zondag 31 maart 2013

Schade en Van der Mathe

Onlangs deed zich een tweede mogelijkheid voor om een serie oude jaargangen van Gens Nostra over te nemen, nadat ik bij de eerste poging net achter het net viste. Deze keer was ik wel de eerste, zodat ik gistermiddag met een forse boodschappentas, gevuld met meer dan twintig jaargangen Gens Nostra naar huis reed.
Aanleiding was een interessant artikel van Bram Vermaat in Gens Nostra 7/8 van 2009, dat juist een half jaar  is verschenen voordat ik zelf lid werd van de NGV. De titel: "Schade van der Mathe, een theorie over de herkomst van de familie en de naam Vermaat".

Naar aanleiding van een aantal vermeldingen uit het Repertorium op de leenhoven van Vianen (bewerkt door J.C. Kort) komt Bram Vermaat tot een hypothese over een mogelijke verwantschap tussen de geslachten Schade en Van der Mathe. Aansluitend geeft hij ook een mogelijke reden voor het gaan voeren van de naam Van der Mathe door nazaten van Philips Eerstsz.  
De belangrijkste passages uit het repertorium zijn de volgende:

['t Goy]
136. 2 morgen land in ’t Goy, boven: Jan van den Zande (1403: beneden: Hendrik Buddinxz.), beneden: heer Zweder van Vianen (1403: boven: erven heer Zweder van Beverweerd; 1435: Gijsbert van Vianen).
18-8-1392: Filips Ernstsz., 6 fol. 40v.
6-9-1403: Ernst Jansz. abusivelijk als 3 morgen in Loerik, (zie ook nr. 176), 7 fol. 12.
19-6-1420: Zweder Ernstsz. bij overdracht door Filips Ernstsz., 9 fol. 31.
5-1-1435: Arntje, dochter van Zweder Ernstsz., 10 fol. 18.
23-12-1439: Jan van Schadewijk Gijsbertsz. bij overdracht door Arntje, dochter van Zweder
Erntstsz., 10 fol. 33v.

[Houten]
160. Het hanekoorn in het kerspel Houten, zijnde Gijsbert Scive voor 15 mud haver uit zijn erf te Houten, de nonnen van Oudwijk voor 14 mud min 1 schepel haver uit Abbenhoeve, de vrouw van Hubert van Wulven voor 10 mud min 1 schepel haver uit haar erf aldaar, Willem Hubertsz. voor 6½ mud haver uit zijn erf, Herman van Wulven voor 3 mud en 1 schepel uit zijn erf, Herman Wy voor 3 mud haver uit zijn erf, Simon Pontiaansz. te Oud-Wulven voor 3 mud en 1 schepel haver uit zijn erf, Gerard van Voorn voor 2 mud haver uit zijn erf, Egbert Hermansz. voor 2 mud haver uit zijn erf, Filips Ernstsz. voor 2 mud haver uit zijn erf, Willem Mengelaar voor 1 mud haver uit zijn erf, Johan die Witte voor 1 mud uit zijn erf, Johan Quint voor 6 schepel uit zijn erf en Herman van Kamp voor 10 mud uit zijn erf aldaar.
30-3-1386: Heer Zweder van Vianen, broer van de leenheer, bij koop, Nassaus Domein, II, inv. 750.
10-7-1392: Heer Zweder van Vianen, 6 fol. 22v-23v.


161. Een hofstede, genaamd Tielland, en 1 morgen daarnaast, (1652: zijnde tezamen 2 morgen), in Houten, boven: Gijsbert van Schadewijk (1462: Gerard Hermansz.; 1573: Ernst van Rossum), beneden: kinderen Jacob van Lokhorst (1462: de heren van het Duitse huis te Utrecht), zijnde hofleen.
31-7-1392: Ernst Jansz., te komen op zijn kinderen bij Arnout, dochter van Rumer van den
Vene, nicht van de leenheer, zijn vrouw, 6 fol. 29v.
17-8-1407: Herman Schade zoals Ernst Jansz., 7 fol. 17.
6-3-1420: Herman Schade, eventueel te komen op zijn oudste broer, zoon van Ernst Jansz. bij Arentje van den Vene, zijn moeder, 9 fol. 22.
16-8-1462: Ernst Schade Hermansz. zoals het register van 1392, 10 fol. 97v.
21-1-1496: Maurijn Ernstsz., 12 fol. 112.
28-3-1525: Herman Maurijnsz. bij dode van Maurits Ernstsz., zijn vader, met lijftocht van Metje, zijn vrouw, 13 fol. 53.
11-8-1549: Marcelis Dirksz. bij overdracht door Herman Mauritsz. en het wordt erfleen gemaakt, 17 fol. 172v-173.


162. 18 morgen land in Houten, strekkend zuidwaarts tot de wetering tussen Houten en Schalkwijk en westwaarts tot de Nuendijk, oost: Zweder van Broekhuizen en kinderen van de zuster van Filips van Houten.
26-5-1294: Dirk Osterwort, knaap, doet afstand na overdracht aan Dirk van Osterhem, die overdroeg aan deken en kapittel ten Dom te Utrecht, Ketner, Oorkondenboek Sticht Utrecht, V, nr. 2632.

[Odijk]
176. 2 morgen land in Odijk, boven: de heren van St. Marie te Utrecht (1403: beneden: heer Willem van Rhenen), beneden: Arnout Schive (1403: boven) gemeen met de leenman.
18-8-1392: Filips Ernstsz., 6 fol. 40v.
6-9-1403: Ernst Jansz., 7 fol. 12.
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 136.

[Hagestein]
355. 15 morgen land in de parochie Gasperde.
17-7-1392: Jan die Brune zoals Costwijn, zijn vader, kocht van Costijn van IJsselt na opdracht, 6 fol. 25v.
Het leen 355 gesplitst in 355A en 355B.
355A. 12 morgen (1420: in de Haag; 1588: zowel binnen als buitendijks; strekkend van de Lek tot de Haagwetering; 1454: naast Willem Ben), boven (1420: de leenman; 1515: Aafje Blote; 1538: Geertruida Blote en Lambert Maasz.; 1585: executeurs van Herman Antonsz. of het manhuis van Vianen; 1608: mr. Jan van Montenegro), beneden (1420: erven Herbaren; 1515: erven Lambert Gijsbertsz.; 1538: de natuurlijke zoon van Lambert Maasz.; 1585: Amelis van Bronkhorst (!); 1588: van de Boekhorst; te den Haag; 1608: Joost Bakker Cornelisz.; 1622: van Grovestein).
17-7-1392: Hendrik Dirksz. de oude bij dode van Jan die Brune, 6 fol. 44v. 
22-2-1420: Dirk van den Oever, 9 fol. 7v.
11-8-1446: Machteld, weduwe Ludolf van Jutfaas, zoals Dirk van den Oever met lijftocht van
Wendelmoed, weduwe Hendrik van Rijsenburg, op 50 willems schilden en daarna van Joost
Abrahamsz., bastaard van Vianen, 10 fol. 53.
5-10-1454: Pieter van der Weide Jansz. bij overdracht door Jan Arnoutsz. voor Machteld, dochter van Hendrik Dirksz., weduwe Ludolf van Jutfaas, met lijftocht van Christina, weduwe Jan van der Weide, zijn moeder, 10 fol. 71v.
28-8-1495: Gozewijn van Zuilen Jansz. voor Clemens van der Weide bij dode van haar broer, 12 fol. 102.
23-4-1503: Jordaan Gijsbertsz. bij overdracht door Clementia, weduwe Gijsbert Jacobsz., zijn moeder, eventueel te komen op zijn zuster, 12 fol. 163.
15-1-1513: Lijftocht van Aleid, dochter van Herman Kroele, gehuwd met Jordaan Gijsbertsz., bevestigd door Clementia, zijn moeder, en Gijsberta, zijn zuster, 13, fol. 13v.
12-3-1515: Jan Gijsbertsz., priester, 13 fol. 22.
23-5-1532: Pieter Barbier Jansz. voor Pieter, natuurlijke zoon van heer Jan Gijsbertsz., priester, tot hij achttien is, bij overdracht door George Ludolfsz. voor Jan Gijsbertsz., diens vader, eventueel te komen op Stijne, diens zuster, of Jordaan Gijsbertsz., diens oom, 17 fol. 19.
6-5-1538: George Ludolf voor heer Jan Gijsbertsz., priester, bij overdracht door Pieter, diens zoon, te komen op Gijsbert Jordaansz., Pieters neef, die hem dan f 500.- zal betalen, 17 fol. 61v-62.
31-8-1538: Jan Joostenz. te Amersfoort voor Margaretha, zijn dochter, bij overdracht door Jan van Valkenburg voor heer Jan Gijsbertsz., priester, 17 fol. 64.

355B. 2 morgen boven de stad Vianen, strekkend van de Haagwetering over de Lekdijk tot de kil, boven: Bernard van Tull (1442: de leenheer; 1569: erven Arnout Gijsbertsz.; 1611: Laurens Jacobsz. c.s.; 1626: Paulus Hendriksz.; 1657: Dirk Cornelisz.), beneden: Belie, dochter van Hendrik van den Oever, (1442: de leenheer; 1569: Willem Pelgrimsz.; 1611: Wouter Gerardsz.; 1626: Anna Crom), (1569: jaarlijks 14 pond waardig).
22-2-1420: Dirk van den Oever zoals Jan die Brune en Hendrik Dirksz., 9 fol. 7v.
14-9-1442: Hubert van Tull ook met 4 morgen in de Haag, boven: weduwe Floris van Jutfaas of Dirk Tukker de oude, beneden: Jan van Nesse, met lijftocht van Aleid, zijn vrouw, 10 fol. 43v.
24-1-1457: Ernst Ernstsz. bij overdracht door Hubert van Tull met lijftocht van Ernst en Yke, zijn ouders, 10 fol. 77v.
5-12-1491: Ernst Schaye met lijftocht van Ernst Schaye Hermansz., zijn vader, en Ida, dochter van Maurijn Bakker, zijn moeder, waarna overdracht aan Gijsbert Arnoutsz. alias van Buren met lijftocht van Stijne, dochter van Hendrik Pietersz., diens vrouw, te versterven in de boedel met f 100.- karolus, 12 fol. 76.
23-3-1497: Jan Herman Dirksz. bij overdracht door Gijsbert Arnoutsz. alias van Buren, gehuwd met Christina, met lijftocht van Aleid, dochter van Willem Hisinc, zijn vrouw, te komen op hun jongste zoon, 12 fol. 120.
27-3-1532: Lijftocht van Geertruida, dochter van Jan Tukker, gehuwd met Jan Hermansz., te komen op zijn oudste zoon, 17 fol. 17.
23-4-1544: Allard van Waal Willemsz. voor Arnout Jan Hermansz. bij dode van diens vader, 17 fol. 114.
21-4-1552: Machteld, dochter van Jan Hermansz., bij overdracht door Arnout Jan Hermansz., haar broer, 17 fol. 197.
2-4-1562: Arnout Jan Hermansz. bij dode van Machteld, zijn zuster, waarna overdracht aan
Lambert Gijsbertsz. van Everdingen, 21 fol. 101v-102.
15-3-1569: Willem Pelgrimsz. voor Willem van Everdingen bij dode van Lambert, diens vader, LRK 289 c. Vianen fol. 10v-11, 24 fol. 23v-24, LRK 340 fol. 244v-245.
5-12-1571: Simon Pietersz. voor Aafje, dochter van Pieter Simonsz., zijn zuster, 379 weduwe
Hans van Limburg, bij overdracht door Willem van Everdingen Lambertsz., 24 fol. 105v-106. 10-5-1596: Hans van Limburg bij overdracht door Aafje Pietersdr., zijn moeder, 26 fol. 42v.

Hierbij betoogt Bram dat op basis van de vermelding bij Tielland [160] Herman Schade een zoon is van Ernst Jansz en Arentje van de Vene en dat mede op die manier het wapen van Schade ook het wapen van Van der Mathe kon worden. De kernpassage bij deze aanname is de volgende:

31-7-1392: Ernst Jansz., te komen op zijn kinderen bij Arnout, dochter van Rumer van den
Vene, nicht van de leenheer, zijn vrouw, 6 fol. 29v.
17-8-1407: Herman Schade zoals Ernst Jansz., 7 fol. 17.
6-3-1420: Herman Schade, eventueel te komen op zijn oudste broer, zoon van Ernst Jansz. bij Arentje van den Vene, zijn moeder, 9 fol. 22.

Hierin wordt inderdaad beschreven dat Ernst Jansz getrouwd is met Arentje van de Vene. Tevens wordt beschreven dat Arentje van de Vene de moeder is van Herman Schade. Wat echter ontbreekt is de vermelding dat Ernst Jansz de vader is van Herman Schade.

Ik denk dat dat ook niet het geval is. Zoals ik al in een eerdere blogpost heb betoogd (http://vermaatisdenaam.blogspot.nl/2013/02/verwantschap-met-de-familie-schade.html), lijkt de bovenstaande vermelding juist aan te geven dat de vader van Herman Schade na het overlijden van Ernst Jansz is getrouwd met diens weduwe. Herman Schade noemt Arentje daarom zijn "moeder", terwijl zij in werkelijkheid zijn stiefmoeder is. Mogelijk werpt dit ook een ander licht op de vermelding van 1407 en is de daar vermelde Herman Schade de vader van de Herman Schade die in 1420 is vermeld. Dat deze jongere Herman een zoon Ernst noemt, naar de overleden eerste echtgenoot van zijn stiefmoeder, is op zich niet vreemd.
Evenmin is het vreemd dat Tielland vererft in de lijn Schade, aangezien expliciet vermeld wordt dat Arentje van de Vene nicht van de leenheer is. De grond "hoort" daarom bij haar en gaat vervolgens over naar de nazaten van haar tweede echtgenoot.

Zo wordt de stamboom, zoals Bram Vermaat zie toont in zijn artikel (Gens Nostra 64, p. 498), enigszins anders:


Stamboom nazaten van Eerst
De hierboven geciteerde vermeldingen bieden nog twee andere interessante verbanden. Er is namelijk sprake van een Ludolf van Jutfaas, overleden voor 11-8-1446 (dan wordt namelijk Machteld Hendrik Dirkszdr. als zijn weduwe vermeld), die heel goed de vader kan zijn van de in het artikel van Bram Vermaat genoemde Scade Ludekijns soon van Jutfaes (vermeld 22-3-1450 in het Buurspraakboek van Utrecht [Gens Nostra 64 p. 501]).
Via Machteld komt dit stuk land bij Gasperde in bezit van Pieter van der Weide, via hem bij zijn zuster Clementia en via haar bij haar zoon Jorden Gijsbertsz van der Maet. Dit is een nakomeling van de familie Van der Maeth uit Amersfoort, waartoe ook Goert Thomasz van der Maet behoort, wiens zoon Thomas vanuit Amersfoort burger van Utrecht is geworden.
Het leen dat Govert, de zoon van deze Thomas ontvangt bij Achthoven brengt ons vervolgens weer vrij dicht bij een andere (ook Rooms-Katholieke) familie Van der Maet uit deze omgeving, maar die aansluiting is (nog?) niet gevonden.


zaterdag 30 maart 2013

De Vermaat van de maand (8): nazaten van een Maerten Vermaet

Nazaten van een Maerten Vermaet. Maar welke?

In het Procuratieboek van de Vierschaar van Vlaardingen 1644-1677 worden op 2 mei 1662 de broers Pieter Maertensz Vermaet en Jacobus Maertensz Vermaat genoemd: Pieter Maertensz. Vermaet constitueert Michiel Arentsz. wonende Rotterdam om te innen de penningen die zijn constituant broeder Jacobus Maertensz. Vermaat van Anthony Croeser koopman te Oostende, te goed heeft.

Waarschijnlijk is Pieter dezelfde als Pieter Maertensz Vermaet die op 2 juni 1654 in Vlaardingen in ondertrouw gaat met Ariaentge Davidtsdr.

Ondertrouw Pieter Maertensz Vermaet en Ariaentge Davidtsdr
Helaas is uitsluitend vermeld dat Pieter een "jongeman" is die "woont tot Vlaerdinge" en niet waar hij geboren is. Ook uit de getuige bij de ondertrouw van zijn kant, "Meijo" worden we niets wijzer.

In het doopboek van Vlaardingen heb ik inmiddels twee kinderen gevonden van Pieter en Ariaantje: Willem uit 1662 en Lijsbeth uit 1665.
Deze Lijsbeth is hoogstwaarschijnlijk dezelfde als de echtgenote van Jacob Ariens Groen, van Willem heb ik verder geen spoor gevonden.

Van twee andere Vermaet-en uit Vlaardingen, Maertie (getuige bij de doop van Ariaantje Groen (1699) en Jan Groen (1700)) en Maerten, in 1681 in Maassluis getrouwd met Stijntje Alderts Briel, vermoed ik dat het ook kinderen van Pieter en Ariaantje zijn.

De vraag is nu: wie is de vader van Pieter en Jacobus? Hij moet Maerten heten, geboren zijn rond 1600 en zijn vrouw zou een Jacob in de familie moeten hebben.
Mogelijk gaat het om Maerten Philipsz Vermaet (1615-voor 1675). Uit zijn eerste huwelijk zijn echter noch een Pieter noch een Jacob bekend en hoewel de grootvader van zijn tweede vrouw Pieter heet, lijkt zij te oud om uit dit huwelijk kinderen te hebben (ze trouwde op 46-jarige leeftijd).

Een andere mogelijkheid biedt de oom van de eerste Maerten, die ook Maerten Philipsz Vermaet heet (1593-voor 1645) en van wie tenminste één kind gedoopt zonder vermelding van de voornaam. Omdat een deel van zijn kinderen in Spijkenisse gedoopt is en een ander deel in Oosterhout (waarvan uit die periode geen doopboek is overgeleverd) en omdat er tussen deze kinderen bijvoorbeeld geen Philips bekend is, is het goed mogelijk dat hij nog een aantal andere, tot nog toe onbekende kinderen heeft. Het feit dat Magdalena Jansdr Bos, de weduwe van de oudere Maerten Philipsz, een borg krijgt van Leendert Arensz, schipper te Vlaardingen, brengt bovendien een verbinding naar de plaats waar Pieter Maartenz ten tijde van zijn huwelijk woonachtig is.
Als laatste argument kan worden aangevoerd dat de dochter van Pieter en Ariaantje de naam Lijsbeth krijgt, terwijl zowel een zus als een kleindochter van de oudere Maerten Philipsz diezelfde naam hebben.

Laten we hopen dat toekomstige zoektochten in het ONA van Vlaardingen of dat in Oosterhout meer aanwijzingen aan het licht brengen.

zaterdag 23 maart 2013

Uit dezelfde stam: de familie De With (10)

Tijdens mijn speurtochten naar de familie De With stuitte ik op een curiosum, namelijk het echtpaar Ludolph de With Hoevenaar en Christina Gesina van Hoorn.

Ludolph werd gedoopt op 24 oktober 1736 in Utrecht als zoon van Cornelis Hoevenaar (1698-1761) en Adriana Margaretha de Bruijn (1707-1746). Aangezien zijn grootmoeder van moederszijde Elisabeth (Goossens) de With is, een dochter van Gosuinus Ludolphsz de With en Elisabeth de l'Hommel, is de afleiding van de naam "De With" snel verklaard.

Evenals zijn verre neven (de nazaten van Gosuinus' broer Adriaen) was Ludolph advocaat in Utrecht en bezat hij een flink fortuin. Tevens was hij "schout en gadermeester" van Achttienhoven. Zijn bezit werd verder vergroot toen hij op 27 oktober 1782 in Utrecht trouwde met Christina Gesina van Hoorn. Christina werd gedoopt op 5 november 1739 in Amsterdam als dochter van Nicolaas Hendrik van Hoorn en Catharina van Beaumont. Haar vader was onder meer Heer van Noordwijk en hij liet een fortuin na aan zijn drie erfgenamen.
Aan Ncolaas Hendrik Strick van Linschoten, haar zoon uit haar eerste huwelijk. droeg Christina f 30.000,- (tegenwoordig ruim E 200.000,-) over ter gelegenheid van zijn huwelijk.
Ludolph en Christina kochten in 1785 de buitenplaats De Vechtstroom in Breukelen en woonden daarna deels in Utrecht en deels op hun landgoed. Opvallend is dat De Vechtstroom tussen 1753 en 1766 eigendom was van Everhardus Dudok en Anna Martha de With (inderdaad een verre nicht van Ludolph).

Bij gelegenheid van haar 58e verjaardag graveerde Adrianus Hoevenaar jr. (1764-1832), de zoon van Ludolph's broer Adrianus en evenals zijn vader amateur-schilder, -tekenaar en -graveur, een glas, dat bewaard is gebleven.


Glas gegraveerd ter ge;legenheid van de 58e verjaardag van Christina Gesina van Hoorn
Een dronk op de 58ste verjaardag van Gesina van Hoorn. 
Op de kelk een diamantlijngravure van een wildeman die een lauwerkrans vasthoudt met daarin de initialen CGvH. Hierboven komt Fama aanvliegen met in de linkerhand de loftrompet en in de rechterhand een lauwerkransje met 58 erin. Op de andere kant staat de tekst: TER GEDACHTENIS van de 58ste VERJAARDAG/ Van Vrouwe CHRISTINA GESINA Van HOORN/ Op den 5de November 1796. 
De tekst heeft Hoevenaar in maar liefst zeven verschillende lettertypen gegraveerd, mogelijk als voorbeeld van zijn kunnen. Gesina van Hoorn, Hoevenaars tante, was een vermogende vrouw. Wellicht hoopte hij op haar verjaardag potentiële opdrachtgevers te ontmoeten. Engels loodglas. Hoogte: 13,4 cm. 
Gesigneerd en gedateerd: A.Hoevenaar Fecit 1796. Amsterdams Museum
[
http://www.hoevenaar-art.nl/Glas/HTML/Virtual%20Museum/A.Hoevenaar%20jr/A.Hoevenaar07.html]
 In 1802 verkocht Ludolph De Vechtstroom weer. Terwijl hij er in 1785 fl. 27.000,- voor had betaald, kreeg hij er nu slechts fl. 22.000,- voor terug (waarvan de koper ook nog eens fl. 14.000,- van de verkoper leende). Wel was door het verkopen van stukken grond de oppervlakte van het landgoed flink afgenomen. 

Christina overleed op 22 mei 1805 en Ludolph op 20 december 1808, beiden in Utrecht.

Opvallend is dat ook in de tweede reeks van nakomelingen van Eerst een achternaam als voornaam wordt gebruikt: de naam Ludolph de With Hoevenaar volgt immers hetzelfde principe als de naam Boudewijn Vermaat van der Schee.

donderdag 21 maart 2013

Uit dezelfde stam: de familie De With (9)

Wie was nu de laatste De With?

De enige zoon van Ludolf Simon de With die de volwassenheid bereikte, Johan Adriaan de With, is in 1811 (bij het verdelen van de fl. 14.000,- die door Ludof Simon en Maria bij het huwelijk van hun jongste dochter als legitieme portie zijn vastgezet) blijkens de akte nog in leven, maar een woonplaats wordt niet vermeld.


Van Adriana Cornelia de With, de tweede dochter van Ludolf Simon de With en Maria de Wit is bekend dat zij is overleden op woensdag 11 april 1827 om 18:30 in Brielle, 75 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1827 Akte 77]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 april 1827 [bron: Overlijden Brielle 1827 Akte 77]. Bij de overlijdensaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: mr. Charles Christoffel Brender à Brandis (1751-1837) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3] [echtgenoot].

Met haar stierf, na bijna 400 jaar, waarschijnlijk de laatste telg uit van het geslacht De With, dat rond 1465 begon met Jan Hendrickx die Wyt.


Overlijdensadvertentie voor Adriana Cornelia de With

woensdag 20 maart 2013

Uit dezelfde stam: de familie De With (8)


Dit voorlaatste deel van de reeks schrijf ik over Ludolf Simon de Witt (de With) en zijn gezin. Van de 13 kinderen van hem en zijn vrouw Maria de Wit bereikten er 6 de volwassenheid: een dochter trouwde maar bleef mogelijk kinderloos, een andere dochter bleef ongetrouwd, drie dochters trouwden en kregen kinderen (de gezinnen Bousquet, Brender a Brandis en De Surmont de Bas) en van een zoon is uitsluitend bekend dat hij in 1811 nog in leven moet zijn geweest (mogelijk verbleef hij in de Oost of de West).

1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3 Ludolf Simon de Witt (of De With) is geboren in 1725 in Paramaribo (SUR) [bron: http://d-compu.dyndns.org/blokland/suiker_deel05.htm], zoon van Johan Hendrik de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1) en Maria Kinkhuijsen (Kinckhuysen).
Notitie bij de geboorte van Ludolf: In 1733 vertrokken de andere 2 kinderen, samen met hun verzorgster de negerin Laura, met het schip "Vrijheid", schipper Pieter Eekels uit Paramaribo naar Amsterdam.
[http://d-compu.dyndns.org/blokland/suiker_deel05.htm]
Ludolf is overleden, 75 of 76 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18 december 1801 in Haarlem [bron: DTB Haarlem begraven 1796-1812 [Family Search, p. 251/569]].
Notitie bij overlijden van Ludolf: "En uitgevoert van Swammerdam Ludolf Simon de With 0 } 0"
Notitie bij Ludolf: Klein Bellevue was een koffieplantage aan de Commewijnerivier in het district Commewijne in Suriname. Zij lag links bij het opvaren, stroomafwaarts naast plantage Purmerend en stroomopwaarts naast plantage Saphir.
In 1747 werd het Fort Nieuw-Amsterdam opengesteld. Hierdoor werd het moerasgebied aan de beneden-Commewijne beschermd tegen vijandelijke invallen, en werd het uitgegeven voor de aanleg van plantages. Hiervan werd 400 akkers uitgegeven aan Ludolf Simon de Witt en Everhardus Dudok. De plantage deed haar naam eer aan en werd als de enige plantage aan deze zijde van de rivier niet uitgebreid. Ludolf Simon en Everhardus waren respectievelijk zoon en schoonzoon van Johan Hendrik de Witt, de eigenaar van plantage Bellevue. Deze kreeg, na het aanleggen van Klein Bellevue, de naam Oud-Bellevue. Ludolf Simon was al in 1733 naar Nederland vertrokken en fungeerde waarschijnlijk als geldschieter. Met de helft van de plantages Mopentibo, Oud-Bellevue was er waarschijnlijk geld genoeg. In 1793 was Dudok overleden en Ludolf Simon de enige eigenaar van Klein Bellevue.
Daarna ging het bezit over naar François Jansz. Tayspil, koopman in Amsterdam. Hij was al in 1793 beheerder van een fonds dat eigenaar was van de plantage Hofwijk aan de Tapoeripakreek. Later kwam daar ook de katoenplantage Goosen aan de Warappakreek bij.
De laatst vermelde eigenaar was M. Tyndall-Herbert. De familie Tyndall was tijdens het Engelse tussenbewind (1802-1816) uit Brits-Guiana naar Suriname gekomen. In Nickerie waren zij enige tijd eigenaar van de buurplantages Waterloo, Nursery en Hazard evenals de aan zee gelegen plantage met de toepasselijke naam Sealand. Een Herbert werkte samen met Tyndall als administrateur en samen bezaten zij enige tijd de plantage Ellen. Waarschijnlijk kocht Tyndall de plantage om de slaven over te brengen naar Nickerie. Zij werd namelijk niet meer genoemd in het emancipatieregister uit 1863 en de plantage was waarschijnlijk toen al verlaten.
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_Bellevue]

Mopentibo was een plantage aan de Surinamerivier in het district Commewijne in Suriname. De plantage ligt aan de rivier tussen Peperpot en Meerzorg. In het binnenland grenst zij aan Jagtlust.
Het begin van Mopentibo moet ongeveer tussen 1651 en 1660 gelegen hebben. Waarschijnlijk was het een Engelse planter die het als suikerplantage aanlegde. De oppervlakte was 604 akkers. De eerst bekende Hollandse eigenaar was Simon van Halewijn, die in 1696 naar Suriname was gekomen. Hij was ook de eigenaar van Peperpot en Puttenzorg en het daarnaast gelegen ‘t Eylant. Ook het hogerop gelegen Beaumont was in zijn eigendom.
Na zijn overlijden in 1727 kwam Mopentibo in het bezit van zijn vrouw Susanna Kinckhuysen. Na haar overlijden in 1732 erfden de kinderen van haar zus Maria die getrouwd was met Johan Hendrik de With, eigenaar van plantage Bellevue aan de Cottica de plantage. De helft gaat naar Anna Martha, getrouwd van Everhardus Dudok en de andere helft naar Ludolf Simon, getrouwd met Maria de Wit. Het derde kind, Adriana Elisabeth, getrouwd met Cornelis Lont erfde een huis in Paramaribo. Zij woonden allen in Nederland en Mopentibo werd beheerd door Andreas Mauricius, zoon van gouverneur Jan Jacob Mauricius. Lint en Dudok beginnen rond 1746 de plantage Klein Bellevue aan de Commewijne.
Daarna kwam de plantage in het bezit van het fonds Jean Jacques Poncelet en Zoon uit Amsterdam. In 1821 bezat dit fonds negen plantages in Suriname. De plantage was inmiddels een koffieplantage geworden. De volgende eigenaar werd E. Alexander. Hij deed weinig aan beheer want in 1831 was Mopentibo een kostgrond.
In 1835 werd de plantage, samen met Peperpot, gekocht door Casper Lodewijk van Uytrecht de Veer. De plantages werden samengevoegd en het vervolg van de geschiedenis van Mopentibo werd gelijk aan die van Peperpot. In 2011 kwam Mopentibo weer in het nieuws doordat verschillende Caribische leiders tijdens een CARICOM bijeenkomst de "Mopentibo Nature Trail" wandelden.
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Mopentibo]

Beheersnummer: B066
Archief: Notarieel archief Bodegraven
Type index: Notariële akten Bodegraven, 1769
Inventarisnummer: 884a
Aktenummer: 133
Naam: Ludolph Simon de With
Datum: 27-10-1769
Type akte: procuratie
Inhoud: Ludolph Simon de With onder Zwammerdam machtigt de Amsterdamse koopman Mattheus Freher namens hem een plantage in Suriname te kopen.

Beheersnummer: B066
Archief: Notarieel archief Bodegraven
Type index: Notariële akten Bodegraven, 1775
Inventarisnummer: 885
Aktenummer: 93
Naam: Ludolph Simon de With
Datum: 08-10-1775
Type akte: procuratie
Inhoud: Ludolph Simon de With te Zwammerdam machtigt Christoffel Nagel, raad in het Hof van Justitie te Suriname, om namens hem de plantages Mopentibo, Klein-Bellevue en Oud-Bellevue te Suriname te beheren en namens hem de financiële contacten met Francois Tayspil Jz. te Amsterdam te onderhouden
Vermeld:
17-07-1766
Testament (Testament
Aktenummer: 49
Datum: 17-07-1766
Soort akte: Testament
Notaris: J. DE CLEFAY
Personen:

Testateur: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Testateur
Beroep: procureur geregte van Utrecht
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: Ludolph Simon de With, neef
Achternaam: Ludolph Simon de With, neef
Rol in akte: Erfgenaam
Woonplaats: op de plaats With en Lust, by Zwammerdam

Erfgenaam: Johanna Maria Dudok, dochter Everardus Dudok en + Anna Martha de With
Achternaam: Johanna Maria Dudok, dochter Everardus Dudok en + Anna Martha de With
Rol in akte: Erfgenaam
Woonplaats: Breukelen, op de plaats Vechtstroom
Bijzonderheden:
seclusie van de momberkamer
op 14-4-1768 kopie geleverd aan NN Lelyveld, gehuwd met
Johanna Maria Dudok
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U237a004)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905]
30-12-1811
Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
Getuige bij:
08-07-1778
doop Ludolph Simon Bousquet (geb. 1778) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.2.3]
[grootvader moederszijde]
[bron: DTB Amsterdam dopen 135p.476(oud pag. 468; folio 234v), nr.8]
17-12-1780
doop Ludolf Adriaan Simon Brender à Brandis (1780-1819) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3.2]
[grootvader moederszijde]
[bron: DTB Leiden Dopen Nieuwe- of Marekerk 1766-1811 [Regionaal Archief Leiden, p. 92/282]]
Ludolf trouwde, 20 of 21 jaar oud, op maandag 15 augustus 1746 in Delfshaven [bron: DTB Delfshaven Trouw gereformeerd] met Maria de Wit, 17 jaar oud, nadat zij op donderdag 28 juli 1746 in Delfshaven in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Delfshaven Trouw gereformeerd].
Notitie bij het huwelijk van Ludolf en Maria: Huwelyks-zangen, ter bruilofte van ... Ludolf Simon de With, en ... Maria de Wit, geviert te Delfshaven, den 15den van Oogst-Maandt, 1746
Type: Boek
Uitgever: Te Amsterdam, by Arendt van Huissteen, boekverkooper, s.a. [1746]
Standplaats: KOG Obr.fol 1-10

Ter zilveren bruilofte van ... Ludolph Simon de With, en ... Maria de Wit, gevierd op Withenlust, den 15den van Oogst-Maand, 1771.
Uitgever:
Te Amsterdam, by Pieter Jan Entrop, boekverkooper, s.a. [1771]
Omschrijving:
4° (28cm) .
Onderwerp(en):
Wit, Maria de | With, Ludolph Simon de

Bruidegom Ludolph Simon de Wit , jongeman , van Won. Rotterdam
Bruid Maria de Wit , jongedochter , van Won. Delfshaven
Plaats Delfshaven
Datum ondertrouw 28-04-1746
Opmerkingen voor de bruid 30 gld .
Bron DTB Delfshaven Trouw gaarder

Bruidegom Ludolph Simon de Wit , jongeman , wonend: Rotterdam
Bruid Maria de Wit , jongedochter , wonend: Delfshaven
Plaats Delfshaven
Datum ondertrouw 28-07-1746
Opmerkingen voor de bruid 30 gld.
Bron DTB Delfshaven Trouw gaarder

Bruidegom Ludolf Simon de Wit , jongeman , van Surname , wonend: Wijnhaven
Bruid Maria de Wit , jongedochter , van Delfshaven , wonend: Delfshaven
Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 31-07-1746
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

Bruidegom Ludolfs Simon de With , jongeman , van Suriname , wonend: Rotterdam
Bruid Maria de Wit , jongedochter , van Delfshaven
Plaats Delfshaven
Datum trouwen 15-08-1746
Datum ondertrouw 31-07-1746
Opmerkingen extra ordinair
Bron DTB Delfshaven Trouw gereformeerd
Zij is gedoopt op zondag 12 juni 1729 in Delfshaven [bron: DTB Delfshaven Doop gereformeerd].
Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria de Wit
Vader Adrianus de Wit
Moeder Jacoba van der Poel
Getuige Arij Florisz de Wit
Leendert de Wit
Geertruijda de Wit
Adriana van der Poel

Plaats Delfshaven
Datum doop 12-06-1729


Bron DTB Delfshaven Doop gereformeerd
Maria is overleden op zaterdag 23 oktober 1813 om 14:00 in Haarlem, 84 jaar oud [bron: Overlijden Haarlem 1813 p. 174v]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1813 [bron: Overlijden Haarlem 1813 p. 174v].
Notitie bij overlijden van Maria: St. Janstraat Wijk 6 nr. 22

Aangevers:
Johan Jurgen Christoffel Bierbrouwer, 60 jaar, zonder beroep, wonend St. Janstraat
Jacobus van Loghem, 69 jaar, keurslijfmaker, wonend St. Janstraat
Vermeld:
30-12-1811
Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
Getuige bij:
17-11-1774
doop Louise Marie Bousquet (1774-1776) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.2.2]
[grootmoeder moederszijde]
[bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.444(oud pag. 436; folio 218v), nr.14]
08-07-1778
doop Ludolph Simon Bousquet (geb. 1778) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.2.3]
[grootmoeder moederszijde]
[bron: DTB Amsterdam dopen 135p.476(oud pag. 468; folio 234v), nr.8]
17-12-1780
doop Ludolf Adriaan Simon Brender à Brandis (1780-1819) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3.2]
[grootmoeder moederszijde]
[bron: DTB Leiden Dopen Nieuwe- of Marekerk 1766-1811 [Regionaal Archief Leiden, p. 92/282]]
Kinderen van Ludolf en Maria:
1 Elisabeth Maria de With, gedoopt op zondag 4 juni 1747 in Rotterdam. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.1.
2 Jacoba Adriana de With, geboren vóór dinsdag 3 februari 1750 in Loenersloot. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.2.
3 Adriana Cornelia de With, gedoopt op zondag 2 januari 1752 in Zwammerdam. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3.
4 Anna Everardina de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.4]. Zij is gedoopt op zondag 27 oktober 1754 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 32/82]]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Everhardus Dudok (ovl. vóór 1793) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anna Martha de With (1723-1764) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: Getuigen: Everhardus Doduk, Anna Martha de With
Anna is overleden vóór woensdag 20 november 1754 in Zwammerdam, ten hoogste 24 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 november 1754 [bron: DTB Zwammerdam index overledenen 1750-1811 [Nat. Archief, p. 5/34]].
5 Anna Martha de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.5]. Zij is gedoopt op zondag 30 november 1755 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 36/82]]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Everhardus Dudok (ovl. vóór 1793) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anna Martha de With (1723-1764) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: Getuigen:
Everhardus Dudok, Anna Martha de With
Anna is overleden vóór dinsdag 13 januari 1756 in Zwammerdam, ten hoogste 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1756 [bron: DTB Zwammerdam index overledenen 1750-1811 [Nat. Archief, p. 6/34]].
6 Johanna Henrietta de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.6]. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1757 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 38/82]]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hendricksz Lont (1700-1788) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.1] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Jacoba Adriana de With (vóór 1750-1823) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.2] [zus].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Getuigen: de Heer Lont, Mejuffrouw Jakoba de With

{Aangezien Ludolf geen ongetrouwde zusters heeft en evenmin ongetrouwde tantes met de naam Jacoba, vermoed ik dat het hier om zijn oudste dochter (toen ongeveer 7 jaar oud) gaat.}
Johanna is overleden vóór maandag 23 mei 1757 in Zwammerdam, ten hoogste 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1757 [bron: DTB Zwammerdam index overledenen 1750-1811 [Nat. Archief, p. 6/34]].
7 Anna Everardina (Anna Gerardina) de With, gedoopt op zondag 2 juli 1758 in Zwammerdam. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7.
8 Maria Hendrina de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.8]. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1760 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 41/82]].
Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen: de Heer Jakobus de With, Juffrouw Henrika Maria Schoemaker
Maria is overleden vóór donderdag 24 juli 1760 in Zwammerdam, ten hoogste 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1760 [bron: DTB Zwammerdam index overledenen 1750-1811 [Nat. Archief, p. 8/34]].
9 Maria Susanna de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.9]. Zij is gedoopt op zondag 10 oktober 1762 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 44/82]]. Maria is overleden in Haarlem[?].
Vermeld:
30-12-1811
Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
10 Johan Ludolph de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.10]. Hij is gedoopt op zondag 9 september 1764 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 46/82]]. Johan is overleden vóór maandag 19 november 1764 in Zwammerdam, ten hoogste 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 november 1764 [bron: DTB Zwammerdam index overledenen 1750-1811 [Nat. Archief, p. 10/34]].
11 Johan Adriaan de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.11]. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1766 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 49/82]]. Johan is overleden vóór maandag 15 juni 1767 in Zwammerdam, ten hoogste 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1767 [bron: DTB Zwammerdam index overledenen 1750-1811 [Nat. Archief, p. 11/34]].
12 Johan Adriaan de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.12]. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1768 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 52/82]].
Vermeld:
30-12-1811
Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
Getuige bij:
18-09-1791
doop Adriaan Mattheus Brender à Brandis (1791-1839) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3.5]
[oom moederszijde]
[bron: DTB Abbenbroek dopen 1770-1811 [Nat. Archief, p. 47/117]]
13 Ludolph Simon de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.13]. Hij is gedoopt op zondag 20 mei 1770 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 56/82]]. Ludolph is overleden vóór zaterdag 30 juni 1770 in Zwammerdam, ten hoogste 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 juni 1770 [bron: DTB Zwammerdam index overledenen 1750-1811 [Nat. Archief, p. 13/34]].
Getuige bij:
01-04-1781
doop Ludolph Simon de Surmont de Bas (1781-1821) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7.2]
[oom moederszijde]
[bron: DTB Bodegraven dopen 1649-1812 [Family Search, p. 224/885]]

1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.1 Elisabeth Maria de With, dochter van Ludolf Simon de Witt (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3) en Maria de Wit. Zij is gedoopt op zondag 4 juni 1747 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Dopeling Elisabet Maria Ludolp de With
Vader Ludolp Simon de With
Moeder Maria de Wit
Getuige Samuel Verhulst
Elisabeth Kinkhuisen

Plaats Rotterdam
Datum doop 04-06-1747


Wonende Oostzijde Glashaven
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Elisabeth is overleden in Haarlem[?].
Vermeld:
30-12-1811
Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
Elisabeth trouwde met Isaak Jansz de Wit. Isaak is overleden vóór maandag 30 december 1811.
1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.2 Jacoba Adriana de With (afb. 1) is geboren vóór dinsdag 3 februari 1750 in Loenersloot [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I177.php], dochter van Ludolf Simon de Witt (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3) en Maria de Wit. Jacoba is overleden op maandag 3 februari 1823 om 20:00 in Amsterdam, minstens 73 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1823 register 2; 3 jan-13 feb p. 178v]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 februari 1823 [bron: Overlijden Amsterdam 1823 register 2; 3 jan-13 feb p. 178v].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Keizersgracht bij Wolvestraat Kanton 4 nr. 228

Aangevers:
Samuel Bousquet, 40 jaar, makelaar, wonend Keizersgracht 250, zoon overledene
Lourens Greve, 60 jaar, kantoorbediende, wonend Kolk 4
Vermeld:
30-12-1811
Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
Getuige bij:
13-02-1757
doop Johanna Henrietta de With (1757-vóór 1757) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.6]
[zus]
[bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 38/82]]
Jacoba trouwde, minstens 20 jaar oud, op zondag 25 maart 1770 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam trouwen 1676-1807 [Nat. Archief, p. 64/89]] met Daniel [Louisz?] Bousquet (afb. 2), minstens 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 2 maart 1770 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 615, p.447].
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Daniel: Echtzang, op het huwelyk van ... Daniel Bousquet, en jongkvrouwe Jakoba Adriana de With, vereenigd te Zwammerdam, den 25sten van Lentemaand 1770.
Naamsingangen:
Schut, Jan Hendrik .
Uitgever:
S.l. : s.n., s.a. [1770]
Omschrijving:
4° (26 cm) .
Onderwerp(en):
Bousquet, Daniel | With, Jakoba Adriana de | Amsterdam
Hij is gedoopt vóór dinsdag 21 december 1745 [bron: Overlijdensadvertentie Daniel Bousquet]. Daniel is overleden op zondag 21 mei 1826 om 11:00 in Amsterdam, minstens 80 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1826 register 4; 17 mrt-20 jun p. 135r]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1826 [bron: Overlijden Amsterdam 1826 register 4; 17 mrt-20 jun p. 135r].
Notitie bij overlijden van Daniel: Kijzersgracht over Felix Kanton 4 nr. 228

Aangevers:
Henricus Blaauw, 32 jaar, bediende, wonend Kijzersgracht over Felix Kanton 4 nr. 228
Hendrik Anthon Speller, 25 jaar, kantoorbediende, wonend Bloemgracht
Notitie bij Daniel: Beroep: makelaar

Fonds De Witte Hond
Dit Fonds werd in 1647 gesticht door jhr. Jacob van Hove van Zijll om uit de exploitatie van zijn huis ’’De Witte Hond’’ te Amsterdam aan de Warmoesstraat ondersteuning te verlenen aan de behoeftige nakomelingen van zijn tante Alida van Hove van Zijll en Frans Hendriksz Oetgens.
==
Fonds: de witte hond
Het betrof alle families, die het niet ruim of soms zelfs uitgesproken
arm hadden, maar die toen toch stellig nog niet bepaald waren afgezakt.
Heel anders was het gesteld met het grote gezin de Surmont de Bas. In
maart 1810 stuurde de Amsterdamse makelaar Daniel Bousquet, die op
een of andere wijze achter het bestaan van het zeer in stilte werkende
fonds was gekomen, een brief, waarin hij uiteenzette, hoe hij f 1400,-
per jaar moest spenderen voor het gezin van zijn vrouws zuster, de echtgenote
en sedert 1806 de weduwe van Theodorus Jan Baptist de Surmont
de Bas.
Bron: q=http://www.amstelodamum.nl/site/download.php%1961 MAANDBLAD JAARGANG 48


Dit fonds bestaat nog altijd en via de website http://www.familiesteunfonds.nl/ is te onderzoeken om welke nazaten het gaat.

Website van Fonds J. Hove van Zijll (voorheen De Witte Hond)
Kinderen van Jacoba en Daniel:
1 ? Bousquet [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.2.1]. Hij of zij is begraven op maandag 26 februari 1776 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1132, p.122vo en p.123].
Notitie bij overlijden van ?: ingeschrevene:
Bousquet, Daniel
datum begrafenis:
26-02-1776
begraafplaats:
Fransch of Waalsch Gereformeerde Kerk
bronverwijzing:
DTB 1132, p.122vo en p.123
relatieinformatie:
Kind van
2 Louise Marie Bousquet [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.2.2], geboren op donderdag 10 november 1774 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.444(oud pag. 436; folio 218v), nr.14]. Zij is gedoopt op donderdag 17 november 1774 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.444(oud pag. 436; folio 218v), nr.14]. Bij de doop van Louise was de volgende getuige aanwezig: Maria de Wit (1729-1813) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Louise: kind:
, Louise Marie
geboortedatum:
10-11-1774
doopdatum:
17-11-1774
kerk:
Nieuwe Waalse Kerk
godsdienst:
Waals-Hervormd
vader:
Bousquet, Daniel
moeder:
[de] With, Jacoba Adriana
getuige:
Bousquet, Louis
getuige:
[de] With, Marie
bronverwijzing:
DTB 135, p.444(oud pag. 436; folio 218v), nr.14
Louise is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 16 november 1776 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1132, p.125vo en p.126].
Notitie bij overlijden van Louise: ingeschrevene:
Bousquet, Daniel
datum begrafenis:
16-11-1776
begraafplaats:
Fransch of Waalsch Gereformeerde Kerk
bronverwijzing:
DTB 1132, p.125vo en p.126
relatieinformatie:
Kind van
3 Ludolph Simon Bousquet [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.2.3] (afb. 3), geboren op zaterdag 27 juni 1778 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135p.476(oud pag. 468; folio 234v), nr.8]. Hij is gedoopt op woensdag 8 juli 1778 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135p.476(oud pag. 468; folio 234v), nr.8]. Bij de doop van Ludolph waren de volgende getuigen aanwezig: Ludolf Simon de Witt (1725-1801) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3] [grootvader moederszijde] en Maria de Wit (1729-1813) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Ludolph: kind:
, Ludolph Simon
geboortedatum:
27-06-1778
doopdatum:
08-07-1778
kerk:
Oude Waalse Kerk
godsdienst:
Waals-Hervormd
vader:
Bousquet, Daniel
moeder:
[de] With, Jacoba Adriana
getuige:
[de] With, Ludolph Simon
getuige:
[de] Wit, Marie
bronverwijzing:
DTB 135p.476(oud pag. 468; folio 234v), nr.8
Notitie bij Ludolph: Schrijft op 17-21799 in Howard Street, London, in het Album Amicorum van Nicolaas Westrik.
4 Abraham Bousquet [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.2.4], geboren op zondag 7 november 1779 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.486(oud pag. 478; folio 239v), nr.5]. Hij is gedoopt op woensdag 24 november 1779 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.486(oud pag. 478; folio 239v), nr.5].
Notitie bij de geboorte van Abraham: kind:
, Abraham
geboortedatum:
07-11-1779
doopdatum:
24-11-1779
kerk:
Oude Waalse Kerk
godsdienst:
Waals-Hervormd
vader:
Bousquet, Daniel
moeder:
[de] With, Jacoba Adriana
bronverwijzing:
DTB 135, p.486(oud pag. 478; folio 239v), nr.5
5 Philippe Bousquet [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.2.5], geboren op vrijdag 9 februari 1781 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.496(oud pag. 488; folio 244v), nr.12]. Hij is gedoopt op woensdag 21 februari 1781 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.496(oud pag. 488; folio 244v), nr.12].
Notitie bij de geboorte van Philippe: kind:
, Philippe
geboortedatum:
09-02-1781
doopdatum:
21-02-1781
kerk:
Oude Waalse Kerk
godsdienst:
Waals-Hervormd
vader:
Bousquet, Daniel
moeder:
[de] With, Jacoba Adriana
bronverwijzing:
DTB 135, p.496(oud pag. 488; folio 244v), nr.12
Philippe is overleden op woensdag 28 januari 1829 om 08:00 in Amsterdam, 47 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1829 register 2 p. 106r]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1829 [bron: Overlijden Amsterdam 1829 register 2 p. 106r]. Hij is begraven in Frederiksoord [bron: http://www.biografischportaal.nl/persoon/12538034].
Notitie bij overlijden van Philippe: Keizersgracht bij Wolvenstraat

Aangevers:
Jan Jurriaan Botterop, 51 jaar, pedel, wonend Felix
Hendrik Anthon Spellers, 28 jaar, kantoorbediende, wonend Bloemgracht 1
Notitie bij Philippe: BOUSQUET (Philippe), zoon van Daniel Bousquet en van Jacoba Adriana de With, geboren den 9den Februarij 1781 te Amsterdam, werd met zijne drie broeders, op den ouderdom van 10 jaren, aan de leiding van den Baron de Lepel te Offenbach toevertrouwd, met wien hij vervolgens naar Straatsburg vertrok. Na drie jaren onder diens opzigt te zijn gebleven doorliep Bousquet de Latijnsche scholen te Amsterdam, met het oogmerk, om ter voortzetting zijner studiën, de Hoogeschool te bezoeken, doch door de tijdsomstandigheden daarin verhinderd, leidde hij een ambteloos leven. Daar evenwel de lust tot de beoefening der wetenschappen hem bijbleef, gaf hij daarvan onderscheidene proeven, onder anderen door het beantwoorden eener Prijsvraag, in 1824, door de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen uitgeschreven, waarhij verlangd werd Eene duidelijke theorie, uit Physische gronden afgeleid en door proefnemingen gestaafd, hoe de schoorsteenen in alle gevallen behooren te zijn ingerigt, en wat men daarbij heeft in acht te nemen, om van rooken geheel vrij te zijn, aan welk antwoord de zilveren medaille werd toegekend.
Bousquet was tevens een voorstander van alle nuttige inrigtingen, zoo als hij, onder anderen, getoond heeft, door een aanzienlijk legaat aan de Maatschappij van Weldadigheid. Hij overleed ongehuwd te Amsterdam den 28sten Januarij 1829 en is, volgens zijne uiterste wilsbeschikking op het Kerkhof te Frederiksoord begraven.
Zie Algem. Konst- en Letterbode voor 1825, D. I. bl. 346, uit familiepapieren aangevuld.
[http://www.biografischportaal.nl/persoon/12538034]
6 Samuel Bousquet [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.2.6], geboren op donderdag 25 juli 1782 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.508(oud pag. 500; folio 251v), nr.10]. Hij is gedoopt op woensdag 31 juli 1782 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.508(oud pag. 500; folio 251v), nr.10].
Notitie bij de geboorte van Samuel: kind:
, Samuel
geboortedatum:
25-07-1782
doopdatum:
31-07-1782
kerk:
Oude Waalse Kerk
godsdienst:
Waals-Hervormd
vader:
Bousquet, Daniel
moeder:
[de] With, Jacoba Adriana
bronverwijzing:
DTB 135, p.508(oud pag. 500; folio 251v), nr.10
Samuel is overleden vóór donderdag 23 mei 1850, ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Samuel: Op 23-5-1850 geeft Agatha van Engelen als "weduwe S. Bousquet" kennis van het overlijden van haar moeder. [Nieuwe Amsterdamsche Courant/Algemeen Handelsblad 29-5-1850]
Notitie bij Samuel: Afgekeurd voor de Nationale Militie wegens bijziendheid [Huwelijksbijlagen Amersfoort 1817 Akte 29]
Beroep: makelaar

1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3 Adriana Cornelia de With, dochter van Ludolf Simon de Witt (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3) en Maria de Wit. Zij is gedoopt op zondag 2 januari 1752 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 26/82]]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hendricksz Lont (1700-1788) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.1] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Adriana Elisabeth de With (1720-1760) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.1] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Getuigen: Cornelis Lont, Adriana Elisabeth de With
Adriana is overleden op woensdag 11 april 1827 om 18:30 in Brielle, 75 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1827 Akte 77]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 april 1827 [bron: Overlijden Brielle 1827 Akte 77]. Bij de overlijdensaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: mr. Charles Christoffel Brender à Brandis (1751-1837) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3] [echtgenoot].
Notitie bij overlijden van Adriana: Wijk 6 nr. 2

Aangevers:
echtgenoot
David van der Linde, 36 jaar, klerk ter secretarie
Vermeld:
30-12-1811
Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
Adriana ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op donderdag 1 juni 1775 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam trouwen 1676-1807 [Nat. Archief, p. 66/89]] met mr. Charles Christoffel Brender à Brandis, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en mr.: Bruydegom moet attestatie van Zwammerdam overbrengen, in persoon vertoont.
Hij is gedoopt op donderdag 28 januari 1751 in Leiden [bron: DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk 1741-1754 [Regionaal Archief Leiden, p. 231/309]].
Notitie bij de geboorte van mr.: vader Christoffel Christiaan Brender à Brandis
moeder Amalia Charlotte Kelderman
Charles is overleden op zaterdag 21 oktober 1837 om 06:30 in Brielle, 86 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1837 Akte 130]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1837 [bron: Overlijden Brielle 1837 Akte 130].
Notitie bij overlijden van mr.: Wijk 2 huis nr. 93

Aangevers:
Martinus van der Lugt Melsert, 36 jaar, ontvanger der stedelijke belastingen
David Wesdijk, 29 jaar, commissaris van politie
Notitie bij mr.: Beroep: officier van Justitie
Getuige bij:
12-04-1827
overlijdensaangifte Adriana Cornelia de With (1752-1827) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3]
[echtgenoot]
[bron: Overlijden Brielle 1827 Akte 77]
Kinderen van Adriana en mr.:
1 Christina Anna Elisabeth Brender à Brandis [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3.1]. Zij is gedoopt op woensdag 7 oktober 1778 in Leiden [bron: DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk 1770-1795 [Regionaal Archief Leiden, p. 80/211]].
Notitie bij de geboorte van Christina: Getuige Christoffel Christiaan Brender A Brandis
Getuige Charlotta Amelia Kelderman

Beide getuige worden gepresenteerd door Mr.Coenraad Brender a Brandis en Jonkvr. Jacoba Brender a Brandis.
Christina is overleden op zaterdag 8 april 1837 om 19:00 in Brielle, 58 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1837 Akte 45]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1837 [bron: Overlijden Brielle 1837 Akte 45].
Notitie bij overlijden van Christina: Wijk 2 huis nr. 93

Aangevers:
Martinus van der Lugt Melsert, 36 jaar, ontvanger der stedelijke belastingen
David Wesdijk, 29 jaar, commissaris van politie
Vermeld:
07-04-1837
Testament (Testament van Christina Anna Elisabeth Brender a Brandis, meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep wonend te Brielle, wijk 2 nr. 93. Zij legateert haar ’ledikantje met behangsel’ en al haar kleding en sieraden (muv hierna te noemen legaten) aan haar zuster Charlotta Johanna Kornelia Brender a Brandis. Aan haar schoonzuster Johanna Alexandrina Hermina van Heel, weduwe van haar broer Willem Frederik Charles Brender a Brandis legateert zij een paar gouden oorbellen. Aan hun nog minderjarige dochter, haar nicht Willemina Jacoba Johanna Brender a Brandis eveneens een paar gouden oorbellen en haar gouden dameshorloge. Universeel erfgenaam zijn haar genoemde zuster en haar broer Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur der Posterijen te Brielle. In marge: overleden 8-4-1837.
Aktenummer:
73
Aktedatum: 07/04/1837
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1308)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
2 Ludolf Adriaan Simon Brender à Brandis [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3.2]. Hij is gedoopt op zondag 17 december 1780 in Leiden [bron: DTB Leiden Dopen Nieuwe- of Marekerk 1766-1811 [Regionaal Archief Leiden, p. 92/282]]. Bij de doop van Ludolf waren de volgende getuigen aanwezig: Ludolf Simon de Witt (1725-1801) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3] [grootvader moederszijde] en Maria de Wit (1729-1813) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Ludolf: Getuige Ludolph Simon de With
Getuige Maria de With
Ludolf is overleden op maandag 20 september 1819 in Brussel (B), 38 jaar oud [bron: http://home.wanadoo.nl/audeman/BRaBR/BRaBR.htm].
Notitie bij Ludolf: BRENDER à BRANDIS (Ludolt Adriaan Simon), zoon van Charles Christoffel Brender à Brandis en van Adriana Cornelia de With, geboren te Leiden den 12 December 1780, trad in dienst als Kadet bij het regement Oranje-Karabiniers, den 12den April 1792, van hetwelk hij den 26sten September 1796 werd overgeplaatst bij het regement Saksen-Gotha. Den 5den Augustus 1800 tot Luitenant bevorderd bij het regement van Waldeck, maakte hij in die betrekking alsmede in die van Eerste Luitenant, waartoe hij in 1806 benoemd werd, in dat jaar den veldtogt in Duitschland mede. Na in 1807 en 1808 ook den veldtogt in Pruissen te hebben bijgewoond, trok hij in het laatstgemelde jaar als Eerste Luitenant bij het 2de Bataljon van het 2de Regement Infanterie van Linie naar Spanje, onderscheidde zich vooral in den slag bij Mesa d’Ibor den 17den Maart 1809, in dien bij Ocaña den 19den November van dat jaar, en in die bij Alcazar den 31 Junij 1810, waar hij met eenen kogel in het regterbeen gewond werd, na daags te voren, wegens de door hem gedurende dien veldtogt bewezene diensten bij keuze tot Kapitein te zijn bevorderd. Bij de inlijving van ons Vaderland in het Fransche Keizerrijk, in 1810, werd hij Kapitein bij het 23sten regement Infanterie met hetwelk hij in Spanje bleef, tot in 1814 toen hij den veldtogt in Frankrijk mede maakte; doch in dat jaar zijn ontslag uit Fransche dienst verzocht en zich naar zijn Vaderland begeven hebbende, werd hij den 26sten Julij van dat jaar Kapitein bij het 3den Bataillon Infanterie van Linie, van hetwelk hij den 20sten April 1815 werd overgeplaatst bij het Bataillon Nationale Militie No. 41 in welke betrekking hij nog diende toen hij den 20sten September 1819 overleed.
Zie Bosscha, Heldend. te Land, D. III. bl. 331, 329, uit partikuliere berigten aangevuld.
[http://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog03_01/aa__001biog03_01_0434.php#b1763]
3 Charlotte Johanna Cornelia Brender à Brandis [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3.3]. Zij is gedoopt op woensdag 1 oktober 1783 in Leiden [bron: DTB Leiden Dopen Pieterskerk 1770-1795 [Regionaal Archief Leiden, p. 119/221]]. Charlotte is overleden op donderdag 22 januari 1857 om 02:00 in Gorinchem, 73 jaar oud [bron: Overlijden Gorinchem 1857 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 januari 1857 [bron: Overlijden Gorinchem 1857 Akte 15].
Notitie bij overlijden van Charlotte: Kortendijk Wijk A nr. 27

Aangevers:
Franciscus Josephus Carolus Hubertus Dulmers, 31 jaar, zaakwaarnemer, wonend Gorinchem
Dirk de Veer, 32 jaar, gemeentebode, wonend Gorinchem
Vermeld:
07-04-1837
Testament (Testament van Christina Anna Elisabeth Brender a Brandis, meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep wonend te Brielle, wijk 2 nr. 93. Zij legateert haar ’ledikantje met behangsel’ en al haar kleding en sieraden (muv hierna te noemen legaten) aan haar zuster Charlotta Johanna Kornelia Brender a Brandis. Aan haar schoonzuster Johanna Alexandrina Hermina van Heel, weduwe van haar broer Willem Frederik Charles Brender a Brandis legateert zij een paar gouden oorbellen. Aan hun nog minderjarige dochter, haar nicht Willemina Jacoba Johanna Brender a Brandis eveneens een paar gouden oorbellen en haar gouden dameshorloge. Universeel erfgenaam zijn haar genoemde zuster en haar broer Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur der Posterijen te Brielle. In marge: overleden 8-4-1837.
Aktenummer:
73
Aktedatum: 07/04/1837
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1308)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
19-06-1838
Testament (Testament van Charlotta Johanna Kornelia Brender a Brandis , meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep wonendte Brielle. Zij legateert: - aan Johanna Alexandrina Hermina van Heel te Gameren, weduwe van haar broer Willem Frederik Charles Brender a Brandis, een zwart kerkboek met gouden knippen; - aan haar nicht Wilhelmina Jacoba Johanna Brender a Brandis, dochter van voornoemd echtpaar, een rood kerkboek met gouden knippen; - aan dezelfde nicht en haar zusters Amelia Maria Anna Brender a Brandis, Adriana Jacoba Brender a Brandis en Ludolfina Christina Brender a Brandis legateert zij haar kleding en sieraden - aan haar broer Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur der posterijen te Brielle, haar meubelen en linnengoed en verder huisraad Universeel erfgenaam is laatstgenoemde broer, met dien verstande dat hij jaarlijks de rente over de helft van de zuivere waarde zal moeten uitkeren aan genoemde vier nichten en hun broer Charles Adriaan Ludolf Brender a Brandis.
Aktenummer: 129
Aktedatum: 19/06/1838
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1310)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
4 Willem Frederik Charles Brender à Brandis [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3.4]. Hij is gedoopt op zondag 28 oktober 1787 in Brielle (Grote Kerk) [bron: DTB Brielle dopen 1778-1812 [Streekarchief Voorne Putten, p. 67/250]]. Willem is overleden op dinsdag 22 januari 1833 om 07:00 in ’s-Gravenhage, 45 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1833 Akte 134]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1833 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1833 Akte 134].
Notitie bij overlijden van Willem: Wijk C nr. 473

Aangevers:
Adrianus Franciscus Lorje, 26 jaar, geemployeerde
Nicolaas Martinus Penning, 39 jaar, particulier

"46 jaar"
Notitie bij Willem: Beroep: kapitein bij de infanterie
Vermeld:
19-06-1838
Testament (Testament van Charlotta Johanna Kornelia Brender a Brandis , meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep wonendte Brielle. Zij legateert: - aan Johanna Alexandrina Hermina van Heel te Gameren, weduwe van haar broer Willem Frederik Charles Brender a Brandis, een zwart kerkboek met gouden knippen; - aan haar nicht Wilhelmina Jacoba Johanna Brender a Brandis, dochter van voornoemd echtpaar, een rood kerkboek met gouden knippen; - aan dezelfde nicht en haar zusters Amelia Maria Anna Brender a Brandis, Adriana Jacoba Brender a Brandis en Ludolfina Christina Brender a Brandis legateert zij haar kleding en sieraden - aan haar broer Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur der posterijen te Brielle, haar meubelen en linnengoed en verder huisraad Universeel erfgenaam is laatstgenoemde broer, met dien verstande dat hij jaarlijks de rente over de helft van de zuivere waarde zal moeten uitkeren aan genoemde vier nichten en hun broer Charles Adriaan Ludolf Brender a Brandis.
Aktenummer: 129
Aktedatum: 19/06/1838
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1310)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
5 Adriaan Mattheus Brender à Brandis [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3.5]. Hij is gedoopt op zondag 18 september 1791 in Abbenbroek [bron: DTB Abbenbroek dopen 1770-1811 [Nat. Archief, p. 47/117]]. Bij de doop van Adriaan was de volgende getuige aanwezig: Johan Adriaan de With (geb. 1768) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.12] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Adriaan: Getuigen: de vader en mr. Adriaan de Witt
Adriaan is overleden op zondag 1 september 1839 om 03:00 in Brielle, 47 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1839 Akte 95]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 september 1839 [bron: Overlijden Brielle 1839 Akte 95].
Notitie bij overlijden van Adriaan: Wijk 2 nr. 93

Aangevers:
David Wesdijk, 31 jaar, commissaris van policie
Leonardus Michiel Adriaan van Leeuwen, 31 jaar, klerk ter secretarie
Notitie bij Adriaan: Beroep: directeur der posterijen
Vermeld:
25-08-1836
Inschrijving Nationaal Grootbork (Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur van het postkantoor te Brielle, verbindt zijn inschrijving op het nationaal grootboek voor een bedrag van f 1400 aan de waarneming van zijn functie.
Aktenummer: 7
Aktedatum: 25/08/1836
Naam notaris: Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur
Aard van de akte: pandgeving
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1256)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
07-04-1837
Testament (Testament van Christina Anna Elisabeth Brender a Brandis, meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep wonend te Brielle, wijk 2 nr. 93. Zij legateert haar ’ledikantje met behangsel’ en al haar kleding en sieraden (muv hierna te noemen legaten) aan haar zuster Charlotta Johanna Kornelia Brender a Brandis. Aan haar schoonzuster Johanna Alexandrina Hermina van Heel, weduwe van haar broer Willem Frederik Charles Brender a Brandis legateert zij een paar gouden oorbellen. Aan hun nog minderjarige dochter, haar nicht Willemina Jacoba Johanna Brender a Brandis eveneens een paar gouden oorbellen en haar gouden dameshorloge. Universeel erfgenaam zijn haar genoemde zuster en haar broer Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur der Posterijen te Brielle. In marge: overleden 8-4-1837.
Aktenummer:
73
Aktedatum: 07/04/1837
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1308)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
19-06-1838
Testament (Testament van Charlotta Johanna Kornelia Brender a Brandis , meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep wonendte Brielle. Zij legateert: - aan Johanna Alexandrina Hermina van Heel te Gameren, weduwe van haar broer Willem Frederik Charles Brender a Brandis, een zwart kerkboek met gouden knippen; - aan haar nicht Wilhelmina Jacoba Johanna Brender a Brandis, dochter van voornoemd echtpaar, een rood kerkboek met gouden knippen; - aan dezelfde nicht en haar zusters Amelia Maria Anna Brender a Brandis, Adriana Jacoba Brender a Brandis en Ludolfina Christina Brender a Brandis legateert zij haar kleding en sieraden - aan haar broer Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur der posterijen te Brielle, haar meubelen en linnengoed en verder huisraad Universeel erfgenaam is laatstgenoemde broer, met dien verstande dat hij jaarlijks de rente over de helft van de zuivere waarde zal moeten uitkeren aan genoemde vier nichten en hun broer Charles Adriaan Ludolf Brender a Brandis.
Aktenummer: 129
Aktedatum: 19/06/1838
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1310)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]

1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7 Anna Everardina (Anna Gerardina) de With, dochter van Ludolf Simon de Witt (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3) en Maria de Wit. Zij is gedoopt op zondag 2 juli 1758 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 39/82]]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Everhardus Dudok (ovl. vóór 1793) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anna Martha de With (1723-1764) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: Getuigen: Everhardus Doduk, Anna Martha de With
Anna is overleden op woensdag 27 juni 1821 in Steenderen, 62 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I11.php].
Notitie bij Anna: Anna Everardina woonde sinds 1804 stil in Gelderland.
1811: Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen
==
Lid Nederduits Gereformeerde Gemeente Steenderen
Lidmaten 1772-1830 Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
Blz. 39 1076 Anna Everardina de With met attest. van Haarlem van den 1 Jan 1806, ingekomen 20-05-1807 (Obiit) Den 27 Maij 1807 op belijdenis des geloovs:
Bron: http://www.genealogiedomein.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1235
Vermeld:
30-12-1811
Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
Anna trouwde, 19 jaar oud, op maandag 6 april 1778 in Zwammerdam [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I10.php] met Theodorus Johannes Baptista de Surmont de Bas, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op dinsdag 24 juni 1755 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 311, p.49(folio 25), nr.3].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: kind:
, Theodorus Joannes Baptista
doopdatum:
24-06-1755
kerk:
Mozes- en Aäronkerk
godsdienst:
Rooms-Katholiek
vader:
[de] Bas, Jan
moeder:
[de] Surmont van Vlooswijck, Maria Jacoba
getuige:
Cromhout, Godefridus Franciscus
getuige:
[de] Surmont van Vlooswijk, Izabella Louisa
bronverwijzing:
DTB 311, p.49(folio 25), nr.3
Theodorus is overleden op zondag 15 juni 1806 in ’s-Gravenhage, 50 jaar oud.
Notitie bij Theodorus: Op 2 mei 1781 gaf de Heer van Heemstede een deel van de wildernisse naast de tuin van het Posthuis voor veertien gulden per jaar in erfpacht aan Van Naamen. Hij woonde in Amsterdam, maar moest na zijn benoeming tot muntmeester in Utrecht naar die stad verhuizen, zodat geen tijd overbleef voor de postdienst. Als koper van het octrooi en toebehoren diende zich Theodorus Jan Baptist de Surmont de Bas aan; op dat moment woonachtig in Bodegraven; een man met een veelbewogen leven. Deze betaalde het aanzienlijke bedrag van ƒ 26.000,- Als beheerder van de tapnering trad vanaf eind 1782 enige tijd Cornelis Brouwer op. De Surmont de Bas verhuisde naar de heerlijkheid Heemstede en kreeg op zijn verzoek toestemming een verbouwing te verrichten alsmede een schutting te plaatsten tussen zijn huis en de tuin. Hij verkreeg in 1784 goedkeuring om als bijverdienste rijtuigen met trekpaarden te verhuren en trad tevens als kastelein op. Ook aan de eigenaar van herberg ‘Het Bonte Paard’ aan de andere zijde voorbij de Kerklaan is hiervoor admissie verleend. Tussen 1784 en 1791 zijn in Heemstede 4 kinderen uit zijn huwelijk geboren en gedoopt in de Gereformeerde (Hervormde) Kerk.
Aan het eind van de Republiek liepen met het oog op de komende politieke en administratieve veranderingen de zaken steeds slechter. Op leeftijd gekomen was de Surmont de Bas genoodzaakt het Posthuis aan een een derde over te doen. Het Posthuis omvatte een huis, dubbele paardenstalling, koetshuis, hooibergen, koestal, wagenhuis, tuinen, lanen enz., groot bijna 405 roeden, gebruikt als relaisplaats van de postwagens en buitenverblijf alsmede een “klein huisje op denzefden grond staande, waarin thans de tapneering aan de passagiers met de postwagens wordt geëxerceerd”. Koper was op 13 juni 1795 Jan Ledeboer, die slechts ƒ 4.000,- betaalde exclusief het octrooi van de posterij waarvoor hem de pecunia ontbraken. Het geld was hem voorgeschoten door zijn schoonmoeder Gezina van Egmond. Daarbij kwam nog een boerenwoning en landerijen gelegen in het ‘Rottegat’ onder Hillegom (feitelijk Bennebroek). Ook Ledeboer kon het niet bolwerken en hij overleed enkele maanden later “in criminele detentie binnen de Stad Haarlem”.
[http://ilibrariana.wordpress.com/2012/01/09/het-posthuis-en-postlust-aan-de-herenweg-in-heemstede/]
Kinderen van Anna en Theodorus:
1 Jan Jacob de Surmont de Bas [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7.1], geboren op zondag 26 december 1779 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.487(oud pag. 479; folio 240), nr.6]. Hij is gedoopt op woensdag 5 januari 1780 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.487(oud pag. 479; folio 240), nr.6].
Notitie bij de geboorte van Jan: kind:
, Jan Jacob
geboortedatum:
26-12-1779
doopdatum:
05-01-1780
kerk:
Oude Waalse Kerk
godsdienst:
Waals-Hervormd
vader:
Baptist de Surmont de Bas, Theodore Jean
moeder:
[de] With, Anna Everardina
bronverwijzing:
DTB 135, p.487(oud pag. 479; folio 240), nr.6
Jan is overleden in Magdeburg (D) [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I154.php].
Notitie bij Jan: In 1810 sergeant bij de Koninklijke Artillerie.
2 Ludolph Simon de Surmont de Bas [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7.2], geboren op maandag 26 maart 1781 in Bodegraven [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I162.php]. Hij is gedoopt op zondag 1 april 1781 in Bodegraven [bron: DTB Bodegraven dopen 1649-1812 [Family Search, p. 224/885]]. Bij de doop van Ludolph was de volgende getuige aanwezig: Ludolph Simon de With (1770-vóór 1770) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.13] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Ludolph: Getuige: Ludolph Simon de With
Ludolph is overleden op woensdag 17 januari 1821 in Paramaribo (SUR), 39 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I162.php].
Notitie bij Ludolph: Vermelding:
L.S. de Surmont de Bas, Kapitein.
Surinaamsche almanak voor het jaar 1825. Departement Paramaribo der Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen, z.p. 1824
3 Theodorus Lodewijk de Surmont de Bas [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7.3], geboren op zondag 3 november 1782 in Bodegraven [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I8.php]. Hij is gedoopt op woensdag 13 november 1782 in Bodegraven [bron: DTB Bodegraven dopen 1649-1812 [Family Search, p. 225/885]]. Theodorus is overleden op zondag 26 november 1837 om 11:30 in Bennebroek, 55 jaar oud [bron: Overlijden Bennebroek 1837 p. 3r]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1837 [bron: Overlijden Bennebroek 1837 p. 3r].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aangevers:
Johannes Cornelis van der Laan, 30 jaar, heel en vroedmeester, wonend Bennebroek
Johannes Evert Pescher, 30 jaar, tuinman, wonend Bennebroek
4 Maria Jacoba de Surmont de Bas [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7.4], geboren op maandag 29 december 1783 in Heemstede [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I156.php].
Notitie bij Maria: In 1803 in de kost in een vrouweklerenwinkel in Amsterdam.
5 Pieter Cornelis de Surmont de Bas [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7.5], geboren op zondag 12 september 1784 in Heemstede [bron: Overlijden Lisse 1862 Akte 36]. Pieter is overleden op woensdag 29 oktober 1862 om 06:00 in Lisse, 78 jaar oud [bron: Overlijden Lisse 1862 Akte 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 oktober 1862 [bron: Overlijden Lisse 1862 Akte 36].
Notitie bij overlijden van Pieter: Huis nr. 16

Aangevers:
Abraham Leefland, 31 jaar, bouwman, wonend Lisse, schoonzoon overledene
Cornelis Moolenaar, 37 jaar, melkverkooper, wonend Lisse
6 Adrianus Jacobus de Surmont de Bas [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7.6], geboren op vrijdag 20 juli 1787 in Heemstede [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I157.php].
Notitie bij Adrianus: IN 1806 in Zweedse militaire dienst.
7 Anna Margaretha de Surmont de Bas [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7.7], geboren op donderdag 10 september 1789 in Heemstede [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I325.php]. Anna is overleden op vrijdag 22 mei 1874 om 10:30 in Amsterdam, 84 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1874 Akte 3101]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1874 [bron: Overlijden Amsterdam 1874 Akte 3101].
Notitie bij overlijden van Anna: Achtergracht Kanton 2 Buurt Z nr. 192

Aangevers:
Pieter Last, 52 jaar, aanspreker, wonend Princegracht [...] 511
Adrianus Bastiaans, 35 jaar, aanspreker, wonend Molettenstraat OO 628
Notitie bij Anna: Bron: Van Eeghen 1967 De neergang van een voornaam geslacht
1810: Anna Margaretha, oud 20 jaar, zedert 1804 op een kostschool, nu zedert 2 jaar in de kost in een kinder winkel alhier, om die affaire te leeren;
1813: Bezit "Affaire luijermands en kindergoed te maken", Leydschegracht 175 Amsterdam
Op 22 mei 1874 stierf Anna Margaretha
de Surmont de Bas op de Achtergracht. Zij was toen 84 jaar oud
en ongehuwd. Voor zover ik kan nagaan, is zij de laatste vertegen
woordigster van haar geslacht te Amsterdam geweest.
==
Woonde van 1811-1851 op de Maarten Jansz Kosterstraat 3 (Amstelgracht): geloof: ned hervormd
Woonde van 1851-08-12 tot 1852-09-29 op de Schans 102 in Amsterdam. Zij was ongehuwd.Geloof: waals
Woonde 1852-09-00 - 1852-12-31 op de Utrechtsedwarsstraat 322 geloof: Waals
Woonde 1853-01-00 op de Achtergracht 98, geloof: nederlands hervormd
Bron: http://dave-verdooner.net
[http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I325.php]
8 Jacobus Daniel de Surmont de Bas [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7.8], geboren op zaterdag 23 juli 1791 [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I158.php].
Notitie bij Jacobus: Sinds 1803 in een kostschool in Bodegroven, in 1810 in opleiding tot ondermeester
9 Sophia Eleonora de Surmont de Bas [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7.9], geboren op zondag 23 februari 1794 in Haarlem [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I160.php]. Sophia is overleden op dinsdag 18 september 1855 om 03:00 in Amsterdam, 61 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1855 register 7 p. 197v]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 september 1855 [bron: Overlijden Amsterdam 1855 register 7 p. 197v].
Notitie bij overlijden van Sophia: Achtergracht Kanton 2 Buurt Z nr. 179

Aangevers:
Herman Dekker, 45 jaar, aanspreker, wonend l[...]steeg Wijk G nr. 387
Thomas Philippus Minderaa, 27 jaar, beheerder, Ha[...] Wijk E nr. 220
10 Elisabeth Adriana Maria de Surmont de Bas [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7.10], geboren op vrijdag 5 augustus 1796 in Zuid-Akendam [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I327.php]. Elisabeth is overleden op zaterdag 25 december 1824 om 19:00 in Amsterdam, 28 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1824 register 8; 22 okt-30 dec p. 153v]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1824 [bron: Overlijden Amsterdam 1824 register 8; 22 okt-30 dec p. 153v].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Kijzersgracht bij Huidenstraat Kanton 4 nr. 228

Aangevers:
Gerrit Hendrik Voogel, 28 jaar, kruijer, wonend W[...]straat 117
Hendrik Anton Spellers, 24 jaar, kantoorbediende, wonend Egelantiersgracht 104