maandag 13 juni 2011

Een schijnbare scheve schaats via internet

Vergissen is menselijk en wie nooit een fout maakt, is tot niets in staat. Tot zover de open deuren. Het beoefenen van genealogie via internet is gremakkelijk en laagdrempelig, met name wanneer een archiefinstelling de bronnen in de vorm van scans heeft ontsloten. Niet alleen maakt dit de onderzoeker mogelijk om zijn gegevens te verifiëren, vaak levert het hem ook extra gegevens op.

In mijn begindagen als genealoog maakte ik veelvuldig gebruik van Genlias (grote stappen, snel thuis), maar had nog niet het benul om de vermelde bronnen te noteren. Nu ik die omissie aan het verhelpen ben, noteer ik niet alleen de bronvermelding, maar probeer ik ook te achterhalen of mijn vondsten wel correct zijn.
Dat blijkt niet altijd het geval. Vaak hebben overschrijffouten tot gevolg dat Genlias "Vermaat" als naam geeft, terwijl uit "omliggende" vermeldingen blijkt dat we te maken hebben met een Vermaas, een Termaat, een Kornaat of soms zelfs een Vermeer.
Mijn meest opvallende "probleem" werd vandaag gevormd door een Bastiaan Vermaat, die volgens Genlias de zoon is van Harmen Vermaat en Bastiaantje Kleinjan. 

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen Gemeente: Pernis
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 21-07-1820
Kind Bastiaan Vermaat
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 19-07-1820
Geboorteplaats: Pernis
Vader Harmen Vermaat
Moeder Bastiaantje Kleinjan


Mogelijk was dit een buitenechtelijk kind? Er komt een Bastiaantje Kleinjan rond deze tijd voor als moeder van diverse kinderen in Pernis (1817, 1821, 1824, 1827), maar dan steeds met als vader Willem 't Hart. De genoemd Harmen Vermaat is in deze tijd getrouwd met Elsje Pluijmert en heeft zowel voor als na 1820 bij haar diverse kinderen.
Bastiaan trouwt als Bastiaan 't Hart op 10-6-1843 in Pernis met Willempje Verhagen. In die akte wordt echter Willem 't Hart als zijn vader genoemd.
Is dit een spoor van een scheve schaats, waarbij het kind liefderijk door de bedrogen echtgenoot wordt erkend? Daar blijkt niets van.
Mogelijk is er sprake van een overschrijffout in Genlias en is bijvoorbeeld de naam van een getuige per abuis als vader opgevoerd.

Gelukkig is dit te controleren aan de hand van de scans van de BS van Pernis. In akte 31 van het jaar 1820 is te lezen dat "Harmen Vermaat, van beroep arbeider, wonende binnen Pernis, bij absentie van de vader, Willem 't Hart, van beroep visscher, heeft verklaard dat deszelfs huisvrouw, genaamd Bastiaantje Kleinjan, op den Negentienden dezer des middags twaalf uren, binnen Pernis in 't huis No 69 Wijk A, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan het welk hij bij deze geeft de voornaam van Bastiaan.

Geen scheve schaats, maar een vader die waarschijnlijk op zee aan het werk is en niet even naar de Burgerlijke Stand kan komen.

zaterdag 11 juni 2011

Een dominee zonder hoop

In februari 2010 ontving ik een e-mail van Rafel Oskamp met de volgende inhoud:
“Geachte heer Vermaat,
In het kwartaalblad 'Open vensters' van de Hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland publiceren wij artikelen over predikanten die in het verleden de gemeente hebben bediend.
Een van hen is Philippus Vermaat. Hieronder staan de gegevens voorzover die bij ons bekend zijn.

'Philippus Vermaat
Van de achtste predikant op het predikantenbord, is weinig bekend.
Philippus Vermaat werd geboren in 1734. Zijn geboorteplaats is niet bekend.
Hij werd als kandidaat in Nieuw-Lekkerland beroepen en op 14 nov. 1762 als predikant alhier bevestigd.
Hij was toen dus ongeveer 28 jaar oud. Hij heeft de gemeente maar anderhalf jaar bediend.
Op 20 mei 1764 werd hij al in z’n nieuwe gemeente Moordrecht bevestigd.
Verder is alleen bekend dat hij in 1797 op ongeveer 63 jarige leeftijd is overleden en op 20 augustus van dat jaar is begraven'
.

Graag verneem ik van u of hij in uw voorgeslacht voorkomt en of u over meer gegevens over hem beschikt.

Bij voorbaat hartelijk dank.
Rafel Oskamp”

Op dat moment kon ik hem niet anders antwoorden dan dat deze Philippus mij ook niet verder bekend was dan dit. Ik wist zelfs minder: de sterfdatum was voor mij op dat ogenblik extra informatie. Wat ik wel wist was dat deze Philippus een aantal keren in akten voorkwam: een waarin hij obligaties verkocht en een ander waarin hij toestemming vroeg aan de kerkeraad van Moordrecht voor het plaatsen van een tuinhuisje in de tuin van de pastorie.

Nadat ik dit jaar de DTB-boeken van een aantal plaatsen in Zuid Holland had doorgewerkt, besloot ik deze kwestie nog eens te gaan bekijken. Eerst waren dit de gegevens over beroep en intrede van dominees.nl over Nieuw-Lekkerland en Moordrecht. In een voetnoot bij de Brieven van A.C.W. Staring, wordt bij de daarin genoemde Vermaat verwezen naar Philippus Vermaat (1734-1797), die volgens Van Lieburg (F. A. van Lieburg: Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816. Boekencentrum, Zoetermeer; 399 blz) van 1769 tot zijn dood in 1797 predikant in Moordrecht zou zijn geweest [1769 moet zijn 1764, PV]. Ik vermoedde toen dat Philippus dezelfde als Philip Arijsz, de zoon van Arij Philipsz Vermaat en Lijsbeth Pieters Hoogenboom,  gedoopt 19-9-1734 in Oud Beijerland. Dit is namelijk de enige mij bekende Philip Vermaat die in 1734 is geboren. Daarbij komt dat zijn neef Jacob Pietersz Vermaat (zoon van zijn broer Pieter Arijsz Vermaat) in Sint Maartensdijk secretaris van de dijkgraaf was, zodat ik mag aannemen dat geletterdheid in deze tak van de familie niet vreemd was (in tegenstelling tot andere takken).
Nadat ik deze informatie mailde aan de heer Oskamp, ontving ik van hem informatie die een heel ander licht wierp op de omstandigheden waaronder hij in Moordrecht heeft geleefd en is gestorven.
In de (op dat moment nog via het Nationaal Archief probleemloos te bekijken scans van de) DTB-boeken van Moordrecht bleek uitsluitend dat men in 1797 met verdriet reageerde op het overlijden van Philippus. In het Gaardersregister staat: “20 dito Ik onderschreven bekenne aan te geven 't Lyk van Philippus Vermaat, in leven Predicant alhier gehorende onder de Classis van f 30,-"

Het register van ontvangst van grafrechten (bijgehouden door de koster), staat:
"den 20 is in 't Choor der Kerk (bovenin No 18) [in stilte] begraven het lijk van Philippus Vermaat, in leven gereformeerd predicant alhier, hebbende het Evangelium alhier 33 jaar en 3 maanden verkondigt, is oud geworden omtrent 63 Jaaren, komt de kerk (het beste doodkleed een dag te vroeg gehaald) ----- 12-10-
den koster f 1:2:-
NB voor extra diensten, en bezorging van licht, inoppassen[?] bijzonder betaald"

Een door de heer Oskamp bijgevoegd artikel van Panc Vink beschrijft echter de merkwaardige omstandigheden van de dood van de predikant. Op 16 augustus 1797 wordt Philippus gevonden, waarbij op de rechtszitting op de volgende dag wordt verklaard "dat zij het lijk hadden gevonden gesteld ende diggenaaid hebbende, hetselve den Kneep van de hals en de Nek gedraaid".
In het archief van notaris Joannes van Staveren is te vinden dat een dag daarvoor (dus op 15-8-1797) bij hem verscheen de predikant Philippus Vermaat en Francoisa Sonmans, ten einde een contract om een vast en wettig huwelijk aan te gaan te vernietigen, waarbij een som van vijf duizend gulden wordt uitgekeerd, dat mej. Sonmans meteen mee mag nemen in de vorm van obligatien. Zeer waarschijnlijk was hier sprake van een zelfmoord.
[zie: P. Vink - Kerkgeschiedenis van Moordrecht, 2007, p. 24]

Francoisa Sonmans is gedoopt op 7-7-1747 en was dus bijna 15 jaar jonger dan Philippus. Volgens dit artikel is Philippus "kinderloos weduwnaar", dus ik moest dus in de DTB-boeken van Moordrecht zowel het huwelijk als het overlijden van de echtgenote gaan zoeken.
Ook vermeldt het artikel de namen van de beide neven: Adrianus (baljuw en schout te Papendrecht volgens dit artikel [later is hij verhuisd naar Bergen op Zoom en daar in 1823 overleden, PV]) en Jacob, secretaris te Ooltgensplaat [later was hij secretaris van de dijkgraaf in Sint Maartensdijk, PV]. Deze neven erven eerst een flinke som geld van hun overleden oom en later nog eens van de broer van diens overleden echtgenote Eva Sonneveld. [zie: P. Vink - De familie Sonmans in "Moerdregt"]

Inmiddels vond ik in het Trouwboek van Moordrecht 1766-1796 [Nat. Archief, p. 11/80] de vermelding van Philippus Vermaat na ondertrouw in Gouda in 7 november 1769 in Moordrecht is getrouwd met de uit Gouda afkomstige Eva Sonneveld. 
Haar overlijden is in Moordrecht niet te vinden. Ik vermoed dat dit niet lang na het huwelijk is gebeurd, omdat een (nog niet verder onderzochte) verwijzing in het Streekarchief Midden Holland er op kan wijzen dat ze in Gouda in de St. Janskerk begraven is:

bron: Grafboek St.-Janskerk Gouda 1701-1807
toegangsnummer: ac566
inventarisnummer: 69
bladzijde: MP - L 33 fol. 276r
naam: Eva Sonneveld
plaatsnaam: Gouda
instelling: Streekarchief Midden-Holland

Tenslotte heb ik een vrijwel sluitend bewijs gevonden voor mijn bovenstaande veronderstelling dat Philippus Vermaat dezelfde is als Philip Arijsz Vermaat uit Oud Beijerland. Hij treedt namelijk als "Dominus Philippus Vermaat" op als doopgetuige bij de doop van Philippus Pietersz Vermaat, zoon van Pieter Arijsz Vermaat en Sara van der Waal op 26 januari 1755 in Numansdorp (DTB Numansdorp dopen 1775-1789 [Nat. Archief, p. 5/64], zie bijlage voor scan). Het is vrijwel zeker dat de dopeling naar de getuige vernoemd is, zodat ik er nu van overtuigd ben dat mijn veronderstelling hiermee bewezen is.

Ook de familietakken van de twee neven van Philippus zijn vrij snel in mannelijke lijn uitgestorven.

1 Arij Philipsz Vermaat, zoon van Philip Maartensz Vermaat en Bastiaantje Pietersdr Landmeter. Hij is gedoopt op zondag 25 maart 1696 in Nieuw Beijerland [bron: DTB Nieuw Beijerland dopen 1658-1699 [Nat. Archief, p. 159/172]].
Notitie bij de geboorte van Arij: "den 25 dito k: arij
v: phillip maartense vermaat
m: bastiaantje pieters landmeter
g: phillip vermeulen &
annigje leenders spuijdijk"
Arij is overleden in oktober 1778 in Numansdorp, 82 jaar oud. Arij trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 3 maart 1728 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland trouwen 1689-1737] met Lijsbeth Pietersdr Hoogenboom, 35 jaar oud, nadat zij op vrijdag 6 februari 1728 in Oud Beijerland in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Oud Beijerland trouwen 1689-1737].
Notitie bij het huwelijk van Arij en Lijsbeth: 06-02-1728 Arij Philipsz Vermaat j.m.geb. onder NB won. te Numansdorp en binnen ´t jaar hebbende gewoond te Schiedam en Elizabeth Hogenboom j.d. geb. en won. in OB, hier getrouwd op 3 maart
Zij is gedoopt op zondag 21 september 1692 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1674-1742].
Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: 21-09-1692 Lijsbeth Pieter Hoogenboom en Abigail Vlieger, get. Neelie Gemen
Lijsbeth is overleden vóór woensdag 9 oktober 1771 in Oud Beijerland, ten hoogste 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 oktober 1771 [bron: DTB Oud Beijerland begraven 1769-1780 [Nat. Archief, p. 29/134]]. Bij de overlijdensaangifte van Lijsbeth was de volgende getuige aanwezig: Pieter Arijsz Vermaat (1730-1823) [zie 1.1] [zoon].
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: "den 9 dito Geeft Pieter Vermaat aan t lijk van zijn moeder genaamt Elisabet Hoogenboom in de classis van vijftien gulden dus f 15 - -"
Getuige bij:
19-10-1732
   
doop Bastiaantje Nicolaasse Vermaat (1732-1780)
   
[aangetrouwde tante vaderszijde]

[bron: DTB Nieuw Beijerland dopen 1731-1787 [Nat. Archief, p. 13/196]]
Kinderen van Arij en Lijsbeth:
1 Pieter Arijsz Vermaat, gedoopt op zondag 5 november 1730 in Oud Beijerland. Volgt 1.1.
2 Philip Arijsz (Philippus) Vermaat, gedoopt op zondag 19 september 1734 in Oud Beijerland. Volgt 1.2.
1.1 Pieter Arijsz Vermaat, zoon van Arij Philipsz Vermaat (zie 1) en Lijsbeth Pietersdr Hoogenboom. Hij is gedoopt op zondag 5 november 1730 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1674-1742]. Pieter is overleden op zondag 30 maart 1823 in Bergen op Zoom, 92 jaar oud [bron: Overlijden Bergen op Zoom 1823 Akte 59].
Getuige bij:
09-10-1771
   
overlijdensaangifte Lijsbeth Pietersdr Hoogenboom (1692-vóór 1771) [zie 1]
   
[zoon]

[bron: DTB Oud Beijerland begraven 1769-1780 [Nat. Archief, p. 29/134]]
Pieter:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op zondag 12 februari 1764 in Numansdorp [bron: DTB Oud Beijerland trouwen 1738-1769] met Sara van der Waal, 27 of 28 jaar oud, nadat zij op zaterdag 28 januari 1764 in Oud Beijerland in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Oud Beijerland trouwen 1738-1769].
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Sara: 28-01-1764 Pieter Vermaat j.m. geb. en won. alhier en Sara van der Waal wed. van Johannes Kaan won. te Numansdorp, te Numansdorp getrouwd op 12 februari
Sara is geboren in 1736 in Goudswaard. Sara is overleden op woensdag 3 juni 1778 in Numansdorp, 41 of 42 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 48 jaar oud, na 1778 met Clasina van der Vaart. Clasina is overleden op maandag 10 september 1827 in Bergen op Zoom [bron: Overlijdensregister 1827 Bergen op Zoom Akte 89].
Kinderen van Pieter en Sara:
1 Adrianus Pietersz Vermaat, geboren in 1765. Volgt 1.1.1.
2 Jacoba Agatha Vermaat [1.1.2]. Zij is gedoopt op zondag 8 november 1767 in Numansdorp [bron: DTB Numansdorp dopen 1750-1775 [Nat. Archief, p. 41/60]].
Notitie bij de geboorte van Jacoba: Getuige: Jacoba Agatha Kleijn
Jacoba is overleden.
3 Jacob Pietersz Vermaat, gedoopt op donderdag 24 februari 1774 in Numansdorp. Volgt 1.1.3.
4 Philippus Pietersz Vermaat [1.1.4]. Hij is gedoopt op donderdag 26 januari 1775 in Numansdorp [bron: DTB Numansdorp dopen 1775-1789 [Nat. Archief, p. 5/64]].
Notitie bij de geboorte van Philippus: Getuige: Dominus Philippus Vermaat

[Hiermee een duidelijk bewijs dat ds. Philippus Vermaat uit Moordrecht dezelfde is als de broer van Pieter Arijsz Vermaat en dus de zoon van Arij Philipsz Vermaat en Lijsbeth Pieters Hoogenboom]
Philippus is overleden.
1.1.1 Adrianus Pietersz Vermaat is geboren in 1765, zoon van Pieter Arijsz Vermaat (zie 1.1) en Sara van der Waal. Adrianus is overleden op donderdag 7 november 1822 in Bergen op Zoom, 56 of 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1822 Bergen op Zoom Akte 155]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 november 1822 [bron: Overlijdensregister 1822 Bergen op Zoom Akte 155].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Genlias vermeldt de moeder als Sara van der HAAK
Notitie bij Adrianus: Mogelijk geboren in Oud Beijerland
Adrianus trouwde met Erkenraad Boogaard. Zij is gedoopt op zondag 8 oktober 1775 in Godschalxoord (Heinenoord) [bron: http://home.tiscali.nl/~hengstdj/kooij%20nl/pg-00001.htm].
Notitie bij de geboorte van Erkenraad: Geboorte onzeker, is nl. vermeld in combi met huwelijk met Jacob Gabrielsz van der Kooij:

Jacob Gabriëlsz. van der Kooij, geb. 08-12-1770 Schipluiden, overl. 01-02-1807 Oud Beijerland, zn. van Gabriel Jacobsz. van der Kooij (zie VIII.105) en Hester Jacobsdr. van der Kooij (zie VIII.77).
Otr. 23-06-1798 Delft Erkenraad Boogaard, ged. 08-10-1775 Godschalxoord, overl. 16-01-1812 Oud Beijerland.
Uit dit huwelijk:
1. Hester Elizabet Jacobsdr. Geb. 16-06-1799 Delft.
Tr. 17-03-1819 Dordrecht Paulus Mattheijer, geb. 04-07-1794 ’s-Gravenhage.
2. Johannes Jacobsz. Geb. 19-12-1800 Vlaardingen, overl. 1801 ald.
3. Johannes Jacobsz. Geb. 24-02-1802 Vlaardingen, overl. 1802 ald.
[http://home.tiscali.nl/~hengstdj/kooij%20nl/pg-00001.htm#BM28355]

[Erkenraad is dan uiteraard na 1807 hertrouwd, maar haar sterfdatum klopt niet]
Erkenraad is overleden op woensdag 7 april 1813 in Oud Beijerland, 37 jaar oud [bron: Overlijden Oud Beijerland 1813 Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 april 1813 [bron: Overlijden Oud Beijerland 1813 Akte 23].
1.1.3 Jacob Pietersz Vermaat, zoon van Pieter Arijsz Vermaat (zie 1.1) en Sara van der Waal. Hij is gedoopt op donderdag 24 februari 1774 in Numansdorp [bron: DTB Numansdorp dopen 1750-1775 [Nat. Archief, p. 57/60]]. Jacob is overleden op zondag 13 januari 1839 in Sint Maartensdijk, 64 jaar oud [bron: Overlijdensakten Sint Maartensdijk 1811-1955 Akte 3].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktejaar (year) : 1839
Aktenummer (number) : 3
Overleden op (died on) : 13-1-1839
Overleden te (died in) : Sint Maartensdijk
Jacob Vermaat
Leeftijd bij overlijden (age) : 64 jaar
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : secretaris dijkgraaf
Geboorteplaats (place of birth) : Numansdorp
PARTNER : Willemina Pieternella Tierleman
Beroep (occupation) : particuliere
VADER (father) : Pieter Vermaat
MOEDER (mother) : Sara van der Waal
Notitie bij Jacob: Op 14 april 1797 wordt hij vermeld als inwoner van Sint Maartensdijk, 24 jaar oud, ongehuwd.

Beroep: secretaris dijkgraaf
Vermeld:
14-04-1797
   
Inwoner (Jacob Vermaat
Opmerking (note) : gehuwd
Leeftijd (age) : 24 jaar
Beroep (occupation) : wijnkoper
Woonachtig te (residence) : Sint Maartensdijk
Adres (address) : Westzijde van de Markt
Datum (date) : 14 april 1797
Bron (source) : Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 256)

[bron: Zeeuws Archief]
Jacob trouwde, minstens 23 jaar oud, na vrijdag 14 april 1797 met Willemina Pieternella Ferleman (Tierleman), minstens 18 jaar oud. Willemina is geboren vóór dinsdag 8 december 1778 in Zierikzee [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1851 Akte 41]. Willemina is overleden op maandag 8 december 1851 in Sint Maartensdijk, minstens 73 jaar oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1851 Akte 41].
Kind van Jacob en Willemina:
1 Pieter Jacobsz Vermaat, geboren in 1799 in Sint Maartensdijk. Volgt 1.1.3.1.
1.1.3.1 Pieter Jacobsz Vermaat is geboren in 1799 in Sint Maartensdijk, zoon van Jacob Pietersz Vermaat (zie 1.1.3) en Willemina Pieternella Ferleman (Tierleman). Pieter is overleden op donderdag 28 november 1867 in Sint Maartensdijk, 67 of 68 jaar oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1867 Akte 67].
Vermeld:
[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]


Beschikking Hof van Holland

[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]
Pieter trouwde, 26 of 27 jaar oud, op woensdag 1 maart 1826 in ’s-Gravenhage met Amalia Agneta Detmers, 22 of 23 jaar oud. Amalia is geboren in 1803 in Zetel, Oldenburg (D). Amalia is overleden op vrijdag 15 mei 1863 in Sint Maartensdijk, 59 of 60 jaar oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1863 Akte 36].
Vermeld:


Beschikking Hof van Holland

[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]
Kinderen van Pieter en Amalia:
1 Maria Wilhelmina Vermaat [1.1.3.1.1], geboren op donderdag 1 november 1832 in Sint Maartensdijk [bron: Geboorteakte Sint Maartensdijk 1832 Akte 46]. Maria is overleden op maandag 12 augustus 1833 in Sint Maartensdijk, 9 maanden oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1833 Akte 29].
2 Willemina Petronella Jacoba Vermaat, geboren op donderdag 6 maart 1834 in Sint Maartensdijk. Volgt 1.1.3.1.2.
3 Elisabeth Hendrika Vermaat [1.1.3.1.3], geboren op zaterdag 14 mei 1836 in Sint Maartensdijk [bron: Geboorteakte Sint Maartensdijk 1836 Akte 38]. Elisabeth is overleden op woensdag 18 oktober 1837 in Sint Maartensdijk, 1 jaar oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1837 Akte 34].
Vermeld:


Beschikking Hof van Holland

[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]
4 Amalia Agnes Vermaat [1.1.3.1.4], geboren op maandag 29 oktober 1838 in Sint Maartensdijk [bron: Geboorteakte Sint Maartensdijk 1838 Akte 72]. Amalia is overleden op zondag 24 februari 1839 in Sint Maartensdijk, 3 maanden oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1839 Akte 11].
5 Hendrik Jacob Vermaat [1.1.3.1.5], geboren op zondag 17 november 1839 in Sint Maartensdijk [bron: Geboorteakte Sint Maartensdijk 1839 Akte 73]. Hendrik is overleden op donderdag 30 januari 1840 in Sint Maartensdijk, 2 maanden oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1840 Akte 4].
Vermeld:


Beschikking Hof van Holland

[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]
6 Pieter Henk Vermaat [1.1.3.1.6], geboren op dinsdag 5 januari 1841 in Sint Maartensdijk [bron: Geboorteakte Sint Maartensdijk 1841 Akte 1]. Pieter is overleden op dinsdag 30 juli 1850 in Sint Maartensdijk, 9 jaar oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1850 Akte 29].
7 Hermine Constance Vermaat, geboren op maandag 2 december 1844 in Sint Maartensdijk. Volgt 1.1.3.1.7.
1.1.3.1.2 Willemina Petronella Jacoba Vermaat is geboren op donderdag 6 maart 1834 in Sint Maartensdijk, dochter van Pieter Jacobsz Vermaat (zie 1.1.3.1) en Amalia Agneta Detmers. Willemina is overleden op dinsdag 22 maart 1881, 47 jaar oud.
Vermeld:


Beschikking Hof van Holland

[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]
Willemina trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 8 maart 1861 in Sint Maartensdijk [bron: Huwelijken Sint Maartensdijk 1861 Akte 3] met Hendrik Herman Rochell, 45 of 46 jaar oud. Hendrik is geboren in 1815 in Leiden. Hendrik is overleden.
Kinderen van Willemina en Hendrik:
1 Jacobus Hendrik Rochell [1.1.3.1.2.1], geboren op woensdag 5 februari 1862 in Geertruidenberg [bron: Geboorteakte Geertruidenberg 1862 Akte 8]. Jacobus is overleden.
2 Amalie Agnes Rochell [1.1.3.1.2.2], geboren op donderdag 11 juni 1863 in Geertruidenberg [bron: Geboorteakte Geertruidenberg 1863 Akte 23]. Amalie is overleden.
3 Engelbartha Theodora Rochell [1.1.3.1.2.3], geboren op donderdag 5 januari 1865 in Geertruidenberg [bron: Geboorteakte Geertruidenberg 1865 Akte 2]. Engelbartha is overleden.
4 Constant August Herman Rochell [1.1.3.1.2.4], geboren op vrijdag 24 juli 1868 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1868 d025v akte nr. 2446]. Constant is overleden op woensdag 15 november 1950 in Amsterdam, 82 jaar oud [bron: http://www.nieuwenkamp.info/gd-hoofd.htm].
1.1.3.1.7 Hermine Constance Vermaat is geboren op maandag 2 december 1844 in Sint Maartensdijk [bron: Geboorteakte Sint Maartensdijk 1844 Akte 49], dochter van Pieter Jacobsz Vermaat (zie 1.1.3.1) en Amalia Agneta Detmers. Hermine is overleden op vrijdag 19 november 1880 in Geertruidenberg, 35 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1880 Geertruidenberg Akte 50].
Vermeld:


Beschikking Hof van Holland

[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]
Hermine trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 7 juni 1872 in Haarlem [bron: Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1872 Nummer 112] met Johannes Hendrik van der Dussen, 29 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 14 augustus 1842 in Nijmegen [bron: Michiel van der Dussen (e-mail)]. Johannes is overleden op zaterdag 14 november 1925 in Hilversum, 83 jaar oud [bron: Michiel van der Dussen (e-mail)].
Notitie bij Johannes: eerste luitenant bij het corps ingenieurs
Kinderen van Hermine en Johannes:
1 Anna Maria Catherine van der Dussen [1.1.3.1.7.1], geboren in 1873 [bron: Huwelijken Amsterdam 1895 Akte reg.32;fol.36]. Anna is overleden in 1929, 55 of 56 jaar oud.
2 Amelie Agnes Constance van der Dussen [1.1.3.1.7.2], geboren op zondag 12 april 1874 in Utrecht [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/1323731/dussen_van_der]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1874 [bron: Geboorteakte Utrecht 1874 Akte 714]. Amelie is overleden op zaterdag 9 februari 1957, 82 jaar oud [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/1323731/dussen_van_der]. Zij is begraven in Zeist [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/1323731/dussen_van_der].
3 Nn van der Dussen [1.1.3.1.7.3], levenloos geboren dochter [bron: Overlijden Utrecht 1875 Akte 1713]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1875 [bron: Overlijden Utrecht 1875 Akte 1713]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1875 [bron: Overlijden Utrecht 1875 Akte 1713].
4 Johan Bruno van der Dussen [1.1.3.1.7.4], geboren op woensdag 3 januari 1877 in Utrecht [bron: Geboorteakte Utrecht 1877 Akte 19]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 januari 1877 [bron: Geboorteakte Utrecht 1877 Akte 19]. Johan is overleden op zaterdag 7 juli 1956 in Gorssel, 79 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/jansen-uit-gramsbergen/I356173.php].
5 Wilhelmine Marie Leontine van der Dussen [1.1.3.1.7.5], geboren op woensdag 25 september 1878 in Geertruidenberg [bron: Geboorteakte Geertruidenberg 1878 Akte 53]. Wilhelmine is overleden op woensdag 22 januari 1879 in Geertruidenberg, 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister 1879 Geertruidenberg Akte 2].
6 Willem Marius Leo van der Dussen [1.1.3.1.7.6], geboren op donderdag 30 oktober 1879 in Geertruidenberg [bron: Geboorteakte Geertruidenberg 1879 Akte 53]. Willem is overleden.
1.2 Philip Arijsz (Philippus) Vermaat, zoon van Arij Philipsz Vermaat (zie 1) en Lijsbeth Pietersdr Hoogenboom. Hij is gedoopt op zondag 19 september 1734 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1674-1742]. Philip is overleden op woensdag 16 augustus 1797 in Moordrecht, 62 jaar oud (oorzaak: zelfmoord) [bron: http://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=12188]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 20 augustus 1797 [bron: DTB Moordrecht gaarder begraven 1796-1805 [Nat. Archief, p. 16/128]]. Hij is begraven op zondag 20 augustus 1797 in Moordrecht [bron: DTB Moordrecht ontvangst grafrechten 1789-1799 [Nat. Archief, p. 84/109]].
Notitie bij overlijden van Philip: "20 dito Ik onderschreven bekenne aan te geven ’t Lyk van Philippus Vermaat, in leven Predicant alhier gehorende onder de Classis van f 30,-"

"den 20 is in ’t Choor der Kerk (bovenin No 18) [in stilte] begraven het lijk van Philippus Vermaat, in leven gereformeerd predicant alhier, hebbende het Evangelium alhier 33 jaar en 3 maanden verkondigt, is oud geworden omtrent 63 Jaaren, komt de kerk (het beste doodkleed een dag te vroeg gehaald) ----- 12-10-
den koster f 1:2:-
NB voor extra diensten, en bezorging van licht, inoppassen[?] bijzonder betaald"
Notitie bij Philip: Beroep: predikant

Nieuw-Lekkerland intrede: 14-11-1762 (kandidaat), vertrek: 13-05-1764 (naar Moordrecht).
In een voetnoot bij de Brieven van A.C.W. Staring, wordt bij de daarin genoemde Vermaat verwezen naar Philippus Vermaat (1734-1797), die volgens Van Lieburg (F. A. van Lieburg: Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816. Boekencentrum, Zoetermeer; 399 blz) van 1769 tot zijn dood in 1797 predikant in Moordrecht zou zijn geweest.
Hierdoor ontbreken de jaren tussen 1764 en 1769. Volgens http://www.dominees.nl/dominees.nl/search.php?srt=g&id=12295 zou hij echter al op 13-5-1764 naar Moordrecht zijn vertrokken, waar hij volgens http://www.verkade.nu/dominees.nl/search.php?srt=g&id=12188 een week later, op 20-5-1764 intrede heeft gedaan.

Een schuldbrief van 21-11-1760 voor 320,- op het huis aan de Hoogstraat wordt in juni 1787 door Ds. Philippus Vermaat aan Cornelis Goor verkocht (register 40ste/80ste penning 145:12).

Boek: Brieven, behelzende veele byzonderheden over Zach. XII: II. Waarby gevoegd zyn eenige anderen over , en betrekkelyk tot onder/cheiden plaaifen der Heilige Schrift. Door Philippus Vermaat , Predikant te Moorddrecht. Te Gouda by W. Verblaauw, 1791. Behalven het Voorwerk, 334 bladz. in gr. 8vo.

[Waarschijnlijk Philip Arijsz, de zoon van Arij Philipsz Vermaat en Lijsbeth Pieters Hoogenboom, ~19-9-1734 in Oud Beijerland. Dit is namelijk de enige mij bekende Philip Vermaat die in 1734 is geboren.]
Vermeld:
20-05-1764
   
Intrede (den 20 Meij heeft dom: Hieronijmus den Wilhem Theol: Doct: en Pred: te Lekkerkerk uijt Spreuke 27 vers 23, 24, 25, 26, 27 bevestigt Dom: Philippus Vermaat, alhier beroepen van Nieuwlekkerland die ’s middags zijn Intropredicatie heeft gedaan uijt Deuter: 33:10.)

[bron: DTB Moordrecht dopen 1757-1764 [Nat. Archief, p. 85/93]]
Philip trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 7 november 1769 in Moordrecht [bron: DTB Moordrecht trouwen 1766-1796 [Nat. Archief, p. 11/80]] met Eva Sonneveld, nadat zij in Gouda in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Moordrecht trouwen 1766-1796 [Nat. Archief, p. 11/80]]. Eva is geboren in Gouda. Eva is overleden vóór vrijdag 23 januari 1778 [bron: Rafel Oskamp in "Open Vensters 17", februari 2011].
Notitie bij overlijden van Eva: Mogelijk:

bron: Grafboek St.-Janskerk Gouda 1701-1807
toegangsnummer: ac566
inventarisnummer: 69
bladzijde: MP - L 33 fol. 276r
naam: Eva Sonneveld
plaatsnaam: Gouda
instelling: Streekarchief Midden-Holland

[in de begraaf-/gaardersboeken van Moordrecht is Eva Sonneveld niet te vinden, ik vermoed dat ze in Gouda begraven is]

De Vermaat van de maand (2) - juni 2011

In deze maandelijkse post plaats ik een van de Vermaat-en uit mijn gegevens, die ik nog niet met de mij bekende stambomen (“families”) heb kunnen verbinden met de informatie die ik al wel heb, alsmede mijn gedachten over de mogelijke plek in de stamboom waar hij of zijn zou kunnen worden geplaatst. Mogelijk leveren reactie mij concrete aanknopingspunten op of suggesties voor nader onderzoek.

Het heeft even geduurd voordat ik me weer met de Vermaat-en kon bezighouden. In de tussentijd heb ik een aantal parentelen uitgewerkt van voorouders van mijn echtgenote en ben ik begonnen met het in orde maken van de bronvermeldingen bij mijn verzameling Vermaten. Dit laatste is behalve een tijdrovende klus (zo moet ik een groot deel van de DTB-boeken van Zuid-Holland bekijken en vertoont de website van het Nationaal Archief nogal eens kuren) ook een interessant werk: het heeft me behalve nieuwe gegevens over bestaande Vermaten ook weer nieuwe Vermaten opgeleverd.

Deze keer vraag ik de aandacht voor Maerten (of Merten) Vermaet uit Oosterhout. Mogelijk is dit een nazaat van Cornelis Stoffelen Vaeremaet, van wiens kinderen uit de publicatie van A.M. Bosters verder niets bekend is. Er is echter ook sprake van Vermaten in Breda en in Heeze eind 17e eeuw, die mogelijk familie zijn van de Vermaten uit Voorne-Putten en omgeving. Uit de vernoemingen zou je kunnen afleiden dat de ouders van Maerten mogelijk Adriaen (of Arij) en Cathelijn heten. Ook het feit dat ze, hoewel woonachtig in Brabant, toch gedurende meerdere generaties Nederduitsch gereformeerd blijven, lijkt een dergelijke verwantschap te ondersteunen.

{update 1 juli 2011: zowel Jan Maertensz, Adriaen Maertensz als Cathelijtje Maertens lijken kinderen te zijn van dezelfde Maerten Vermaet. Dit kan echter ook een Voornse Vermaat zijn, gezien de naam Maarten. Ook opvallend is dat er twee van zijn kinderen een zoon Philip(pus) noemen. Daarbij worden vrijwel alle kinderen NG gedoopt en getrouwd (behalve Joanna/Jenneken Adriaens, die met een RK man trouwt (en haar kinderen RK laat dopen), maar zij is al voor haar huwelijk van haar eerste kind bevallen). Ook trouwt (waarschijnlijk) kleinzoon Jan Adriaensz in Rotterdam met Annetije ’t Hart en is bij een van zijn kinderen een Lijsbeth Vermaat doopgetuige en bij een ander Ida Vermaat en Anthoni Croll. Hieruit leid ik af dat in ieder geval Ida en jan broer en zus zijn, mogelijk is Lijsbeth ook een zus.
Nu trouwen zowel Ida Adriaens als Cathelijne Martens in Breda en is Cathelijne's dochter Perijntje doopgetuige voor een van Ida's kinderen.
Het lijkt er dus sterk op dat we een gezin op het spoor zijn met een gezamenlijke voorvader: Maerten Vermaet.


Wanneer we in de Voornse familie naar een mogelijke vader van Jan, Adriaen en Cathelijne zoeken, zou die Maarten (Philipsz) moeten heten en voor 1600 geboren moeten zijn. Ik vind die in Maerten Philipsz Vermaet, de tweede zoon van Philip Philipsz (de Oude) Vermaet en Maertge Dirkcksdr, die volgens Marcel S.F. Kemp trouwt met Magdalena Jansdr {Bos} uit Oosterhout!]

Daarom hieronder de herziene genealogie van Maaerten (Philipsz) Vermaet:


1 Maerten Philipsz Vermaet, zoon van Philip Philipsz (de Oude) Vermaet en Maartgen Dircksdr Koedieff. Hij is gedoopt op zondag 4 april 1593 in Poortugaal [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 131]. Maerten is overleden vóór 1645, ten hoogste 52 jaar oud [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 132].
Notitie bij Maerten: Biersteker in Rhoon en Baelken

[Zowel Jan Maertensz, Adriaen Maertensz als Cathelijtje Maertens lijken kinderen te zijn van dezelfde Maerten Vermaet. Mogelijk is deze Maerten/Merten een nazaat van Cornelis Stoffelen Vaeremaet, van wiens kinderen uit de publicatie van A.M. Bosters verder niets bekend is. Er is ook sprake van Vermaten in Breda en in Heeze eind 17e eeuw, die mogelijk ook familie zijn.
Aan de andere kant kan dit ook een Voornse Vermaat zijn, gezien de naam Maarten.
Ook opvallend is dat er twee van zijn kinderen een zoon Philip(pus) noemen. Daarbij worden vrijwel alle kinderen NG gedoopt en getrouwd (behalve Joanna/Jenneken Adriaens, die met een RK man trouwt (en haar kinderen RK laat dopen), maar zij is al voor haar huwelijk van haar eerste kind bevallen). Ook trouwt kleinzoon Jan Adriaensz in Rotterdam met Annetije ’t Hart.
Wanneer we in de Voornse familie naar een mogelijke vader van Jan, Adriaen en Cathelijne zoeken, zou die Maarten (Philipsz) moeten heten en voor 1600 geboren moeten zijn. Ik vind die in Maerten Philipsz Vermaet, de tweede zoon van Philip Philipsz (de Oude) Vermaet en Maertge Dirkcksdr, die volgens Marcel S.F. Kemp trouwt met Magdalena Jansdr {Bos} uit Oosterhout!]
Maerten ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op zondag 18 september 1616 in Spijkenisse [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 132] met Magdalena Jansdr Bos, 25 of 26 jaar oud. Magdalena is geboren in 1590 in Oosterhout [bron: http://www.fredbrouwer.nl/geneaplok/Generatie%2014.html]. Magdalena is overleden.
Kinderen van Maerten en Magdalena:
1 Nn Vermaet [1.1], geboren [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)]. Nn is overleden.
2 Elysabeth Maertensdr Vermaet [1.2], geboren [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)]. Elysabeth is overleden.
3 Jan Maertensz Vermaet, geboren in 1625. Volgt 1.3.
4 Adriaen Mertens Vermaet, geboren vóór 1630. Volgt 1.4.
5 Cathelijn Martens Vermaet, geboren vóór 1635 in Oosterhout. Volgt 1.5.
1.3 Jan Maertensz Vermaet is geboren in 1625, zoon van Maerten Philipsz Vermaet (zie 1) en Magdalena Jansdr Bos. Jan is overleden vóór zondag 16 juni 1669, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Bruidegom Huybrecht Willemsen Vermeulen
Geboorteplaats en won. te Oosterhout
Woonplaats Oosterhout
Bruid Catlyn Dirck Ryven
Woonplaats Oosterhout
Eerdere man Jan Martensen Vermaert
Soort registratie trouwakte
Religie NG
Diversen niet getrouwd, daar bruidegom op 08 juli
overleed
Plaats Oosterhout
Plaats huwelijk Oosterhout
Datum ondertrouw 16-06-1669
Periode 1658-1675
Deel Nederduits Gereformeerd trouwboek 1658-1675
Pagina 73
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 27
Jan trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zaterdag 18 april 1648 in Roosendaal [bron: DTB Roosendaal huwelijken 1648] met Catalina Dircksdr (Catelijn Dircken) Rijven.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Catalina: uit Oosterhout [DTB Roosendaal huwelijken 1648]
Catalina is overleden.
1.4 Adriaen Mertens Vermaet is geboren vóór 1630, zoon van Maerten Philipsz Vermaet (zie 1) en Magdalena Jansdr Bos. Adriaen is overleden vóór donderdag 8 januari 1682.
Vermeld:
01-08-1670     Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 24
Registernaam Adriaen Ruijssenaer (1667-1670)
Periode register 1667-1670
Akte subtype testament
Aktenummer 6
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 01-08-1670
Geregistreerde Ariaen Martens Vermaet
Geregistreerde geslacht m)
[bron: Gemeente Oosterhout register Adriaen Ruijssenaer (1667-1670)]
08-01-1682     Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 28
Registernaam Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)
Periode register 1681-1684
Akte subtype Testament
Aktenummer 21
Diversen Adriaen Mertens Vermaet is overleden.
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 08-01-1682
Geregistreerde Adriaen Mertens Vermaet
Geregistreerde geslacht m)
[bron: Gemeente Oosterhout register Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)]
Adriaen trouwde met Cornelia Willems (Neeltje Wilms) Vermeulen. Cornelia is overleden.
Kinderen van Adriaen en Cornelia:
1 Mayken Adriaens Vermaat, geboren vóór 1656. Volgt 1.4.1.
2 Jan Adriaensz Vermaat, geboren vóór 1660 in Oosterhout. Volgt 1.4.2.
3 Ida (Yda) Adriaensen Vermaet, geboren vóór 1660. Volgt 1.4.3.
4 Jenneken (Joanna) Arisen Mertens Vermaet, geboren vóór 1660. Volgt 1.4.4.
5 Philippus Adriaensz Vermaet [1.4.5]. Hij is gedoopt op zondag 11 januari 1660 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout Nederduits Gereformeerd doopboek 1658-1754 Pagina 3].
Notitie bij de geboorte van Philippus: Kind Philippus Vermaert
Vader Adriaen Martens Vermaert
Moeder Cornelia Willemsen Vermeulen
Soort registratie doopakte
Diversen onleesbaar.
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 11-01-1660
Periode 1658-1754
Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1658-1754
Pagina 3
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 24
6 Elisabeth (Lysbeth) Aertse (Ariense) Vermaat, gedoopt op zondag 26 februari 1662 in Oosterhout. Volgt 1.4.6.
7 Willemeijntien Arisen Vermaet [1.4.7]. Zij is gedoopt op zondag 21 september 1664 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout Nederduits Gereformeerd doopboek 1658-1754 Pagina 9].
Notitie bij de geboorte van Willemeijntien: Kind Willemeyntje Vermaart
Vader Adriaen Maertensen Vermaart
Moeder Neelken Willemen Vermeulen
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 21-09-1664
Periode 1658-1754
Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1658-1754
Pagina 9
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 24
Willemeijntien is overleden.
Notitie bij Willemeijntien: Plaats: Breda
Bron: GA breda
Gezindte: NG
DTB-nr: Afd.III-116,nr.140, fol: 169
Datum: 1686-04-11
Registratievorm: Belijdenis
Naam LIDMAAT: Willemijntje Aertse Vermaet
Vermeld:
08-01-1682     Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 28
Registernaam Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)
Periode register 1681-1684
Akte subtype Testament
Aktenummer 21
Diversen Adriaen Mertens Vermaet is overleden.
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 08-01-1682
Geregistreerde Adriaen Mertens Vermaet
Geregistreerde geslacht m)
[bron: Gemeente Oosterhout register Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)]
8 Marten Adriaensen Vermaet [1.4.8], geboren vóór donderdag 8 januari 1682. Marten is overleden.
Vermeld:
08-01-1682     Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 28
Registernaam Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)
Periode register 1681-1684
Akte subtype Testament
Aktenummer 21
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 08-01-1682
Geregistreerde Marten Adriaensen Vermaet
Geregistreerde geslacht m)
[bron: Gemeente Oosterhout register Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)]
1.4.1 Mayken Adriaens Vermaat is geboren vóór 1656, dochter van Adriaen Mertens Vermaet (zie 1.4) en [misschien] Cornelia Willems (Neeltje Wilms) Vermeulen. Mayken is overleden vóór vrijdag 8 maart 1680 [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek Oosterhout 1676-1687].
Notitie bij overlijden van Mayken: Bruidegom Jacob Laureyssen N.N.
Eerdere vrouw Mayken Adriaenssen Vermaet
Bruid Annaken Paulus Breuckelen
Soort registratie trouwakte
Religie NG
Plaats huwelijk Oosterhout
Datum ondertrouw 08-03-1680
Datum huwelijk 24-03-1680
Periode 1676-1687
Deel Nederduits Gereformeerd trouwboek 1676-1687
Pagina 25
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 28
Mayken trouwde, minstens 18 jaar oud, op zondag 6 mei 1674 in Oosterhout [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek 1658-1675 Oosterhout [1674]] met Jacob Laurentssen, nadat zij op maandag 9 april 1674 in Geertruidenberg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek 1658-1675 Oosterhout [1674]].
Notitie bij het huwelijk van Mayken en Jacob: "Jacob Laurentss wdnr Ruijter onder de Compagnie vander Hr Ritmr Brassou(?) ... Geertruydenbergh met Maijken Adriaens Vermaat j.d. van Oosterhout ... woonend tot Grbergh op ’t ... by att v Grbrgh. Bij ... getrouwt den 6 = maij 1674."

Bruidegom Jacob Laurentssen N.N.
Bruid Mayken Adriaens Vermaat
Geboorteplaats Oosterhout
Woonplaats Geertruidenberg
Soort registratie trouwakte
Religie NG
Diversen ot. te G’berg, met att. van G’berg hier getrouwd
Plaats Oosterhout
Plaats huwelijk Oosterhout
Datum ondertrouw 09-04-1674
Datum huwelijk 06-05-1674
Periode 1658-1675
Deel Nederduits Gereformeerd trouwboek 1658-1675
Pagina 118
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 27
Jacob is overleden.
Kinderen van Mayken en Jacob:
1 Adriaentje Laurentssen [1.4.1.1]. Zij is gedoopt op zondag 22 september 1675 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout Nederduits Gereformeerd doopboek 1658-1754 Pagina 27].
Notitie bij de geboorte van Adriaentje: Kind Adriaentje N.N.
Vader Jacob Laurys N.N.
Moeder Mayke Ariens Vermaet
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 22-09-1675
Periode 1658-1754
Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1658-1754
Pagina 27
Toegangsnr. 8089
2 Huybrecht Laurentssen [1.4.1.2]. Hij is gedoopt op zondag 20 december 1676 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout Nederduits Gereformeerd doopboek 1658-1754 Pagina 28].
Notitie bij de geboorte van Huybrecht: Kind Huybrecht N.N.
Vader Jacob Laureyssen N.N.
Moeder Mariken Arisen Vermaet
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 20-12-1676
Periode 1658-1754
Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1658-1754
Pagina 28
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 24
1.4.2 Jan Adriaensz Vermaat is geboren vóór 1660 in Oosterhout, zoon van Adriaen Mertens Vermaet (zie 1.4) en [misschien] Cornelia Willems (Neeltje Wilms) Vermeulen. Jan is overleden, minstens 44 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 18 juni 1704 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Jan: Blaek
Vermeld:
08-01-1682     Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 28
Registernaam Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)
Periode register 1681-1684
Akte subtype Testament
Aktenummer 21
Diversen Adriaen Mertens Vermaet is overleden.
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 08-01-1682
Geregistreerde Adriaen Mertens Vermaet
Geregistreerde geslacht m)
[bron: Gemeente Oosterhout register Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)]
Getuige bij:
08-04-1693     doop [waarschijnlijk] Johanna Krol (geb. 1693) [zie 1.4.3.6]     [oom moederszijde] [bron: Dopen nh Breda 1686-1704]
Jan trouwde, minstens 35 jaar oud, op dinsdag 31 mei 1695 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 161] met Annetije van der Hart, nadat zij op zondag 15 mei 1695 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 161]. Annetije is geboren in Rotterdam. Annetije is overleden. Zij is begraven op woensdag 7 februari 1753 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Annetije: Zuiderkerkhof; Oostende
Kinderen van Jan en Annetije:
1 Nn Vermaet [1.4.2.1]. Nn is overleden. Hij of zij is begraven op zaterdag 7 juni 1704 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Nn: Blaek
2 Arij Vermaet [1.4.2.2]. Hij is gedoopt op dinsdag 15 september 1699 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 486]. Bij de doop van Arij waren de volgende getuigen aanwezig: Anthoni Jansen Croll (Krol) [zie 1.4.3] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Ida (Yda) Adriaensen Vermaet (vóór 1660-1729) [zie 1.4.3] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Arij: Dopeling Arij
Vader Jan Vermaet
Moeder Anna van der Hurt
Getuige Anthonij Janse Krol
Ida Vermaet

Plaats Rotterdam
Datum doop 15-09-1699


Wonende o.d. Blaeck
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Arij is overleden vóór 1703, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Nn Vermaat [1.4.2.3], levenloos geboren kind. Hij of zij is begraven op zaterdag 27 februari 1700 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
4 Saaraa Janse Vermaat [1.4.2.4]. Zij is gedoopt op dinsdag 11 januari 1701 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 486].
Notitie bij de geboorte van Saaraa: Wonende op de Blaack
Saaraa is overleden.
Notitie bij Saaraa: Eerste van tweeling
5 Neelien Janse Vermaat [1.4.2.5]. Zij is gedoopt op dinsdag 11 januari 1701 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 486].
Notitie bij de geboorte van Neelien: Wonende op de Blaack
Neelien is overleden.
Notitie bij Neelien: Tweede van tweeling
6 Arij Jansz Vermaat [1.4.2.6]. Hij is gedoopt op donderdag 15 februari 1703 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 486]. Bij de doop van Arij was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Elisabeth (Lysbeth) Aertse (Ariense) Vermaat (1662-1737) [zie 1.4.6] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Arij: Getuige Gillis Schippers
Lijsbet Vermaat
Arij is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op maandag 6 december 1756 in Cool [bron: DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder].
Notitie bij overlijden van Arij: oud 53 jaar; aan de Hofdijk onder Blommersdijk
1.4.3 Ida (Yda) Adriaensen Vermaet is geboren vóór 1660, dochter van Adriaen Mertens Vermaet (zie 1.4) en [misschien] Cornelia Willems (Neeltje Wilms) Vermeulen. Ida is overleden, minstens 69 jaar oud. Zij is begraven op zondag 14 augustus 1729 in Breda [bron: DTB Breda Begraafboek Kleine Kerk 1704-1823].
Notitie bij overlijden van Ida: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: III-8 nr. 869
, folio: 66 v
Begraafdatum: 1729-08-14
Soort bron: bg
Naam begravene: Ida Vermaet
Man/Vrouw: v
Relatie: weduwe van
Naam relatie: Antonij Cool
Opmerkingen: Begraafboek Kleine Kerk 1704-1823 2x geluid.
Getuige bij:
29-05-1691     doop Arij Scharpaart (geb. 1691) [zie 1.4.6.2]     [tante moederszijde] [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 424]
15-09-1699     doop Arij Vermaet (1699-vóór 1703) [zie 1.4.2.2]     [tante vaderszijde] [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 486]
Ida trouwde, minstens 22 jaar oud, op vrijdag 1 mei 1682 in Breda [bron: Trouwboek Breda Grote Kerk 1675-1711] met Anthoni Jansen Croll (Krol).
Notitie bij het huwelijk van Ida en Anthoni: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
DTB-nr: IV-9 nr. 39, folio: 78
Datum huwelijk: 1682-05-01
Naam BRUIDEGOM: Anthoni Jansen Croll
Naam BRUID: Ida Adriaensen Vermaet
Geboorteplaats bruid: Oosterhout
Opmerkingen: Trouwboek Breda Grote Kerk 1675-1711

Bron: Trouwen nh Grote Kerk 1680-1685
Archief: IV-9 inventarisnummer 39 Collectie DTB Breda
Anthoni is overleden.
Getuige bij:
15-09-1699     doop Arij Vermaet (1699-vóór 1703) [zie 1.4.2.2]     [aangetrouwde oom vaderszijde] [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 486]
Kinderen van Ida en Anthoni:
1 Cornelia Krol [1.4.3.1]. Zij is gedoopt op woensdag 27 september 1684 in Breda [bron: DTB Breda NG Dopen Grote Kerk 1675 - 1686].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 28, fol: 160 v
Naam kind: Cornelia
Datum doop: 1684-09-27
Man/Vrouw: v
Naam vader: Antoni Croll
Naam moeder: Ida Vermaet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1675 - 1686
Cornelia is overleden.
2 Anna Krol [1.4.3.2]. Zij is gedoopt op vrijdag 19 maart 1688 in Breda [bron: DTB Breda NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704].
Notitie bij de geboorte van Anna: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 23 r
Naam kind: Anna
Datum doop: 1688-03-19
Man/Vrouw: v
Naam vader: Antoni Jansen Krol
Naam moeder: Ida Vermaet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704
Anna is overleden vóór 1689, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Johannes Krol [1.4.3.3]. Hij is gedoopt op zondag 9 oktober 1689 in Breda [bron: DTB Breda NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 40 v
Naam kind: Johannes
Datum doop: 1689-10-09
Man/Vrouw: m
Naam vader: Antoni Jansen Krol
Naam moeder: Ida Aries Vermaet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704 tweeling zie ook folio 41v dd 9 november 1689
Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Eerste van tweeling
4 Anna Krol [1.4.3.4]. Zij is gedoopt op zondag 9 oktober 1689 in Breda [bron: DTB Breda NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704].
Notitie bij de geboorte van Anna: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 40 v
Naam kind: Anna
Datum doop: 1689-10-09
Man/Vrouw: v
Naam vader: Antoni Jansen Krol
Naam moeder: Ida Aries Vermaet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704 tweeling zie ook 9 november 1689 folio 41v
Anna is overleden.
Notitie bij Anna: Tweede van tweeling
5 Willemina Krol [1.4.3.5]. Zij is gedoopt op zondag 14 oktober 1691 in Breda [bron: DTB Breda NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 68 v
Naam kind: Willemina
Datum doop: 1691-10-14
Man/Vrouw: v
Naam vader: Antony Janse
Naam moeder: Yda Vermaet
Naam peter: Jan Janse
Naam meter: Francina Pieters
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704
Willemina is overleden.
6 Johanna Krol [1.4.3.6]. Zij is gedoopt op woensdag 8 april 1693 in Breda [bron: Dopen nh Breda 1686-1704]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Jan Adriaensz Vermaat (vóór 1660-1704) [zie 1.4.2] [oom moederszijde] en Perijntjen Burghgraef (1660-1734) [zie 1.5.4] [nicht van moeder].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 86 v
Naam kind: Johanna
Datum doop: 1693-04-08
Man/Vrouw: v
Naam vader: Antoni Jansen Krol
Naam moeder: Ida Aries Vermaet
Naam peter: Johannes Vermaet
Naam meter: Preina Burggraaf
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704
Johanna is overleden.
1.4.4 Jenneken (Joanna) Arisen Mertens Vermaet is geboren vóór 1660, dochter van Adriaen Mertens Vermaet (zie 1.4) en Cornelia Willems (Neeltje Wilms) Vermeulen. Jenneken is overleden na maandag 14 september 1693, minstens 33 jaar oud.
Vermeld:
08-01-1682     Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 28
Registernaam Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)
Periode register 1681-1684
Akte subtype Testament
Aktenummer 21
Diversen Adriaen Mertens Vermaet is overleden.
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 08-01-1682
Geregistreerde Adriaen Mertens Vermaet
Geregistreerde geslacht m)
[bron: Gemeente Oosterhout register Adriaen Ruijssenaer (1681-1684)]
van 16-10-1683 tot 14-09-1693     Testament (Gemeente Oosterhout
Brontype boek
Archiefnummer 2009
Deelnummer 55
Registernaam Cornelis van Vorssel (1676-1685)
Periode register 1676-1685
Akte subtype Testament
Aktenummer 96 + 97
Diversen Het is een aanvulling van 14 september 1693.
Plaats registratie Oosterhout
Datum registratie 16-10-1683
Geregistreerde Jenneken Arissen Vermaet
Geregistreerde geslacht v)
[bron: Gemeente Oosterhout register Cornelis van Vorssel (1676-1685)]
Jenneken trouwde, minstens 24 jaar oud, op zondag 27 februari 1684 in Oosterhout [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek Oosterhout 1676-1687] met Jacob Adriaen Jaspers Cornelissen (Horst), 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 12 februari 1684 in Oosterhout in ondertrouw zijn gegaan [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek Oosterhout 1676-1687].
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Jacob: Bruidegom Jacob Adriaen Jaspers Cornelissen
Bruid Jenneken Adriaenssen Vermaet
Soort registratie trouwakte
Religie NG
Plaats Oosterhout
Plaats huwelijk Oosterhout
Datum ondertrouw 12-02-1684
Datum huwelijk 27-02-1684
Periode 1676-1687
Deel Nederduits Gereformeerd trouwboek 1676-1687
Pagina 69
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 28
Hij is gedoopt op vrijdag 27 april 1657 in Oosterhout [bron: http://members.upc.nl/j.rienstra9/rienstra/Document.HTM]. Jacob is overleden.
Kinderen van Jenneken en Jacob:
1 Adrianus Cornelissen (Horst) [1.4.4.1]. Hij is gedoopt op donderdag 14 oktober 1683 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 16].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Kind Adrianus Cornelissen
Vader Jacobus Adriani Jaspers Cornelissen
Moeder Joanna Adriani Mertens Vermaert [sic]
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 14-10-1683
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 16
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
2 Nicolaus Cornelissen (Horst) [1.4.4.2]. Hij is gedoopt op donderdag 6 december 1685 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 41].
Notitie bij de geboorte van Nicolaus: Kind Nicolaus Cornelissen
Vader Jacobus Adriaen Jaspers Cornelissen
Moeder Johanna (Adriaen Mertens) Vermaet
Soort registratie doopakte
Diversen helft van tweeling
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 06-12-1685
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 41
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
Notitie bij Nicolaus: Eerste van tweeling
3 Cornelia Cornelissen (Horst) [1.4.4.3]. Zij is gedoopt op donderdag 6 december 1685 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 41].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kind Cornelia Cornelissen
Vader Jacobus Adriaen Jaspers Cornelissen
Moeder Johanna (Adriaen Mertens) Vermaet
Soort registratie doopakte
Diversen helft van tweeling
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 06-12-1685
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 41
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
Notitie bij Cornelia: Tweede van tweeling
4 Guilielmus Cornelissen (Horst) [1.4.4.4]. Hij is gedoopt op woensdag 11 juni 1687 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 56].
Notitie bij de geboorte van Guilielmus: Kind Guilielmus Cornelissen
Vader Jacobus Adriaen Jaspers Cornelissen
Moeder Johanna Adriani (Martini) Vermaet
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 11-06-1687
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 56
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
Guilielmus is overleden vóór 1690, ten hoogste 3 jaar oud.
5 Jacobus Cornelissen (Horst) [1.4.4.5]. Hij is gedoopt op maandag 16 mei 1689 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 78].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Kind Jacobus Cornelissen
Vader Jacobus Adriani Jespers Cornelissen
Moeder Joanna Adriani Mertens (Vermaet)
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 16-05-1689
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 78
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
6 Willem Cornelisz Cornelissen (Horst) [1.4.4.6]. Hij is gedoopt op vrijdag 27 oktober 1690 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 95].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kind Wilhelmus Cornelissen
Vader Jacobus Adriaen Jaspers Cornelissen
Moeder Joanna Adriaen Mertens (Vermaet)
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 27-10-1690
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 95
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
Willem is overleden.
7 Philippus Cornelissen (Horst) [1.4.4.7]. Hij is gedoopt op maandag 2 juni 1692 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 120].
Notitie bij de geboorte van Philippus: Kind Philippus Cornelissen
Vader Jacobus Adriani Jespers Cornelissen
Moeder Joanna Adriani Mertens (Vermaet)
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 02-06-1692
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 120
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
8 Joannes Cornelissen (Horst) [1.4.4.8]. Zij is gedoopt op vrijdag 17 december 1694 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 157].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Kind Joannes Cornelissen
Vader Jacobus Adriani Jespers Cornelissen
Moeder Joanna Adriani (Mertens) Vermaet
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 17-12-1694
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 157
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
9 Adamus Cornelissen (Horst) [1.4.4.9]. Hij is gedoopt op maandag 10 augustus 1699 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout dopen RK 1682-1703 p. 229].
Notitie bij de geboorte van Adamus: Kind Adamus Cornelissen
Vader Jacobus Adriani Jespers Cornelissen
Moeder Joanna Adriani (Mertens) Vermaet
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 10-08-1699
Periode 1682-1703
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1682-1703
Pagina 229
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 11
1.4.6 Elisabeth (Lysbeth) Aertse (Ariense) Vermaat, dochter van Adriaen Mertens Vermaet (zie 1.4) en Cornelia Willems (Neeltje Wilms) Vermeulen. Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1662 in Oosterhout [bron: DTB Oosterhout Nederduits Gereformeerd doopboek 1658-1754 Pagina 6].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Kind Lysbeth Vermaart
Vader Adriaen Martens Vermaart
Moeder Neeltje Wilms Vermeulen
Soort registratie doopakte
Plaats Oosterhout
Plaats doop Oosterhout
Datum doop 26-02-1662
Periode 1658-1754
Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1658-1754
Pagina 6
Toegangsnr. 8089
Inv.nr. 24
Elisabeth is overleden, 74 jaar oud. Zij is begraven op maandag 11 februari 1737 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: overledene liet na 4 meerderjarige kinderen; Groenedael over de brugh
Getuige bij:
15-02-1703     doop [waarschijnlijk] Arij Jansz Vermaat (1703-1756) [zie 1.4.2.6]     [tante vaderszijde] [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 486]
Elisabeth ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op zondag 18 april 1688 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 134] met Gilles Jans Scharpaart. Gilles is geboren in Rotterdam. Gilles is overleden na zondag 10 juli 1729.
Kinderen van Elisabeth en Gilles:
1 [waarschijnlijk] Jannetje (Joanna) Scharpaart [1.4.6.1]. Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1689 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 424].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Dopeling Joanna
Vader Gillis Janse Schrpaart
Moeder Lijsebet Aerjense Vermaet
Getuige Kobes Janse Schrpaart
Caterijna Jans Schrpaat

Plaats Rotterdam
Datum doop 06-03-1689


Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Jannetje is overleden.
2 Arij Scharpaart [1.4.6.2]. Hij is gedoopt op dinsdag 29 mei 1691 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 424]. Bij de doop van Arij was de volgende getuige aanwezig: Ida (Yda) Adriaensen Vermaet (vóór 1660-1729) [zie 1.4.3] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Arij: Dopeling Arijen
Vader Gillis Janse Scherpaert
Moeder Lijsbeth Vermaet
Getuige Pieter de Groeij
Ida Vermaet

Plaats Rotterdam
Datum doop 29-05-1691


Wonende i.d Meulestraet
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Arij is overleden.
3 Jan Scharpaart [1.4.6.3]. Hij is gedoopt op zondag 24 januari 1694 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 424].
Notitie bij de geboorte van Jan: Dopeling Jan
Vader Jillis Janse Scheppeart
Moeder Lijsbet Ariense Vermaet
Getuige Jan Scherpaert
Marijtje Sherpaert

Plaats Rotterdam
Datum doop 24-01-1694


Wonende o.d Nieuwehaven
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Jan is overleden.
4 Cornelis Scharpaart [1.4.6.4]. Hij is gedoopt op zondag 18 november 1696 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 424].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Dopeling Cornelis
Vader Gilles Janse Scharpaert
Moeder Lijsbet Ariens Vermaet
Getuige Metie Oudmans

Plaats Rotterdam
Datum doop 18-11-1696


Wonende o.d Nieuwe Haven
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Cornelis is overleden.

1.5 Cathelijn Martens Vermaet is geboren vóór 1635 [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm], dochter van Maerten Philipsz Vermaet (zie 1) en Magdalena Jansdr Bos. Cathelijn is overleden op woensdag 14 december 1701, minstens 66 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm]. Zij is begraven op maandag 19 december 1701 in Breda [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
Notitie bij Cathelijn: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 66 v
Naam kind: Katharina
Datum doop: 1691-08-29
Man/Vrouw: v
Naam vader: Gerrit Antonissen
Naam moeder: Perina Burghgraaf
Naam meter: Kathlij Vermaet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704

Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 29, fol: 82 r
Naam kind: Katrina
Datum doop: 1692-10-26
Man/Vrouw: v
Naam vader: Gerrit Antoni Gastelaers
Naam moeder: Perina Burggraef
Naam peter: Joost Davids
Naam meter: Kathelijn Martens Vermaet
Opmerkingen: NG Dopen Grote Kerk 1686 - 1704
Cathelijn trouwde, minstens 19 jaar oud, in augustus 1654 in Breda [bron: DTB Breda Trouwen nh Grote kerk 1646-1656] met Adriaen Aertsen Burghgraef, 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cathelijn en Adriaen: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 35
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Trouwen nh Grote kerk 1646-1656
Code T_CB_035
Periode register 1646-1656
Pagina 148
Diversen Bron: Klapper NH trouwregister Grote Kerk Breda.
Plaats inschrijving Breda
Datum ondertrouw 00-00-1654
Datum huwelijk 00-08-1654
Bruidegom Arien Burghgraeff
Bruidegom geslacht m
Bruidegom diversen Weduwnaar
Eerdere vrouw Maijken Herborts
Bruid Cateleijn Vermaes
Bruid geslacht v
Bruid diversen Geboorteplaats: Oosterhout, woonplaats: Breda (Veemarkt)
Bruid plaats geboorte Elders
Bruid woonplaats Elders
Adriaen is geboren in 1615 in Oosterhout [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm]. Adriaen is overleden op dinsdag 25 november 1670 in Breda, 54 of 55 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm]. Hij is begraven op vrijdag 28 november 1670 in Breda [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
Notitie bij Adriaen: Zoon van Aert Janssen BORCHGRAEFF (zie VIIb) en Pirine Adriaen Franssen van WEILT.
Keurmeester van de vis (1663), geboren circa 1615, overleden op 25-11-1670, begraven op 28-11-1670 te Breda. Adriaen woonde van 1653-59 in het hoekhuis aan de zuidzijde van de Zoutstraat. Voorts van 1659-70 in de Roosencrans op de hoek van de Prinsenkade en de Zoutstraat. Adriaen en zijn tweede vrouw Cathelijn Vermaet kopen enkele huizen die in 1679 weer worden verkocht: in 1658 ’t houten Haenken aan het Gasthuiseinde, in 1662 de drye Sterren naast hun andere huis ’den Haen’ en in 1669 een huis aan de westzijde van de Molenstraat, ’den Houttuyn’ aan de Visstraat. In 1673 wordt gekocht ’den hollantschen tuyn’ aan de Vismarkt.
[http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm]
Kinderen van Cathelijn en Adriaen:
1 Maerten Burghgraef [1.5.1]. Hij is gedoopt op maandag 20 september 1655 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1644-1657].
Notitie bij de geboorte van Maerten: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 26
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1644-1657
Code D_CB_026
Periode register 1644-1657
Religie NG
Pagina 312
Plaats doop Breda
Datum doop 20-09-1655
Kind Meertjen Burghgraeff
Kind geslacht v
Vader Adriaen Burghgraeff
Moeder Cateleyn Mertens
Maerten is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 8 september 1693 in Breda [bron: DTB Breda Begraven volgens Weeskamer 1690-1693].
Notitie bij overlijden van Maerten: tavernier, keurmeester van de vis, gedoopt op 20-09-1655 te Breda(Gr.k.), begraven op 08-09-1693 te Breda(Kl.k.) op 37-jarige leeftijd. Commisaris van de markt- en beurtschippers in 1693. Marten wordt in de jaren 1678-85 vermeld als bewoner van het huis de Stadsherberge of de Schenckan op de hoek van de Prinsenkade en Zoutstraat. Van 1685-90 bewoont Marten De Bruynvisch aan de Prinsenkade
[http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm]

Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer WK
Archiefnaam Weeskamer Breda
Deelnummer 65
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Begraven volgens Weeskamer 1690-1693
Code B_WK_065
Periode register 1690-1693
Pagina 25v
Diversen In de Stadsherbergh aan de Haven, met kinderen, seclusie verthoont den 1693-10-21.
Plaats begraven Breda
Datum begraven 08-09-1693
Overledene Merten Burghgraeff
Overledene geslacht m
2 Johan Burghgraef [1.5.2]. Hij is gedoopt op zondag 24 juni 1657 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1644-1657].
Notitie bij de geboorte van Johan: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 26
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1644-1657
Code D_CB_026
Periode register 1644-1657
Religie NG
Pagina 350
Plaats doop Breda
Datum doop 24-06-1657
Kind Johan Burghgraef
Kind geslacht m
Vader Adriaen Burghgraef
Moeder Catalijn Mertens
Johan is overleden vóór 1680, ten hoogste 23 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
3 Johannes Burghgraef [1.5.3]. Hij is gedoopt op woensdag 20 november 1658 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1657-1674].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 27
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1657-1674
Code D_CB_027
Periode register 1657-1674
Religie NG
Pagina 27
Plaats doop Breda
Datum doop 20-11-1658
Kind Johannes Burghgraeff
Kind geslacht m
Vader Adriaen Burghgraeff
Moeder Cateleyn Mertens
Johannes is overleden op donderdag 27 oktober 1695, 36 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm]. Hij is begraven op maandag 31 oktober 1695 in Breda [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
4 Perijntjen (Perina) Burghgraef [1.5.4]. Zij is gedoopt op zondag 15 augustus 1660 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1657-1674].
Notitie bij de geboorte van Perijntjen: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 27
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1657-1674
Code D_CB_027
Periode register 1657-1674
Religie NG
Pagina 59
Plaats doop Breda
Datum doop 15-08-1660
Kind Perijntje Burghgraeff
Kind geslacht v
Vader Adriaen Burghgraeff
Moeder Cathalijn Mertens
Perijntjen is overleden op maandag 24 mei 1734 in Breda, 73 jaar oud [bron: DTB Breda Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1733-1735]. Zij is begraven op zaterdag 29 mei 1734 in Breda [bron: DTB Breda Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1733-1735].
Notitie bij overlijden van Perijntjen: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer HKV
Archiefnaam Hervormde Gemeente Breda Kerkvoogdij
Deelnummer 152
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1733-1735
Code B_HKV_152
Periode register 1733-1735
Pagina 88v
Diversen 2e geluid, 3 poosen.
Plaats begraven Breda
Datum begraven 29-05-1734
Overledene Perina Burggraeff
Overledene geslacht v
Overledene datum overlijden 24-05-1734
Relatie overledene Christiaan van Bergen
Getuige bij:
08-04-1693     doop Johanna Krol (geb. 1693) [zie 1.4.3.6]     [nicht van moeder] [bron: Dopen nh Breda 1686-1704]
5 Philips Burghgraef [1.5.5]. Hij is gedoopt op vrijdag 2 december 1661 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1657-1674].
Notitie bij de geboorte van Philips: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 27
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1657-1674
Code D_CB_027
Periode register 1657-1674
Religie NG
Pagina 85
Plaats doop Breda
Datum doop 02-12-1661
Kind Philips Burghgraeff
Kind geslacht m
Vader Ariaen Burghgraeff
Moeder Cateleyn Mertens
Philips is overleden vóór 1680, ten hoogste 19 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
6 Hilliger Burghgraef [1.5.6]. Hij is gedoopt op zondag 11 februari 1663 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1657-1674].
Notitie bij de geboorte van Hilliger: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 27
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1657-1674
Code D_CB_027
Periode register 1657-1674
Religie NG
Pagina 105
Plaats doop Breda
Datum doop 11-02-1663
Kind Hilleger Burghgraeff
Kind geslacht m
Vader Adriaen Burghgraeff
Moeder Catheleyn Mertens
Hilliger is overleden vóór 1680, ten hoogste 17 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
7 Huybrecht Burghgraef [1.5.7]. Hij is gedoopt op vrijdag 2 mei 1664 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1657-1674].
Notitie bij de geboorte van Huybrecht: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 27
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1657-1674
Code D_CB_027
Periode register 1657-1674
Religie NG
Pagina 128
Plaats doop Breda
Datum doop 02-05-1664
Kind Huybrecht Burghgraeff
Kind geslacht m
Vader Adriaen Burghgraeff
Moeder Catalijn Meertens
Huybrecht is overleden vóór 1680, ten hoogste 16 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].
8 Pieter Burghgraef [1.5.8]. Hij is gedoopt op maandag 3 augustus 1665 in Breda [bron: DTB Breda dopen 1657-1674].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Gemeente Breda
Brontype boek
Archiefnummer CB
Archiefnaam Collectie DTB Breda
Deelnummer 27
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Dopen nh Breda 1657-1674
Code D_CB_027
Periode register 1657-1674
Religie NG
Pagina 147
Plaats doop Breda
Datum doop 03-08-1665
Kind Pieter Burghgraeff
Kind geslacht m
Vader Adriaen Burghgraeff
Moeder Catharijn Mertens
Pieter is overleden vóór 1680, ten hoogste 15 jaar oud [bron: http://genealogieburggraaf.nl/b3/b3-00001.htm].