeth en Gilles:
1 Jannetje (Joanna) Gillise Scharpaart [1.2.6.1]. Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1689 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 424].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Dopeling Joanna
Vader Gillis Janse Schrpaart
Moeder Lijsebet Aerjense Vermaet
Getuige Kobes Janse Schrpaart
Caterijna Jans Schrpaat

Plaats Rotterdam
Datum doop 06-03-1689


Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Jannetje is overleden, 78 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 25 februari 1768 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Begraven].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overledene Jannetje Scharpaart
weduwe van Simon Maas
Plaats Rotterdam
Datum begraven 25-02-1768
Opmerkingen St. Janskerkhof; Oost-einde achter Gram
Bron DTB Rotterdam Begraven
Notitie bij Jannetje: Dopeling Arijantje van Brakel
Vader Jan van Brakel
Moeder Jannetje Scharpaart
Getuige Arij Scharpaart
Lijsbet Vermaet
Plaats Rotterdam
Datum doop 01-05-1727
Wonende op het Haringvliet
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
2 Arij Gillesz Scharpaart [1.2.6.2]. Hij is gedoopt op dinsdag 29 mei 1691 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 424]. Bij de doop van Arij was de volgende getuige aanwezig: Ida (Yda) Adriaensen Vermaet (1652-1729) [zie 1.2.3] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Arij: Dopeling Arijen
Vader Gillis Janse Scherpaert
Moeder Lijsbeth Vermaet
Getuige Pieter de Groeij
Ida Vermaet
Plaats Rotterdam
Datum doop 29-05-1691
Wonende i.d Meulestraet
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Notitie bij overlijden van Arij: Bruidegom Arij Scharpaart , jongeman , van Rotterdam , wonend: Nieuwe Haven
Bruid Marietje van der Spruit , jongedochter , van Rotterdam , wonend: Vissersdijk
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 25-11-1716
Datum ondertrouw 08-11-1716
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

Bruidegom Arij Scharpaart wed. , wonend: Nieuwenhave
Bruid Maria Jacobs van Heusden , jongedochter , wonend: Leijmuijden
Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 08-04-1725
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

Dopeling Jillis Scharpaert
Vader Arij Scharpaert
Moeder Marijtie van Huesde
Getuige Jan Scharpaert
Lijsbet Vermaet
Plaats Rotterdam
Datum doop 12-02-1726
Wonende op de Nieuwehave
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
3 Jan Gillesz Scharpaart [1.2.6.3]. Hij is gedoopt op zondag 24 januari 1694 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 424].
Notitie bij de geboorte van Jan: Dopeling Jan
Vader Jillis Janse Scheppeart
Moeder Lijsbet Ariense Vermaet
Getuige Jan Scherpaert
Marijtje Sherpaert

Plaats Rotterdam
Datum doop 24-01-1694


Wonende o.d Nieuwehaven
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Jan is overleden, 47 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 21 juni 1741 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Begraven].
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene Jan Scharpaart
Man van Madeleena de Groy
Plaats Rotterdam
Datum begraven 21-06-1741
Opmerkingen overledene liet na 2 minderjarige kinderen; Neuwehaven b.d. Hooijmart
Bron DTB Rotterdam Begraven
Notitie bij Jan: Bruidegom Jan Scharpaart , jongeman , van Rotterdam , wonend: Nieuwe Have
Bruid Magdalena de Groeij , jongedochter , van Rotterdam , wonend: Nieuwe Haven
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 03-06-1722
Datum ondertrouw 17-05-1722
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

Dopeling Pieter Scharpaert
Vader Jan Scharpaert
Moeder Maddeleentie de Groeij
Getuige Kornelis Scharpaert
Jannetie Scharpaert
Plaats Rotterdam
Datum doop 06-02-1727
Wonende op de Nieuwehave
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
4 Cornelis Gillesz Scharpaart [1.2.6.4]. Hij is gedoopt op zondag 18 november 1696 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 424].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Dopeling Cornelis
Vader Gilles Janse Scharpaert
Moeder Lijsbet Ariens Vermaet
Getuige Metie Oudmans
Plaats Rotterdam
Datum doop 18-11-1696
Wonende o.d Nieuwe Haven
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Cornelis is overleden, 32 jaar oud. Hij is begraven op maandag 29 november 1728 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Begraven].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelus Scharpaart
Man van Neeltje van Leeuwen
Plaats Rotterdam
Datum begraven 29-11-1738
Opmerkingen overledene liet na 2 minderjarige kinderen; Groenendael b. Kwaakensteegh
Bron DTB Rotterdam Begraven
Notitie bij Cornelis: Bruidegom Cornelis Scharepaart , jongeman , van Rotterdam , wonend: Nieuwe Haven
Bruid Geertruijd van Amerongen , jongedochter , van Utrecht , wonend: Nieuwe Haven
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 31-05-1719
Datum ondertrouw 14-05-1719
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
5 Maarten Gillesz Scharpaart [1.2.6.5]. Hij is gedoopt op zondag 7 augustus 1701 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]. Bij de doop van Maarten waren de volgende getuigen aanwezig: Annetije Harmens van der Hart (1660-1753) [zie 1.2.8] [aangetrouwde tante moederszijde] en Jan Adriaensz Vermaat (1668-1704) [zie 1.2.8] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Maarten: Dopeling Maarten
Vader Jillis Schepaart
Moeder Lijsebet Varmadt
Getuige Jan Varmardt
Annetie van der Hart
Plaats Rotterdam
Datum doop 07-08-1701
Wonende op de Nieuwehaven
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Notitie bij overlijden van Maarten: Omdat broer Cornelis in 1728 is overleden en bij de dood van moeder Lijsbeth 4 kinderen werden nagelaten, moet Maarten in 1737 nog hebben geleefd.
1.2.8 Jan Adriaensz Vermaat, zoon van Adriaen Mertens Vermaet (zie 1.2) en Cornelia Willems (Neeltje Wilms) Vermeulen. Hij is gedoopt op dinsdag 25 september 1668 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen NG 1658-1754 [Reg. Archief Tilburg, p. 17/95]].
Notitie bij de geboorte van Jan: "Gedoopt het kint van Arien Meertenss ende Neelken Willemss Vermeulen het kint genaemt Jan. Getuijgen Willem Gerritss Vermeulen ende Jacomijntje Willemss Vermeulen"
Jan is overleden, 35 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 18 juni 1704 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Jan: Blaek
Vermeld:
08-01-1682    Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 28
Registernaam Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)
Periode register 1681-1684
Akte subtype Testament
Aktenummer 21
Diversen Adriaen Mertens Vermaet is overleden.
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 08-01-1682
Geregistreerde Adriaen Mertens Vermaet
Geregistreerde geslacht m)
  [bron: Gemeente Oosterhout register Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)]
Getuige bij:
08-04-1693   doop Johanna Krol (1693-1693) [zie 1.2.3.8]   [oom moederszijde]  [bron: Dopen nh Breda 1686-1704]
07-08-1701   doop Maarten Gillesz Scharpaart (geb. 1701) [zie 1.2.6.5]   [oom moederszijde]  [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]
Jan trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 31 mei 1695 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 161] met Annetije Harmens van der Hart, 34 jaar oud, nadat zij op zondag 15 mei 1695 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 161].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Annetije: Bruidegom Jan Vermaat , jongeman , van Oosterhout , wonend: Nieuwehaven
Bruid Annetije van der Hart , jongedochter , van Rotterdam , wonend: Achter ’’t Klooster
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 31-05-1695
Datum ondertrouw 15-05-1695
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Zij is gedoopt op donderdag 11 november 1660 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd].
Notitie bij de geboorte van Annetije: Dopeling Annetje
Vader Harmen Cornelisse van den Hart
Moeder Sara Tielemans
Getuige Aeltje Gijsberts
Plaats Rotterdam
Datum doop 11-11-1660
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Annetije is overleden, 92 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 7 februari 1753 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Annetije: Zuiderkerkhof; Oostende
Getuige bij:
07-08-1701   doop Maarten Gillesz Scharpaart (geb. 1701) [zie 1.2.6.5]   [aangetrouwde tante moederszijde]  [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]
Kinderen van Jan en Annetije:
1 [Sara of Neeltje] Vermaet [1.2.8.1]. Zij is begraven op zaterdag 7 juni 1704 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van [Sara: Overledene N.n. N.n.
Kind van Jan Vermaet

Plaats Rotterdam
Datum begraven 07-06-1704

Opmerkingen Blaek

Bron DTB Rotterdam Begraven
2 Arij Vermaet [1.2.8.2]. Hij is gedoopt op dinsdag 15 september 1699 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 486]. Bij de doop van Arij waren de volgende getuigen aanwezig: Ida (Yda) Adriaensen Vermaet (1652-1729) [zie 1.2.3] [tante vaderszijde] en Anthoni Jansen Croll (Krol) (1655-1727) [zie 1.2.3] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Arij: Dopeling Arij
Vader Jan Vermaet
Moeder Anna van der Hurt
Getuige Anthonij Janse Krol
Ida Vermaet

Plaats Rotterdam
Datum doop 15-09-1699


Wonende o.d. Blaeck
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Arij is overleden, 5 maanden oud. Hij is begraven op zaterdag 27 februari 1700 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Begraven].
Notitie bij overlijden van Arij: Overledene N.n. N.n.
Kind van Jan Vermaat

Plaats Rotterdam
Datum begraven 27-02-1700

Opmerkingen Blaak

Bron DTB Rotterdam Begraven
3 Saaraa Janse Vermaat [1.2.8.3]. Zij is gedoopt op dinsdag 11 januari 1701 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 486].
Notitie bij de geboorte van Saaraa: Wonende op de Blaack
Notitie bij Saaraa: Eerste van tweeling
4 Neelien Janse Vermaat [1.2.8.4]. Zij is gedoopt op dinsdag 11 januari 1701 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 486].
Notitie bij de geboorte van Neelien: Wonende op de Blaack
Notitie bij Neelien: Tweede van tweeling
5 Arij Jansz Vermaat [1.2.8.5]. Hij is gedoopt op donderdag 15 februari 1703 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 486]. Bij de doop van Arij was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth (Lysbeth) Aertse (Ariense) Vermaat (1662-1737) [zie 1.2.6] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Arij: Getuige Gillis Schippers
Lijsbet Vermaat
Arij is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op maandag 6 december 1756 in Cool [bron: DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder].
Notitie bij overlijden van Arij: oud 53 jaar; aan de Hofdijk onder Blommersdijk
1.4 Cathelijn Martens Vermaet is geboren vóór 1625 [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm], dochter van Maerten Philipsz Vermaet (zie 1) en Magdalena Jansdr Bos. Cathelijn is overleden op woensdag 14 december 1701, minstens 76 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm]. Zij is begraven op maandag 19 december 1701 in Breda [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
Notitie bij Cathelijn: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 66 v
Naam kind: Katharina
Datum doop: 1691-08-29
Man/Vrouw: v
Naam vader: Gerrit Antonissen
Naam moeder: Perina Burghgraaf
Naam meter: Kathlij Vermaet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704

Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 82 r
Naam kind: Katrina
Datum doop: 1692-10-26
Man/Vrouw: v
Naam vader: Gerrit Antoni Gastelaers
Naam moeder: Perina Burggraef
Naam peter: Joost Davids
Naam meter: Kathelijn Martens Vermaet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704

Registratiedatum 12-11-1658
Bron Stadsarchief Breda
Vestbrieven 1656 - 1659
Paginanummer 248v
Geregistreerde Catharina Martens Vermaet
Diversen Eerst weduwe Adriaen Aertsen Borghgraeff. Weduwe Jan Cornelissen Visser. Betreft 2 acten


Registratiedatum 04-01-1662
Bron Stadsarchief Breda
Vestbrieven 1660 - 1663
Paginanummer 209v, 210r
Geregistreerde Cathelijn Martens Vermaet
Diversen ook Cathelijn Martens Janssen Vermaet of Vermaert te Breda. Gehuwd met Adriaen Aertssen Burghgraeff of Borghgraeff. Gehuwd met Jan Cornelissen Visscher. Betreft 2 acten

{Cathelijn moet eerst met Cornelis getrouwd zijn, omdat Adriaen immers pas in 1670 overlijdt en hun laatste kind in 1665 wordt gedoopt.}


Registratiedatum 14-01-1669
Bron Stadsarchief Breda
Vestbrieven 1668 - 1669
Paginanummer 163r, 164v
Geregistreerde Cathelijn Martens Vermaet
Diversen ook Cathelijn Martens Janssen Vermaet of Vermaert te Breda. Gehuwd met Adriaen Aertssen Burghgraeff of Borghgraeff. Gehuwd met Jan Cornelissen Visscher. Betreft totaal 4 acten

Registratiedatum 18-05-1669
Bron Stadsarchief Breda
Vestbrieven 1668 - 1669
Paginanummer 220r, 220v
Geregistreerde Cathelijn Martens Vermaet
Diversen ook Cathelijn Martens Janssen Vermaet of Vermaert te Breda. Gehuwd met Adriaen Aertssen Burghgraeff of Borghgraeff. Gehuwd met Jan Cornelissen Visscher. Betreft 2 acten

Registratiedatum 13-04-1671
Bron Stadsarchief Breda
Vestbrieven 1670 - 1674
Paginanummer 154r
Geregistreerde Cathelijn Martens Vermaet
Diversen ook Cathelijn Martens Janssen Vermaet of Vermaert te Breda. Gehuwd met Adriaen Aertssen Burghgraeff of Borghgraeff. Gehuwd met Jan Cornelissen Visscher.

Registratiedatum 26-07-1675
Bron Stadsarchief Breda
Vestbrieven 1656 - 1659
Paginanummer 226v
Geregistreerde Cathelijn Martens Vermaet
Diversen Acte staat in de marge. ook Cathelijn Martens Janssen Vermaet of Vermaert te Breda. Gehuwd met Adriaen Aertssen Burghgraeff of Borghgraeff. Gehuwd met Jan Cornelissen Visscher.

Registratiedatum 30-08-1675
Bron Stadsarchief Breda
Vestbrieven 1670 - 1674
Paginanummer 277r
Geregistreerde Cathelijn Martens Vermaet
Diversen Acte staat in de marge. Ook Cathelijn Martens Janssen Vermaet of Vermaert te Breda. Gehuwd met Adriaen Aertssen Burghgraeff of Borghgraeff. Gehuwd met Jan Cornelissen Visscher.
Cathelijn:
(1) trouwde met Jan Cornelisz Visser. Jan is overleden vóór 1654.
(2) trouwde, minstens 29 jaar oud, in augustus 1654 in Breda [bron: DTB Breda Trouwen nh Grote kerk 1646-1656] met Adriaen Aertsen Burghgraef, 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cathelijn en Adriaen: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 35
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Trouwen nh Grote kerk 1646-1656
Code T_CB_035
Periode register 1646-1656
Pagina 148
Diversen Bron: Klapper NH trouwregister Grote Kerk Breda.
Plaats inschrijving Breda
Datum ondertrouw 00-00-1654
Datum huwelijk 00-08-1654
Bruidegom Arien Burghgraeff
Bruidegom geslacht m
Bruidegom diversen Weduwnaar
Eerdere vrouw Maijken Herborts
Bruid Cateleijn Vermaes
Bruid geslacht v
Bruid diversen Geboorteplaats: Oosterhout, woonplaats: Breda (Veemarkt)
Bruid plaats geboorte Elders
Bruid woonplaats Elders
Adriaen is geboren in 1615 in Oosterhout [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm]. Adriaen is overleden op dinsdag 25 november 1670 in Breda, 54 of 55 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm]. Hij is begraven op vrijdag 28 november 1670 in Breda [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
Notitie bij Adriaen: Zoon van Aert Janssen BORCHGRAEFF (zie VIIb) en Pirine Adriaen Franssen van WEILT.
Keurmeester van de vis (1663), geboren circa 1615, overleden op 25-11-1670, begraven op 28-11-1670 te Breda. Adriaen woonde van 1653-59 in het hoekhuis aan de zuidzijde van de Zoutstraat. Voorts van 1659-70 in de Roosencrans op de hoek van de Prinsenkade en de Zoutstraat. Adriaen en zijn tweede vrouw Cathelijn Vermaet kopen enkele huizen die in 1679 weer worden verkocht: in 1658 ’t houten Haenken aan het Gasthuiseinde, in 1662 de drye Sterren naast hun andere huis ’den Haen’ en in 1669 een huis aan de westzijde van de Molenstraat, ’den Houttuyn’ aan de Visstraat. In 1673 wordt gekocht ’den hollantschen tuyn’ aan de Vismarkt.
[http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm]
Kinderen van Cathelijn en Adriaen:
1 Maerten Adriaensz Burghgraef [1.4.1]. Hij is gedoopt op maandag 20 september 1655 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1644-1657].
Notitie bij de geboorte van Maerten: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 26
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1644-1657
Code D_CB_026
Periode register 1644-1657
Religie NG
Pagina 312
Plaats doop Breda
Datum doop 20-09-1655
Kind Meertjen Burghgraeff
Kind geslacht v
Vader Adriaen Burghgraeff
Moeder Cateleyn Mertens
Maerten is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 8 september 1693 in Breda [bron: DTB Breda Begraven volgens Weeskamer 1690-1693].
Notitie bij overlijden van Maerten: tavernier, keurmeester van de vis, gedoopt op 20-09-1655 te Breda(Gr.k.), begraven op 08-09-1693 te Breda(Kl.k.) op 37-jarige leeftijd. Commisaris van de markt- en beurtschippers in 1693. Marten wordt in de jaren 1678-85 vermeld als bewoner van het huis de Stadsherberge of de Schenckan op de hoek van de Prinsenkade en Zoutstraat. Van 1685-90 bewoont Marten De Bruynvisch aan de Prinsenkade
[http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm]

Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer WK
Archiefnaam Weeskamer Breda
Deelnummer 65
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Begraven volgens Weeskamer 1690-1693
Code B_WK_065
Periode register 1690-1693
Pagina 25v
Diversen In de Stadsherbergh aan de Haven, met kinderen, seclusie verthoont den 1693-10-21.
Plaats begraven Breda
Datum begraven 08-09-1693
Overledene Merten Burghgraeff
Overledene geslacht m
2 Johan Burghgraef [1.4.2]. Hij is gedoopt op zondag 24 juni 1657 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1644-1657].
Notitie bij de geboorte van Johan: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 26
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1644-1657
Code D_CB_026
Periode register 1644-1657
Religie NG
Pagina 350
Plaats doop Breda
Datum doop 24-06-1657
Kind Johan Burghgraef
Kind geslacht m
Vader Adriaen Burghgraef
Moeder Catalijn Mertens
Johan is overleden vóór 1658, ten hoogste 1 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
3 Johannes Adriaensz Burghgraef [1.4.3]. Hij is gedoopt op woensdag 20 november 1658 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1657-1674].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 27
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1657-1674
Code D_CB_027
Periode register 1657-1674
Religie NG
Pagina 27
Plaats doop Breda
Datum doop 20-11-1658
Kind Johannes Burghgraeff
Kind geslacht m
Vader Adriaen Burghgraeff
Moeder Cateleyn Mertens
Johannes is overleden op donderdag 27 oktober 1695, 36 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm]. Hij is begraven op maandag 31 oktober 1695 in Breda [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
4 Perijntjen (Perina) Adriaense Burghgraef [1.4.4]. Zij is gedoopt op zondag 15 augustus 1660 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1657-1674].
Notitie bij de geboorte van Perijntjen: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 27
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1657-1674
Code D_CB_027
Periode register 1657-1674
Religie NG
Pagina 59
Plaats doop Breda
Datum doop 15-08-1660
Kind Perijntje Burghgraeff
Kind geslacht v
Vader Adriaen Burghgraeff
Moeder Cathalijn Mertens
Perijntjen is overleden op maandag 24 mei 1734 in Breda, 73 jaar oud [bron: DTB Breda Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1733-1735]. Zij is begraven op zaterdag 29 mei 1734 in Breda [bron: DTB Breda Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1733-1735].
Notitie bij overlijden van Perijntjen: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer HKV
Archiefnaam Hervormde Gemeente Breda Kerkvoogdij
Deelnummer 152
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1733-1735
Code B_HKV_152
Periode register 1733-1735
Pagina 88v
Diversen 2e geluid, 3 poosen.
Plaats begraven Breda
Datum begraven 29-05-1734
Overledene Perina Burggraeff
Overledene geslacht v
Overledene datum overlijden 24-05-1734
Relatie overledene Christiaan van Bergen
Getuige bij:
08-04-1693   doop Johanna Krol (1693-1693) [zie 1.2.3.8]   [nicht van moeder]  [bron: Dopen nh Breda 1686-1704]
5 Philips Burghgraef [1.4.5]. Hij is gedoopt op vrijdag 2 december 1661 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1657-1674].
Notitie bij de geboorte van Philips: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 27
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1657-1674
Code D_CB_027
Periode register 1657-1674
Religie NG
Pagina 85
Plaats doop Breda
Datum doop 02-12-1661
Kind Philips Burghgraeff
Kind geslacht m
Vader Ariaen Burghgraeff
Moeder Cateleyn Mertens
Philips is overleden vóór 1680, ten hoogste 19 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
6 Hilliger Burghgraef [1.4.6]. Hij is gedoopt op zondag 11 februari 1663 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1657-1674].
Notitie bij de geboorte van Hilliger: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 27
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1657-1674
Code D_CB_027
Periode register 1657-1674
Religie NG
Pagina 105
Plaats doop Breda
Datum doop 11-02-1663
Kind Hilleger Burghgraeff
Kind geslacht m
Vader Adriaen Burghgraeff
Moeder Catheleyn Mertens
Hilliger is overleden vóór 1680, ten hoogste 17 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
7 Huybrecht Burghgraef [1.4.7]. Hij is gedoopt op vrijdag 2 mei 1664 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1657-1674].
Notitie bij de geboorte van Huybrecht: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 27
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1657-1674
Code D_CB_027
Periode register 1657-1674
Religie NG
Pagina 128
Plaats doop Breda
Datum doop 02-05-1664
Kind Huybrecht Burghgraeff
Kind geslacht m
Vader Adriaen Burghgraeff
Moeder Catalijn Meertens
Huybrecht is overleden vóór 1680, ten hoogste 16 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
8 Pieter Burghgraef [1.4.8]. Hij is gedoopt op maandag 3 augustus 1665 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1657-1674].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 27
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1657-1674
Code D_CB_027
Periode register 1657-1674
Religie NG
Pagina 147
Plaats doop Breda
Datum doop 03-08-1665
Kind Pieter Burghgraeff
Kind geslacht m
Vader Adriaen Burghgraeff
Moeder Catharijn Mertens
Pieter is overleden vóór 1680, ten hoogste 15 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
1.5 Jan Maertensz Vermaet is geboren in 1625 in Oosterhout, zoon van Maerten Philipsz Vermaet (zie 1) en Magdalena Jansdr Bos. Jan is overleden vóór zondag 16 juni 1669, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Bruidegom Huybrecht Willemsen Vermeulen
Geboorteplaats en won. te Oosterhout
Woonplaats Oosterhout
Bruid Catlyn Dirck Ryven
Woonplaats Oosterhout
Eerdere man Jan Martensen Vermaert
Soort registratie trouwakte
Religie NG
Diversen niet getrouwd, daar bruidegom op 08 juli overleed
Plaats Oosterhout
Plaats huwelijk Oosterhout
Datum ondertrouw 16-06-1669
Periode 1658-1675
Deel Nederduits Gereformeerd trouwboek 1658-1675
Pagina 73
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 27
Jan trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zondag 17 mei 1648 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout trouwen NG 1642-1658 [Reg. Archief Tilburg, p. 10/65]] met Catalina Dircksdr (Catelijn Dircken) Rijven, nadat zij op zaterdag 18 april 1648 in Oosterhout in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Oosterhout trouwen NG 1642-1658 [Reg. Archief Tilburg, p. 10/65]].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Catalina: "Jan Maartensz Vermaet jongman van Oosterhout met Caetlyn Dirck Rijven jonge dogter van Rosendael"
in marge: "getrout den 17e meij alhier tot Oosterhout van T.H:"
Catalina is geboren in Rosendaal. Catalina is overleden vóór vrijdag 28 oktober 1678.
Kinderen van Jan en Catalina:
1 Magdalena Jansdr Vermaat, geboren vóór maandag 28 oktober 1658. Volgt 1.5.1.
2 Dirk Jansz Vermaet, gedoopt op woensdag 12 augustus 1665 in Oosterhout. Volgt 1.5.2.
1.5.1 Magdalena Jansdr Vermaat is geboren vóór maandag 28 oktober 1658, dochter van Jan Maertensz Vermaet (zie 1.5) en Catalina Dircksdr (Catelijn Dircken) Rijven. Magdalena is overleden, minstens 77 jaar oud. Zij is begraven op maandag 17 september 1736 in Delft [bron: DTB Delft inv. 49].
Notitie bij overlijden van Magdalena: Overledene Magdalena Vermaat
Weduwe/ weduwnaar van Jaspar Bate

Plaats Delft
Datum begraven 17-09-1736 (Oude kerk)
Vermeld:
28-12-1713    Attestatie (Personen in deze akte Beroep Woonplaats Rol Folio
Jasper Baate leerbereider Delft attestant 389
Magdalena Vermaat Delft 389
Pieter Claesz van Schie Delft attestant 389
Livinus de Raad Delft requirant 389
Christoffel de Proij Delft attestant 389v
Catharina Bate Delft attestant 389v
Plaats Toponiem Functie Straatzijde Belending Folio

Batavia kruitmolen 389v)
  [bron: Oud-Notariele Akten Delft - Notaris Cornelis ’s- Gravesande, Inventarisnummer 2545F, Folio 389]
20-07-1719    Testament (Personen in deze akte Beroep Woonplaats Rol Folio
Pieter Bate Delft testateur 184
Jasper Bate erfgenaam 184
Magdalena Vermaet erfgenaam 184)
  [bron: Oud-Notariele Akten Delft - Notaris Cornelis van der Sleyden, Inventarisnummer 2531C, Folio 184]
Magdalena trouwde, minstens 21 jaar oud, op zaterdag 27 april 1680 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 14] met Jasper (Jaspar, Gaspar) Bate (Bauten, Baate, Batem), 24 of 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 8 juli 1679 in Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delft inv. 75 , folio 59].
Notitie bij het huwelijk van Magdalena en Jasper: Bruidegom Jasper Batem , weduwnaar van , wonend: Alhier In Garnizoen , soldaat
Bruid Magdaleen Jans Vermaet , jongedochter , wonend: Achterom
Plaats Delft
Datum ondertrouw 08-07-1679
Opmerkingen compagnie kapitein Linde

Bruidegom Gaspar Bautens ,
Bruid Magdalena Jans ,
Plaats Delft
Datum trouwen 27-04-1680

Doopgetuigen 12-10-1692 (Petrus, zoon van Albertus Langhendonck en Petronilla la Bare)
Jasper is met Gertrudis Jans doopgetuige op 27-08-1695 (Guilielmus, zoon van Laurentius Hongra en Agnes Nieuwstat)
Doopgetuigen 10-6-1702 (Adrianus, zoon van Christophorus de Proij en Catharina Bate)
Doopgetuigen 20-11-1709 (Magdalena, dochter van Jacobus Koecke en Anna Bate)
Doopgetuigen 29-06-1720 (Petronella, dochter van Joannis Nelemans en Anna Baten)

De begraafdata van de diverse kinderen heb ik zelf "verdeeld", rekening houdend met doopdatum, soort vermelding ("kind" of "baarkind") en vernoemingen.
Jasper is geboren in 1655. Jasper is overleden, 76 of 77 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 februari 1732 in Delft (Oude Kerk) [bron: DTB Delft inv. 48].
Notitie bij overlijden van Jasper: Overledene Jasper Baate
Plaats Delft
Datum begraven 22-02-1732 (Oude kerk)

laat na 2 meerderjarige kinderen en 1 minderjarig kindskind
Notitie bij Jasper: Beroep: soldaat (bij huwelijk), later leerbereider [Oud-Notariele Akten Delft - Notaris Cornelis ’s- Gravesande, Inventarisnummer 2545F, Folio 389]
Vermeld:
28-12-1713    Attestatie (Personen in deze akte Beroep Woonplaats Rol Folio
Jasper Baate leerbereider Delft attestant 389
Magdalena Vermaat Delft 389
Pieter Claesz van Schie Delft attestant 389
Livinus de Raad Delft requirant 389
Christoffel de Proij Delft attestant 389v
Catharina Bate Delft attestant 389v
Plaats Toponiem Functie Straatzijde Belending Folio

Batavia kruitmolen 389v)
  [bron: Oud-Notariele Akten Delft - Notaris Cornelis ’s- Gravesande, Inventarisnummer 2545F, Folio 389]
20-07-1719    Testament (Personen in deze akte Beroep Woonplaats Rol Folio
Pieter Bate Delft testateur 184
Jasper Bate erfgenaam 184
Magdalena Vermaet erfgenaam 184)
  [bron: Oud-Notariele Akten Delft - Notaris Cornelis van der Sleyden, Inventarisnummer 2531C, Folio 184]
12-02-1720    Inventaris (Personen in deze akte Beroep Woonplaats Rol Folio
Christoffel de Prooij erflater 49
Catharina Bate erflater 49
Jasper Bate voogd 49 56
Johannes Neeleman voogd 49
Gideon van Overschie getuige 51v
Johannes van Rhijn getuige 51v
Arie Vroom oostbelending 52
Servaas Bwesser westbelending 52
Boudewijn van Leeuwen zuidbelending 52
Maria Melchom Delft huurster 52
Maria Verburg Delft huurster 52
Simon van Oosten schuldeiser 56
Wijnand de Vries doctor schuldeiser 56v
Elisabeth Groot schuldeiseres 56v
Plaats Toponiem Functie Straatzijde Belending Folio

Delft huis en erf Burgwal nz 51v)
  [bron: Oud-Notariele Akten Delft - Notaris Cornelis van der Sleyden, Inventarisnummer 2532B, Folio 49]
18-02-1720    Verkoop (Personen in deze akte Beroep Woonplaats Rol Folio
Catharina van Wele Delft testatrice 87
Guilliaem van Bleijswijck 87
Abraham van Bleijswijck erfgenaam 87
Jasper Bate verkoper 89
Joannes Neleman verkoper 89
Catharina Bate 89
Christoffel de Proij 89
Arij Vroom oostbelending 89
Servaas Bresser westbelending 89
Boudewijn van Leeuwen zuidbelending 89
Nicolaas van Houten koper 91
Plaats Toponiem Functie Straatzijde Belending Folio

Delft huis erf Burgwal nz 89
Delft de Oijevaer brouwerij, huis, erf, branderij Voorstraat oz 87)
  [bron: Oud-Notariele Akten Delft - Notaris Cornelis van der Sleyden, Inventarisnummer 2532B, Folio 89]
Kinderen van Magdalena en Jasper:
1 [kind] Bate [1.5.1.1]. Hij of zij is begraven op dinsdag 16 december 1692 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 44].
Notitie bij overlijden van [kind]: Kind van Jasper Baate

Plaats Delft
Datum begraven 16-12-1692 (Nieuwe kerk)
2 Joannes Bate [1.5.1.2]. Hij is gedoopt op dinsdag 18 april 1679 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 1475].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Dopeling Joannes
Vader Gaspar Bauten
Moeder Magdalena Jans Vermaet
Getuige Joannes Dirxse van Dijck
Ida Staack

Plaats Delft
Datum doop 18-04-1679
Joannes is overleden, 11 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 3 januari 1691 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 44].
Notitie bij overlijden van Joannes: Kind van Jasper Baate

Plaats Delft
Datum begraven 03-01-1691 (Nieuwe kerk)
3 Anna Maria Bate [1.5.1.3]. Zij is gedoopt op zondag 31 maart 1680 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 17, folio 23].
Notitie bij de geboorte van Anna: Dopeling Anna Maria
Vader Gaspar Bate
Moeder Magdaleentien Janssens
Getuige Liven Saije
Maria Proot

Plaats Delft
Datum doop 31-03-1680
Anna is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 7 november 1682 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 44].
Notitie bij overlijden van Anna: "baarkind van Jasper Bate"
4 Catharina Bate [1.5.1.4]. Zij is gedoopt op vrijdag 14 november 1681 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 17, folio 41v].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Dopeling Catharina
Vader Gaspar Baden
Moeder Magdaleentien Janssen
Getuige Francois van Eede
Catharina Verschuiren

Plaats Delft
Datum doop 14-11-1681
Catharina is overleden op zaterdag 15 juli 1719 in Delft, 37 jaar oud [bron: VOC Opvarenden, Scheepssoldijboek Christoffel de Proy]. Zij is begraven op dinsdag 18 juli 1719 in Delft [bron: DTB Delft inv. 47 , folio 136v].
Notitie bij overlijden van Catharina: Register
archiefnummer 0014
inventarisnummer 00047
type Doop, Trouw en Begraaf Registers
Akte
pagina 136v
diversen tegenover de Molepoort
type Begraafakte
plaats Delft
datum 18-07-1719
kerk Oude Kerk
Personen
Overledene
naam Catharina Bradee
woonplaats Molslaan
Relatie
relatietype Huisvrouw
naam Christoffel Proeij
Notitie bij Catharina: Trouwt Delft 10-9/25-9-1701 met Christoffel de Proij. Krijgt met hem de volgende kinderen:
- Adrianus ~Delft 10-6-1702, getuigen Gaspar Bate, Magdalena Vermaat
- Petrus ~Delft 15-2-1713, getuigen Petrus Baten, Magdalena Vermaat

Uit de vermelding van de Weeskamer Delft van 22-1-1724, waarin zowel Jasper Bate als zijn schoonzoon Johannes Neleman optreden, blijkt dat Christoffel de Proij op 1-10-1721 met het schip Gaminon in Oost-Indie is verongelukt. Tevens wordt vermeld dat alleen Christoffels’s zoon Pieter nog in leven is.
Na aftrek van kosten blijft over 405 gulden, 7 stuivers en 3 penningen, die aan de Weeskamer ter hand worden gesteld, om Pieter te kunnen opvoeden "tot sijne meerderjarigheid, huwelijcken staete ofte eerder eijge kostwinningh".

Volgens de Scheepssoldijboeken van de VOC is Christoffel afkomstig uit Gent. Hij trad 27-4-1703 in dienst van de VOC en ging na terugkeer op 5-8-1711 uit dienst. Uit de registratie blijkt dat hij uiteindelijk 727 gulden, 14 stuivers en 2 penningen heeft overgehouden.
Zijn tweede reis begon hij 24-4-1714, maar hij overleed in Indie. Blijkbaar is het schip Gaminon waarop hij toen voer geen eigendom van de VOC, want het wordt hier niet vermeld.
[Toegang 1.04.02 inv. 13902 folio 177]
Vermeld:
28-12-1713    Attestatie (Personen in deze akte Beroep Woonplaats Rol Folio
Jasper Baate leerbereider Delft attestant 389
Magdalena Vermaat Delft 389
Pieter Claesz van Schie Delft attestant 389
Livinus de Raad Delft requirant 389
Christoffel de Proij Delft attestant 389v
Catharina Bate Delft attestant 389v
Plaats Toponiem Functie Straatzijde Belending Folio

Batavia kruitmolen 389v)
  [bron: Oud-Notariele Akten Delft - Notaris Cornelis ’s- Gravesande, Inventarisnummer 2545F, Folio 389]
12-02-1720    Inventaris (Personen in deze akte Beroep Woonplaats Rol Folio
Christoffel de Prooij erflater 49
Catharina Bate erflater 49
Jasper Bate voogd 49 56
Johannes Neeleman voogd 49
Gideon van Overschie getuige 51v
Johannes van Rhijn getuige 51v
Arie Vroom oostbelending 52
Servaas Bwesser westbelending 52
Boudewijn van Leeuwen zuidbelending 52
Maria Melchom Delft huurster 52
Maria Verburg Delft huurster 52
Simon van Oosten schuldeiser 56
Wijnand de Vries doctor schuldeiser 56v
Elisabeth Groot schuldeiseres 56v
Plaats Toponiem Functie Straatzijde Belending Folio

Delft huis en erf Burgwal nz 51v)
  [bron: Oud-Notariele Akten Delft - Notaris Cornelis van der Sleyden, Inventarisnummer 2532B, Folio 49]
18-02-1720    Verkoop (Personen in deze akte Beroep Woonplaats Rol Folio
Catharina van Wele Delft testatrice 87
Guilliaem van Bleijswijck 87
Abraham van Bleijswijck erfgenaam 87
Jasper Bate verkoper 89
Joannes Neleman verkoper 89
Catharina Bate 89
Christoffel de Proij 89
Arij Vroom oostbelending 89
Servaas Bresser westbelending 89
Boudewijn van Leeuwen zuidbelending 89
Nicolaas van Houten koper 91
Plaats Toponiem Functie Straatzijde Belending Folio

Delft huis erf Burgwal nz 89
Delft de Oijevaer brouwerij, huis, erf, branderij Voorstraat oz 87)
  [bron: Oud-Notariele Akten Delft - Notaris Cornelis van der Sleyden, Inventarisnummer 2532B, Folio 89]
5 Anna Bate (Bauten) [1.5.1.5]. Zij is gedoopt op vrijdag 3 maart 1684 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 14, folio 20v].
Notitie bij de geboorte van Anna: Dopeling Anna
Vader Gaspar Bathem
Moeder Magdalena Jans
Getuige Arnoldus Willems
Ludovicus van Jeune

Plaats Delft
Datum doop 03-03-1684
Anna is overleden, 83 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 23 januari 1768 in Delft [bron: DTB Delft inv. 51].
Notitie bij overlijden van Anna: Register
archiefnummer 0014
inventarisnummer 00051
type Doop, Trouw en Begraaf Registers
Akte
pagina 40
diversen te
type Begraafakte
plaats Delft
datum 23-01-1768
kerk Oude kerk
Personen
Overledene
naam Anna Baten
woonplaats Molslaan
Relatie
relatietype Wed.
naam Jan Neleman
Notitie bij Anna: Trouwt Delft 30-5-1706 met Jacob Koecke. Krijgt met hem de volgende kinderen:
- Magdalena ~Delft 20-11-1709, getuigen Gaspar Bate, Magdalena Vermaat
- Catharina ~Delft 6-2-1712, getuigen Christophoris de Proij, Catharina Bate
Hertrouwt Delft 18-8/26-9-1714 met Johannes Neleman. Krijgt met hem de volgende kinderen:
- Catharina ~Delft 2-10-1715, getuigen Franciscus van Bleuwen, Catharina van der Hoeven
- Maria ~Delft 6-6-1717, getuigen Franciscus van Bleenroe, Catharina Nelemans
- Petronella ~Delft 29-6-1720, getuigen Gaspar Bate, Magdalena Vermaat
- Catharina ~Delft 15-10-1721, getuigen Govaert van de Leur, Magdalena Vermaat
- Anna ~Delft 27-4-1723, getuigen Franciscus Bleenvos, Magdalena Vermaat
6 Theodora Bate (Bauten) [1.5.1.6]. Zij is gedoopt op zaterdag 13 maart 1688 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 14, folio 39v].
Notitie bij de geboorte van Theodora: Dopeling Theodora
Vader Gaspar Baeten
Moeder Magdalena Jans
Getuige Albertus Langhendonck
Petronella la Bare

Plaats Delft
Datum doop 13-03-1688
Theodora is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 23 juli 1689 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 45].
Notitie bij overlijden van Theodora: Kind van Jasper Baete

Plaats Delft
Datum begraven 23-07-1689 (Nieuwe kerk)
7 Theodorus Bate (Bauten) [1.5.1.7]. Hij is gedoopt op woensdag 4 januari 1690 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 14, folio 47v].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Dopeling Theodorus
Vader Gaspar Baten
Moeder Magdalena Janssens Vernaet
Getuige Albertus Langhendonck
Pieternella Maillart

Plaats Delft
Datum doop 04-01-1690
Theodorus is overleden, 4 dagen oud. Hij is begraven op zondag 8 januari 1690 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 44].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Kind van Jasper Baate

Plaats Delft
Datum begraven 08-01-1690 (Nieuwe kerk)
8 Maria Bate (Bauten) [1.5.1.8]. Zij is gedoopt op zaterdag 17 mei 1692 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 14, folio 55].
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria
Vader Gaspar Bathe
Moeder Magdalena Jans
Getuige Maria Wouters

Plaats Delft
Datum doop 17-05-1692
Maria is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op zondag 14 september 1692 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 44].
Notitie bij overlijden van Maria: Baarkind van Jasper Baate

Plaats Delft
Datum begraven 14-09-1692 (Nieuwe kerk)
9 Joanna Bate [1.5.1.9]. Zij is gedoopt op zondag 22 augustus 1694 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 1464].
Notitie bij de geboorte van Joanna: Dopeling Joanna
Vader Gaspar Batens
Moeder Magdalena Janssens Vermaet
Getuige Hermannus Staeck
Ida Staeck

Plaats Delft
Datum doop 22-08-1694
Joanna is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 8 februari 1696 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 44].
Notitie bij overlijden van Joanna: Kind van Jasper Bate

Plaats Delft
Datum begraven 08-02-1696 (Nieuwe kerk)
10 Joannes Bate [1.5.1.10]. Hij is gedoopt op donderdag 18 april 1697 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 14].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Getuige Joannes van Dijck
Ida Staack
Joannes is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 19 juni 1698 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 45].
Notitie bij overlijden van Joannes: Kind van Jasper Bate

Plaats Delft
Datum begraven 19-06-1698 (Nieuwe kerk)
11 Joannes Bate [1.5.1.11]. Hij is gedoopt op zondag 16 november 1698 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 14183v].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Dopeling Joannes
Vader Gaspar Baten
Moeder Magdalena Jans Vermaet
Getuige Joannes Dirxse van Dijck
Ida Staeck

Plaats Delft
Datum doop 16-11-1698
Joannes is overleden, 5 maanden oud. Hij is begraven op zondag 10 mei 1699 in Delft (Nieuwe Kerk) [bron: DTB Delft inv. 44].
Notitie bij overlijden van Joannes: Kind van Jasper Bate

Plaats Delft
Datum begraven 10-05-1699 (Nieuwe kerk)
12 Helena Bate (Bauten) [1.5.1.12]. Zij is gedoopt op maandag 19 april 1700 in Delft [bron: Kerkarchief St. Josephparochie inv. 14, folio 191].
Notitie bij de geboorte van Helena: Dopeling Helena
Vader Gaspar Baten
Moeder Magdalena Jans
Getuige Petrus Baten
Helena van Seijl

Plaats Delft
Datum doop 19-04-1700

1.5.2 Dirk Jansz Vermaet, zoon van Jan Maertensz Vermaet (zie 1.5) en Catalina Dircksdr (Catelijn Dircken) Rijven. Hij is gedoopt op woensdag 12 augustus 1665 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen NG 1658-1754 [Reg. Archief Tilburg, p. 11/95]]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Marijtge Maertens Vermaedt (geb. 1620) [zie 1.1] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Dirk: "Gedoopt het kint van Jan Maertenss de moeder Catlijn Dirckss. ’t Kindt genaemt Dirck. Getuijgen Claes Dircksen Sijken Pieters ende Maiijken Mertens"
Dirk is overleden vóór zondag 26 oktober 1692, ten hoogste 27 jaar oud [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 040].
Notitie bij overlijden van Dirk: Bruidegom Pieter Francken , jongeman , van Rotterdam , wonend: Weste Wagestraat
Bruid Maria van der Burch weduwe van Dirck Jansz Vermaet , wonend: Delfse Vaert
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 11-11-1692
Datum ondertrouw 26-10-1692
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

[Waarschijnlijk is Dirk al voor 1-5-1691 overleden omdat zijn einige kind naar hem is genoemd en niet naar zijn vader Jan]
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op zondag 6 augustus 1690 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 161] met Maria Pieters van der Burgh, 24 of 25 jaar oud, nadat zij op dinsdag 23 juli 1680 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 161].
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Maria: Bruidegom Dirk Jansz Vermaet , jongeman , van Rotterdam , wonend: Boompiens
Bruid Maria Pietersz van der Burgh , jongedochter , van Rotterdam , wonend: Goudsche Wagestraat
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 06-08-1690
Datum ondertrouw 23-07-1690
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Maria is geboren in 1665.
Maria is overleden vóór zaterdag 27 juli 1726, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Maria: Bruidegom Pieter Cornelisse van der Burgh wed. Arentge Leenderts
Bruid Josijntge Dirks , jongedochter , van Iselsteijn , wonend: Rotterdam
Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 20-08-1656
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Lidmaten Geervliet:
7 Jan. 1657 Josijntje Dirkx met att. v. Rotterdam
Kind van Dirk en Maria:
1 Dirck Vermaet [1.5.2.1]. Hij is gedoopt op dinsdag 1 mei 1691 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 486].
Notitie bij de geboorte van Dirck: Dopeling Dirck
Vader Dirck Vermaet
Moeder Maria van der Burgh
Getuige Doen Middelhoeck
Anna van der Burgh
Josijna van der Burgh
Plaats Rotterdam
Datum doop 01-05-1691
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Dirck is overleden, 15 dagen oud. Hij is begraven op woensdag 16 mei 1691 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Dirck: Gouijtssenuagestraet [Goudse Wagenstraat] b.d. comesares van de uagents