zaterdag 31 januari 2015

Een gegoede familie en één lummel - de nazaten van Philip Ariensz Vermaat in Brielle [3]

[3] Een kleindochter en haar gezin


Margaretha Susanna Vermaat, dochter van Adrianus (Arij) Philipsz Vermaat en Maria Pieters de Gelleke, werd gedoopt op zondag 24 januari 1762 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11].
Susanna de Gelleke (getuige 2) is weduwe van Johannes van der Leeuw

Margaretha trouwde, 21 jaar oud, op zondag 22 juni 1783 in Brielle [bron: DTB Brielle trouwen 1797-1811 [Streekarchief Voorne Putten Rozenburg, p. 81/212]] met Justinus Justinusz Verhorst, 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 7 juni 1783 in Brielle in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Brielle trouwen 1797-1811 [Streekarchief Voorne Putten Rozenburg, p. 81/212]].
"Justinus Verhorst J.M. vaendrig onder het 2e bataljon van het Regiment Mariniers van den Heere Generaal-Majoor Bentinck, in de compagnie van den heere Majoor van Coeverden in gaarnisoen alhier en Margaretas Susanna Vermaat J.D. mede alhier"

Justinus is geboren op maandag 2 november 1761 in Grave [bron: Grave, DTB NG, D:1602-1811]. Hij is gedoopt op zondag 8 november 1761 in Grave [bron: Grave, DTB NG, D:1602-1811].

7344 kd 08-11-1761 z: Justinus v: Justinus Verhorst m: Angenieta Rovers
7344 kd g: Hester Rovers, wd van M Kubsch

Testament (Mutueel testament van Justinus Verhorst, vaandrig in het regiment van generaal Bentink, en Margareta Susanna Vermaat, echtelieden te Brielle. Bij kinderloos overlijden legateert hij zijn kleding en sieraden aan zijn broer Hendrik Elbert Verhorst. De ouders van de vrouw zijn nog in leven. Genoemde broer en Adriaan vermaat worden naast langstlevende aangesteld tot voogden. Seclusie weeskamer.)
Datum: 09-09-1783
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1151 van toegang 110]

Procuratie (Margaretha Susanna Vermaat gehuwd met Justinus Verhorst kapitein in Franse dienst en met haar man geassisteerd. Zij machtigt haar man om namens haar de boedel en nalatenschap van haar moeder Agnieta Rovers bevorens weduwe van de oud burgemeester Justinus Verhorst en laatst huisvrouw van mr Pieter Ragai in Grave met de gezamenlijke erfgenamen op te nemen, te scheiden en delen.)
Datum: 29-03-1791
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1143 van toegang 110]

Justinus was de zoon van de burgemeester van Grave. Hij vocht in het Franse leger en werd na de de overtocht over de Berezina door Napoleon persoonlijk gedecoreerd. [http://gw1.geneanet.org/egbertb?lang=fr;p=justinus;n=verhorst]
Beroep: kolonel bij het 9e Regiment de Ligne

Justinus is overleden op vrijdag 24 juni 1814 om 11:00 in Valence, Drome (F), 52 jaar oud [bron: Huweloijksbijlagen Grave 1827 Akte 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 juni 1814 [bron: Huweloijksbijlagen Grave 1827 Akte 14].
Notitie bij overlijden van Justinus: Aangevers:
Antoine Olivier, traiteur
Jacques Clavel, agent de police
Volgens akte geboren op 5-11-1762
Overleden in het huis van Antoine Olivier, bij de Porte Soniere

Verhorst, Justin - brief d.d. 19-12-1814 van P.A. Ragay kolonel thesaurier in huis van soevereine prins van Holland te Den Haag aan de burgemeester van Valance (F) departement "du Rhone & Loire" over Justin Verhorst, zijn broer aan moederszijde, "majoor en premier" in 9e RIL, die volgens verontrustende berichten in Valence (F) zou zijn overleden. Ze hebben gepoogd eerder bevestigingen te krijgen in augustus en november, namens zijn schoonzuster echtgenote van de majoor [inderdaad Justinus Verhorst geb. Grave 2 nov. 1761 was overl. te Valence (F) op 24 juni 1814 - hij was vaandrig in 1783, luitenant in Franse dienst (1791), kapitein in Franse dienst (1791), luitenant-kolonel van 1e bataljon van 7e halve brigade (1799), luitenant-kolonel van 9e regiment onder kolonel Vezier, deel van Hollandse 2e divisie (1809) en dus "majoor en premier" [=luitenant-kolonel) van
9e regiment d'Infanterie de Ligne - zoon van Justinus Verhorst en Agnieta Rovers - trouwt Brielle 22-6-1783 met Margaretha Susanna Vermaat]. 1 stuk. [bron: Driessen groot-archief VI Grave]


Pieter Ragay was de zoon van Pieter (1728-1803) en Agnita Rovers. Zijn vader was schepen in Grave en rentmeester van de Nassause Domeinraad. Agnita (1728-1803) was de weduwe van Ragay's voorganger, burgemeester Justinus Verhorst. Ragay diende in het veldleger van de Republiek. In 1795 week hij uit naar Duitsland, waar hij namens de prins van Oranje betaalmeester werd ten behoeve van de uitgeweken militairen. Eind 1799 werd hij auditeur-generaal bij het Hollandse Koprs in Engeland.
In 1803 richtte hij met zijn neef David Ragay in Londen een kantoor op om de belangen van Nederlanders in Engeland te behartigen. In 1811 werd bekend gemaakt dat zij als agent optraden voor de prins van Oranje. In november 1813 maakte Ragay deel uit van het gevolg van prins Willem Frederik, toen die naar Nederland terugkeerde om daar koning te worden. Als beloning voor zijn trouw benoemde koning Willem I hem tot kolonel en tot zijn thesaurier. Hoewel de koning de helft van het jaar in Brussel woonde, kwam Ragay daar zelden. Hij werkte nauw samen met Eberwein Wilhelm Hofmann (1779-1850), een vertrouweling uit Dillenburg, die meer belast was met de persoonlijke uitgaven van de koning. Hoffman ging in 1840 met pensioen en keerde naar Dillenburg terug.
Ragay bleef ongetrouwd en werd opgevolgd door zijn neef David Ragay, die tot zijn dood in 1850 thesaurier van het koningshuis bleef.
Ragay was een van de eersten die werd begraven op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag. In 1837 liet neef David er een grafmonument bouwen in neo-classicistische stijl. Het werd een soort tempeltje, geplaatst op een getrapte keldervloer. Op de voorkant staat het wapen van de familie Ragay.
[Wikipedia]


Opvallend is dat Ragay aan de zijde van de Oranjes vocht, terwijl zijn oudere halfbroer Justinus in Franse dienst vocht. Tijdens de landing van de Engelsen in 1799 vocht Justinus tegen hen (zie http://home.planet.nl/~awaan/Noord_Holland_1799/Slagorder_Bataafse_leger/body_slagorder_bataafse_leger.html).


Kinderen van Margaretha en Justinus:
1 Agnieta Maria Verhorst [1.1.2.1]. Zij is gedoopt op zondag 28 maart 1784 in Deventer [bron: DTB Deventer dopen 1775-1803 [Stadsarchief Deventer, p. 69/257]]. Agnieta is overleden op zondag 16 februari 1845 om 04:00 in Deventer, 60 jaar oud [bron: Overlijden Deventer 1845 Akte 76]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1845 [bron: Overlijden Deventer 1845 Akte 76].
Assenstraat 1452
Aangevers:
Hendrik Bloemendal, 51 jaar, aanspreker, wonend Deventer
Menso Wilmink, 66 jaar, aanspreker, wonend Deventer

2 Adrianus Justinus Verhorst [1.1.2.2]. Hij is gedoopt op zondag 12 februari 1786 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria de Gelleke (1732-1807) [grootmoeder moederszijde] en Philippus Arijsz Vermaat (1768-1835) [oom moederszijde].
Getuigen: Philippus Vermaat en Maria de Gelleke
Adrianus is overleden vóór 1796 in Brielle, ten hoogste 10 jaar oud.

3 Amarantha Maria Verhorst [1.1.2.3]. Zij is gedoopt op zondag 24 januari 1790 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. Bij de doop van Amarantha waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus (Arij) Philipsz Vermaat (1734-1793) [zie 1.1] [grootvader moederszijde] en Adriana Philipse Vermaat (1739-1795) [zie 1.4] [oudtante moederszijde].
Getuigen: Adrianus Vermaat, Adriana Vermaat
Amarantha is overleden op woensdag 19 februari 1812 om 20:00 in ’s-Gravenhage, 22 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1812 Akte 232]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 februari 1812 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1812 Akte 232].
Aangevers:
Arnold Plijgers, 33 jaar, commies
Willem van Noordeloos, 67 jaar, zonder beroep

4 Adrianus Justinus Verhorst [1.1.2.4], geboren op maandag 24 oktober 1796 in Brielle [bron: DTB Brielle dopen Kerkgemeente: Brielle Kleine of Sint Jacobskerk]. Hij is gedoopt op zondag 30 oktober 1796 in Brielle [bron: DTB Brielle dopen Kerkgemeente: Brielle Kleine of Sint Jacobskerk]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria de Gelleke (1732-1807) [grootmoeder moederszijde] en Philippus Arijsz Vermaat (1768-1835) [oom moederszijde].
Getuige Maria de Gelleke
Getuige Philippus Vermaat
Adrianus is overleden op woensdag 15 april 1868 om 11:30 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1868 Akte 780]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1868 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1868 Akte 780]. Hij is begraven in ’s-Gravenhage [bron: Kwartierstaat Adrianus Justinus Verhorst (Gens Nostra 1973, p. 45)].
Aangevers:
Hendrik Bijnevelt, 57 jaar, bidder
Martinus geneste, 53 jaar, zonder beroep
VERHORST (A.J.) werd beuoemd tot 2den luitenant der Infanterie 24 April 1815, maakte als zoodanig den veldtogt van 1815 bij het Korps van Prins F r e d e r i k mede. In April 1817 tot 1sten luitenant bevorderd, werd hij twee jaren later bij de school kompagnie van de 2de afdeeling geplaatst, en vervolgens belast, met de wetenschappelijke opleiding van de kadetten, dingenden naar den rang van Officier, en van welke nog enkele als Hoofd-Officier of Kapitein tot het actieve leger behooren. Bataillons-Adjudant in Februarij 1827, en in hetzelfden jaar benoemd tot adjudant van den Luitenant-Generaal de Eerens, inspecteur der Infanterie, bleef hij in deze betrekking tot het jaar 1839 werkzaam, en bewees daarin gewigtige diensten, zoowel voor 1830 bij inspecctien, bij de onbinding van de Zwitsersche regimenten en de organisatie van de 18de afdeeling, als toen de Generaal d e E e r e n s in laatsgenoemd jaar tot Directeur-Generaal van Oorlog benoemd zijnde, aan den Kapitein-Adjudant V e r h o r s t , vele missien van vertrouwen gedurende den Belgischen opstand werden opgedragen, die hij allen tot tevredenheid van zijnen Chef en van wijlen Z.M. W i l l e m I volbragt. In 1834 volgde hij den Generaal d e E e r e n s naar Oost-Indie met de faculteit om na verloop van 3, 4 of 5 jaren te kunnen terug keeren, en als dan in den verkregen rang weer bij het Nederl. leger geplaatst te worden. Groot waren de veelzijdige werkzaamheden van V e r h o r s t in Indie. Hij keerde in 1839 met den rang van Luitenant-Kolonel in het vaderland terug, werd tot het volgende jaar op non activiteit gesteld, toen geplaatst bij het 4de regiment, en in 1840 benoemd tot Kolonel van het 7de regiment Infanterie, hetwelk hij tot in het najaar van 1849 bleef kommandeeren. Behalve de oprigting en de latere ontbindingen bij dat regiment van het bataillon Limburgsch bonds-contingent, dat den onverdeelden bijval en de toejuiching, zoowel van de Duitsche Generaals, die het te Roermond inspecteerden, als van allen die het kenden, heeft weggedragen; behalve nog andere bezwaren van bijzonderen aard was het tijdstip van 1840-1850 voor de regimentschef, in het algemeen een van de moeijelijkste, omdat het oorlogs bestuur er toen toe over is gegaan, om de lang verwaarloosde studien bij de korpsen, vooral die der Officieren, weer in het leven te roepen; een maatregel, welke om zonder stoornis en krenking te worden toegepast en vruchten te dragen, van de zijde der chefs meer dan gewone kennis, ijver en tackt vereischte. Dat de Kol. V e r h o r s t die taak zeer goed volbragt, dat hij lust en ijver wist op te wekken, dat hij den soldaat nuttig bezig hield en aller belangen behartigden, dat het 7de regiment, in een woord, onder zijne leiding een der beste korpsen van het leger was, moesten allen getuigen, die in het gezegde tijdstip er een deel van uitmaakten, of die het van nabij zagen. In October 1849 werd V e r h o r s t benoemd tot Generaal-Majoor, Brigade Kommandant, en in April 1852 tot Inspecteur van de infanterie, welke betrekking hij, ook als Luitenant-Generaal, ruim 6 jaren uitmuntend heeft bekleed. Tot het laatste oogenblik altijd zelf werkzaam en actief - wij zouden haast zeggen te werkzaam - bewees hij aan zijn wapen, aan het leger en aan den Staat gewigtige diensten, ook in de commissien van examen voor de Kon. miltaire akademie en de onderofficieren, dingende naar de epaulet, alsook in het comite van defensie. Mogt hij niet altijd de hoogste goedkeuring op zijnen arbeid verkrijgen en zelfs bittere teleurstelling ondervinden, - de regtschapen man zal zeker vergoeding hebben gevonden in de naauwgezette vervulling zijner moeijelijke pligten, en het bewustzijn van de belangen van het leger te hebben bevorderd en in de achting en toegenenegenheid die men hem allerwege toedroeg.
Hij werd den 1sten September 1858 bij koninklijk besluit op pensioen gesteld en voor zijne uitstekende diensten aan den lande bewezen, dank betuigd.
[A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 19, p. 171-173]

5 Johanna Elisabeth Antoinetta Verhorst [1.1.2.5], geboren op donderdag 19 maart 1801 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. Zij is gedoopt op zondag 22 maart 1801 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johanna Adriana Vermaat (1763-1834) [tante moederszijde].
Getuige: Johanna Adriana Vermaat
Johanna is overleden op zaterdag 4 september 1875 om 08:00 in Heumen, 74 jaar oud [bron: Overlijden Heumen 1875 Akte 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 september 1875 [bron: Overlijdensregister 1875 Grave Akte 54].
Aangevers:
Gerardus Louisa Sterk, 41 jaar, kapitein der infanterie, wonend Delft, neef overledene
Rudolf Willem Katel Marinus Dierkens, 40 jaar, rijksontvanger, wonend Heumen

6 Henriette Elberdina Verhorst [1.1.2.6], geboren op vrijdag 27 juni 1806 in Grave [bron: Grave, DTB NG, D:1689-1811]. Zij is gedoopt op zondag 29 juni 1806 in Grave [bron: Grave, DTB NG, D:1689-1811].
3609 kd 29-06-1806 d: Henrietta Elberdina v: Justinus Verhorst
3609 kd m: Margaretha Suzanna Vermaat
3609 kd g: Hendrik Elbert Verhorst
3609 kd "gebore den 27 junij 1806"
Henriette is overleden op woensdag 5 februari 1873 om 07:00 in Grave, 66 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1873 Grave Akte 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 februari 1873 [bron: Overlijdensregister 1873 Grave Akte 6].

Aangevers:
Hendrikus Nieuwenhuizen, 47 jaar, ambtenaar ter secretarie, wonend Grave
Gerardus Nieuwenhuizen, 49 jaar, goudsmid, wonend Grave

Margaretha is overleden op dinsdag 15 februari 1848 om 01:00 in Oss, 86 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1848 Oss Akte 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 februari 1848 [bron: Overlijdensregister 1848 Oss Akte 36].
Aangevers:
Adrianus Petrus van Ghert, 24 jaar, zonder beroep, wonend Oss
Gerardus Antonius van Raay, 49 jaar, veldwachtrer, wonend Oss

Geen opmerkingen:

Een reactie posten